Til innhold
Oslohelsa

Skader og ulykker

Ulykker som fører til personskade er en utfordring for folkehelsen. Målt i tapte leveår er personskader som følge av ulykker på størrelse med kreftsykdommer i Norge. Ulykker med personskader tar mange unge liv, og det er den hyppigste dødsårsaken for personer under 45 år.

Trafikkulykker

I 2010 var det registrert 36 fotgjenger- og sykkelulykker i Bydel Frogner, 34 i Bydel Grünerløkka og 28 i Bydel St. Hanshaugen. Tallene viser at det er i disse tre bydelene det var flest fotgjenger- og sykkelulykker i 2010.  

Statistikken om personskadeulykker omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at mindre alvorlige ulykker og skader ikke er registrert i skadetallene.

Du finner flere tall i statistikkbanken

Hoftebrudd

En betydelig andel pasienter opplever å få svekket funksjon og økt omsorgsbehov etter et hoftebrudd. I tillegg til de negative konsekvensene et hoftebrudd har for den enkelte, er behandling og rehabilitering av hoftebrudd svært kostnadskrevende for samfunnet. Ett hoftebrudd er anslått til å koste stat og kommune 340 000 kroner det første året.

Les mer hos Helsedirektoratet (PDF)

Både det totale antallet pasienter innlagt med hoftebrudd og den aldersjusterte andelen pasienter innlagt med hoftebrudd per 1000 innbyggere har i Oslo vist en jevn nedgang fra 2008(1200 og 15,3) og frem til i dag (937 og 11,7). Dette er til tross for at befolkningen i de aldergruppene med høyest risiko, de over 65 år, har vokst jevnt i samme periode (67.500-78.800). Andelen menn har imidlertid økt i forhold til andelen kvinner i Oslo og vi vet at menn bare opplever omtrent 3 av 10 av alle hoftebrudd.

Les mer hos Folkehelseinstituttet

Bydel Vestre Aker har lavest aldersjustert andel hoftebrudd per 1000 innbyggere i 2015 (7,3), og Bydel Grünerløkka har høyest (17,7). Den sterkeste nedgangen i denne andelen ser vi i Bydel St. Hanshaugen (14,9-9,7), mens vi i Bydel Grünerløkka ser den største økningen (13,2-17,2).
Siden endringene fra år til år ikke er signifikanstestet, og antallet hoftebrudd relativt sett er lavt opp mot størrelsen på de befolkningsgruppene vi måler innenfor, må endringene tolkes varsomt. De kan gjerne være uttrykk for tilfeldig variasjon. Tallene for bydel går ikke opp i tallene for Oslo som helhet. Dette er fordi de som er registrert som boende i Marka, Sentrum eller uregistrert adresse ikke fanges opp i bydelene, men er med i tallene for Oslo som helhet.
Årstidsvariasjonen for de hoftebruddene som skjer utendørs er signifikant og er belyst i en norsk studie fra Harstad fra 2011. Her kommer det frem at 70% av hoftebruddene skjer innendørs og er upåvirket av sesongvariasjoner.

Les mer hos the Harstad Injury Prevention Study

Reinnleggelsesraten ved brudd varierer på tvers av både sykehus og landets kommuner, og kan ha årsak i samhandlingen mellom de ulike tjenestenivåene, den generelle terskelen for innleggelse, rutiner ved utskrivning og forhold i kommunal-/primærhelsetjenesten. Tall for reinnleggelser kan således brukes som en samhandlingsindikator. Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten gjorde i 2012 en gjennomgang av reinnleggelsesforekomst ved norske sykehus, der man sier noe om sannsynligheten for reinnleggelse basert på diagnosegrupper.

Reinnleggelsesraten for brudd viste seg kun å være signifikant høyere enn landsgjennomsnittet (8,3%) ved norske sykehus ved Ahus (9,6%). Aker var det av byens sykehus med lavest rate (7,7%). Mens Ullevål (8,4%), Lovisenberg (8,5%) og Diakonhjemmet (8,9%) alle lå under landsgjennomsnittet, var disse forskjellene ikke signifikante.

Les mer hos Kunnskapssenteret

Se flere tall i Statistikkbanken

Se forslag til fallforebyggende tiltak (PDF 0,1MB)

Brann

I Oslo er det geografiske variasjoner med hensyn til hyppighet av brann. I Statistikkbanken vises tall for bygningsbrann og tørrkokte kjeler i Oslo. Tørrkok av kjeler er vanlig i forbindelse med tilberedelse av nattmat og blant personer som av ulike årsaker glemmer at de varmer mat. I 2013 var det registrert 289 tilfeller av tørrkok i Oslo. Tørrkok som årsak til utrykning var mest utbredt i bydelene Grünerløkka (39) og St.Hanshaugen (37). Færrest tørrkokte kjeler var registrert i bydelene Vestre Aker (3) og Ullern (5).

Du finner flere tall i statistikkbanken

Når det gjelder antall bygningsbranner i Oslo har disse økt fra 328 i 2003 til 449 i 2013. Det var færrest bygningsbranner i Bydel Grorud med 13 branner, mens det var flest bygningsbranner i Bydel St. Hanshaugen med 62 branner. 

Du finner flere tall i statistikbanken