Skader og ulykker

Kommunen har ansvar for å forebygge skader og ulykker, blant annet ved å fremme befolkningens helse og ivareta samfunnssikkerheten.


Forebygging av skader og ulykker kan gi stor helsegevinst i kommunen i form av økt livskvalitet og flere leveår i befolkningen.

En ulykke er en ufrivillig hendelse karakterisert ved en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan føre til skade på kroppen. Mennesker pådrar seg skader i mange typer ulykker, eksempelvis trafikkulykker, forgiftningsulykker og fallulykker. Det er vanlig å skille mellom skader som skjer utilsiktet (ulykkesskader) og skader som påføres med hensikt (voldsskader eller selvpåførte skader).

Den hyppigste ulykkestypen hos eldre er fall, ofte med bruddskader som utfall. Vanlige barneulykker innen hjem og fritid er fall og forgiftninger. Ulykker ute resulterer ofte i kutt og skrubbsår, brudd og forstuingsskader, hodeskader og tannskader. I alle aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør som følge av ulykker.