Befolkningsframskrivninger

Oslo kommune lager hvert år en framskriving av befolkningen i Oslo og bydelene. Framskrivingen benyttes til planlegging av kommunens investeringer, tjenestetilbud og planarbeid. 

Ved planlegging av kommunens tjenesteproduksjon er det viktig å hensyn til utviklingen i befolkningen. Antall innbyggere og utviklingen av ulike aldersgrupper påvirker både investeringsbehovet i kommunen og den løpende tjenesteytingen. Det er stor forskjell mellom behovet for kommunale tjenester for et barn og en ung voksen i yrkesaktiv alder.

Anslag om framtidig fruktbarhet, dødelighet, netto innflytting og boligbygging ligger til grunn for beregningene. Resultatene fra befolkningsframskrivingen viser forventet fordeling etter alder, kjønn og bosted per år i framskrivingsperioden. Det er usikkerhet knyttet til alle faktorer som inngår i framskrivingene og usikkerheten øker jo lenger inn framtiden det framskrives. Det blir derfor laget et høy-, et lav- og et mellomalternativ av framskrivningen.

Befolkningsframskrivingen til Oslo kommune gjøres i modellverktøyet KOMPAS (Kommunenes plan- og analysesystem), som eies av COWI AS.