Geografiske inndelinger

Oslo kommune presenterer statistikk for ulike geografiske inndelinger. Den mest vanlige er bydelsinndelingen. Siden 2004 har Oslo vært delt inn i 15 bydeler, i tillegg til Marka og Sentrum. Bydelene kan igjen deles i delbydeler, grunnkretsområder og grunnkretser. I tillegg publiseres statistikk for menigheter og skoleinntaksområder.

Bydeler

Nåværende bydelsinndeling omfatter 15 bydeler, i tillegg til Sentrum og Marka.

Hver bydel er en administrativ enhet i Oslo kommune, med eget folkevalgte organ (Bydelsutvalg). Bydelene yter tjenester til sin befolkning på sine ansvarsområder. Innbyggerne bosatt i Marka får tjenester fra sin nærmeste bydel. Bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Grorud har ansvaret for å tilby tjenester til beboere i Nordmarka/Lillomarka, mens bydelene Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand har ansvaret for Østmarka. Innbyggere i Sentrum får tjenestetilbud fra Bydel St. Hanshaugen.

Se kart over inndelingen av hver enkelt bydel i grunnkretser (pdf).

Delbydeler

I 2007 ble bydelene for statistiske formål inndelt i 94 delbydeler (inklusiv Sentrum og Marka). I 2017 ble fire delbydeler delt og antallet delbydeler økte til 98. Hver bydel inneholder 5-9 delbydeler.

Se kart over delbydelsinndelingen (pdf)

Grunnkretsområder

I 2023 ble delbydelene delt inn i 338 grunnkretsområder. De geografiske enhetene består av 1-5 grunnkretser, med minimum 1300-1500 personer i hver enhet. Formålet var å lage et geografisk nivå som var lavere enn delbydelsnivået men som hadde tilsvarende muligheter for et omfattende statistikktilfang.

Grunnkretsområdene inngår i den interaktive kartløsningen ovenfor.

Grunnkretser

Byen deles også inn i 589 grunnkretser som kan sammenstilles til delbydeler, grunnkretsområder og bydeler. Grunnkrets kan i sin tur deles opp i "kvartaler", men grunnkrets er i praksis den laveste geografiske enheten som benyttes til statistiske formål.

Grunnkretsene kan videre sammenstilles etter «Standard soneinndeling» til 60 soner og 10 områder. Soneinndelingen benytter de to første sifferne i grunnkretsnummeret. For soner og områder kan vi følge befolkningsutviklingen tilbake til 1949. Grunnkretsinndelingen har vært revidert ved flere anledninger, sist i 2017.

Se kart over områdeinndelingen (pdf)

Indre og ytre by

I noen tilfeller har man behov for en enklere inndeling, og da benyttes gjerne en femdeling med indre og ytre by, basert på bydelsinndelingen.

  • Indre by øst omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene
  • Indre by vest omfatter bydelene St. Hanshaugen og Frogner
  • Ytre by vest omfatter bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker
  • Ytre by øst omfatter bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna
  • Ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Menigheter

Kirken har en inndeling av byen i 38 menigheter (sokn) og 5 prostier. Nåværende menighetsgrenser ble vedtatt av Oslo bispedømmeråd 1.1.2015.

Se kart over Oslos menighetsinndeling (pdf)

Skoleinntaksområder

Oslo er en skolekrets inndelt i 107 skoleinntaksområder. Inntaksområder (skolegrenser) er veiledende for alle ordinære grunnskoler i Oslo. Det foretas årlig revidering av skoleinntaksområdene.

Du finner mer informasjon om dagens inntaksområder her

Stemmekretser

Oslo valgkrets er inndelt i 101 stemmekretser til kommunestyrevalg og stortingsvalg (pdf). Stemmekretsene revideres i forkant av hvert valg.