Geografiske inndelinger

Oslo kommune presenterer statistikk for ulike geografiske inndelinger. Den mest vanlige er bydelsinndelingen. Siden 2004 har Oslo vært delt inn i 15 bydeler, i tillegg til Marka og Sentrum. Bydelene kan igjen deles i delbydeler og grunnkretser. I tillegg publiseres statistikk for menigheter og skoleinntaksområder.

Se interaktivt kart over de ulike geografiske nivåene.

Bydeler

Nåværende bydelsinndeling omfatter 15 bydeler, i tillegg til Sentrum og Marka.

Hver bydel er en administrativ enhet i Oslo kommune, med eget folkevalgte organ (Bydelsutvalg). Bydelene yter tjenester til sin befolkning på sine ansvarsområder. Innbyggerne bosatt i Marka får tjenester fra sin nærmeste bydel. Bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Grorud har ansvaret for å tilby tjenester til beboere i Nordmarka/Lillomarka, mens bydelene Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand har ansvaret for Østmarka. Innbyggere i Sentrum får tjenestetilbud fra Bydel St. Hanshaugen.

Se kart over bydelsinndelingen (pdf) og inndelingen av hver enkelt bydel i grunnkretser (pdf).

Bydelsinndelingen i perioden 1988-2003 er vist på kart over gammel bydelsinndeling (pdf).

Delbydeler

I 2007 ble bydelene for statistiske formål inndelt i 94 delbydeler (inklusiv Sentrum og Marka). I 2017 ble fire delbydeler delt og antallet delbydeler økte til 98. Hver bydel inneholder 5-9 delbydeler.

Se kart over delbydelsinndelingen

Se oversikt over bydelsinndelingen med delbydeler og tilhørende grunnkretser

Grunnkretsinndeling

Byen deles også inn i 589 grunnkretser som kan sammenstilles til delbydeler og bydeler.

Grunnkretsene kan videre sammenstilles etter «Standard soneinndeling» til 60 soner og 10 områder. Soneinndelingen benytter de to første sifferne i grunnkretsnummeret. For soner og områder kan vi følge befolkningsutviklingen tilbake til 1949. Grunnkretsinndelingen har vært revidert ved flere anledninger, sist i 2017.

Se kart over områdeinndelingen

Indre og ytre by

I noen tilfeller har man behov for en enklere inndeling, og da benyttes gjerne en femdeling med indre og ytre by, basert på bydelsinndelingen. Indre by øst omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. St. Hanshaugen og Frogner danner indre by vest, mens bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker danner ytre by vest. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna utgjør ytre by øst, mens ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Menigheter

Kirken har en inndeling av byen i 38 menigheter (sokn) og 5 prostier. Nåværende menighetsgrenser ble vedtatt av Oslo bispedømmeråd 1.1.2015.

Se kart over Oslos menighetsinndeling

Skoleinntaksområder

Oslo er en skolekrets inndelt i 107 skoleinntaksområder. Inntaksområder (skolegrenser) er veiledende for alle ordinære grunnskoler i Oslo. Det foretas årlig revidering av skoleinntaksområdene.

Du finner mer informasjon om dagens inntaksområder her

Stemmekretser

Oslo valgkrets er inndelt i 101 stemmekretser til kommunestyrevalg og stortingsvalg (PDF). Stemmekretsene revideres i forkant av hvert valg.