Trafikkstøy og stille områder

Støy kan gi helseplager og redusert livskvalitet. Støy i lokalmiljøet kan føre til økt stress i hverdagen og søvnforstyrrelser. Dette kan igjen føre til stressrelaterte smerter, hjerte- og karsykdommer.

Trafikkstøy fra veier og baner

Den største støykilden i Oslo er veitrafikken, som også gir andre miljøutfordringer. Støy fra veitrafikk flater ut, likevel er det et økende antall personer som er støyutsatt ved egen bolig. Økningen skyldes hovedsakelig befolkningsvekst og fortetting i støyutsatte sentrumsområder. (Det bodde ca. 120 000 flere mennesker i Oslo i 2016 enn i 2006). I midlertid er det støy fra trikk, t-bane og jernbane som øker mest i utbredelse. Grunnen til dette er hovedsakelig økt trafikk på banene.

Selv om at antall støyutsatte personer øker er andelen av befolkningen som er støyutsatt nokså uendret. Siste kartlegging (2016) viser at 61 prosent av Oslos befolkning regnes som utsatt for veitrafikkstøy, og 12 prosent utsatt for banestøy (trikk, t-bane og jernbane). Disse beboerne er utsatt for et støynivå utenfor egen bolig som overstiger 55 dB i døgngjennomsnitt.

Kartleggingen for 2011 viste at bydelene Sentrum, Grünerløkka, Sagene, Frogner og St. Hanshaugen hadde den største støybelastningen, målt i prosentandel av befolkningen som var utsatt for vei- og banestøy ved egen bolig.

Se statistikk om trafikkstøy

Støyutsatte gjennom døgnet (>55dB)
Støyutsatte gjennom natten (>50dB)
Svært støyutsatte gjennom døgnet (>65dB)
Støyutsatte skoler og barnehager

Se grafisk fremstilling om trafikkstøy

Støyutsatte gjennom døgnet:

Bymiljoetaten

Grafen viser prosentandelen av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei eller bane som overstiger Lden 55 dB utenfor egen bolig. Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden (19:00 til 22:00) og 10 dB i nattperioden (22:00 til 07:00).

Støyutsatte gjennom natten:

Bymiljoetaten

Grafen viser prosentandelen av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei eller bane høyere enn 50 dB i gjennomsnitt om natten, utenfor egen bolig.

Svært støyutsatte gjennom døgnet:

Bymiljoetaten

Grafen viser prosentandelen av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei eller bane som overstiger Lden 65 dB utenfor egen bolig. Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden (19:00 til 22:00) og 10 dB i nattperioden (22:00 til 07:00).

Sykehus og barnehage:

Bymiljoetaten

Grafen viser antall sykehus- og barnehagebygg i Oslo som er utsatt for støy fra vei eller bane i intervallet Lden 55 - 65 dB (støyutsatt) og over Lden 65 dB (svært støyutsatt). Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden (19:00 til 22:00) og 10 dB i nattperioden (22:00 til 07:00). Det er støynivået utendørs ved bygningens mest støyutsatte fasade som er brukt i statistikken.

14 utvalgte stille områder i byen

Oslo har et mål om å redusere innbyggernes støybelastning og et av tiltakene som er gjort er å etablere stille områder. I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Oslo er en av de første byene i Europa som har pekt ut stille områder. De utpekte stille områdene er Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ljanselva, Bygdøy, Ekeberg, Østensjø miljøpark, Hvervenbukta, Akershus festning og Slottsparken.

Rundt halvparten av byens befolkning bor nærmere enn 500 meter fra et stille område.Grafisk fremstilling:

Bymiljoetaten

Grafen viser prosent av arealet i hvert enkelt stille område som har støynivå under Lden 55 dB. Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden (19:00 to 22:00) og 10 dB i nattperioden hours (22:00 to 07:00).

Lydlandskapet i stille områder skal beskyttes og forbedres

I kommuneplanen har de stille områdene fått en egen bestemmelse som sier at ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal gjøres slik at støypåvirkning i stille områder forblir uendret elles dempes. I midlertid viser støykartleggingen at 12 av 14 områder har fått noe redusert grad av stillhet i perioden fra 2006 til 2016.

Totalt har andelen av arealet som er stille i disse områdene sunket fra 64 til 57 prosent. I Østensjø miljøpark og langs Akerselva har imidlertid en noe større andel av områdene blitt stille.

Hovedårsaken til at areal med stillhet minker er trafikkvekst på eksisterende veier og baner fra 2006 til 2016. Det er ulikt hvordan dette slår ut for det enkelte stilleområde.

En marginal trafikkvekst på en del eksisterende lokale veier er såpass liten at oppfattet stillhet i tilgrensende stilleområder omtrent vil være det samme. Andre steder er det blitt markant økning i trafikk, hovedsakelig på banene, noe som kan være merkbart i enkelte stilleområder.

Se statistikk om støynivå i stille områder

Tilgjengelighet og støynivå skal kartlegges hvert femte år i de stille områdene. Neste kartlegging er planlagt i 2021.

Lenker

Handlingsplan mot støy - Oslo 2018-2023 (PDF 3,9MB)
Mer om støy: Tilskudd, regler, klage og dispensasjon
Sjekk støynivået der du bor hos Miljødirektoratet