Befolkningsframskrivingen for Oslo 2023–2050

Per 1.1.2023 hadde Oslo kommune 709 037 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving (mellomalternativet) vil befolkningen vokse med over 100 000 fram mot 2050, til i underkant av 813 000.

Publisert: Nils Petter Strand (nilspetter.strand@byr.oslo.kommune.no) | 02.10. | Sist oppdatert: 03.10.

Fotgjengere i Jens Bjelkes gate, langs botanisk hage, en solfylt morgen i oktober
Foto: Liz Brendeløkken Palm, Oslo kommune.

Vi forventer fortsatt befolkningsvekst i Oslo i årene som kommer. Befolkningsveksten i årets framskriving er høyest de første årene i perioden, men faller fra snaut 8 000 til like under 2 000 når vi nærmer oss 2050. Gjennomsnittlig befolkningsvekst i framskrivingsperioden (2023-2050) er på 3 800 personer i året. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte fratrukket døde, er det som bidrar til den forventede veksten, mens nettoinnflyttingen til Oslo forventes på sikt å være negativ.

Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune

Befolkningsutviklingen etter alder

Den sterkeste vekst forventer vi blant de over 80 år, med en dobling fra 2023 til 2043. Dette skyldes at dagens befolkning i disse aldersgruppene er de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle.

Oslo vil trolig ha høy innflytting av unge voksne også i framtiden, men vi forventer nedgang av personer i ung voksenalder på landsbasis, noe som i sin tur vil gjøre at innflyttingen av unge voksne til Oslo forventes å bli noe lavere enn i dag.

Oslo har de siste årene hatt en nedgang fødselstall, noe som har gitt nedgang i antall barnehagebarn. I starten av framskrivingsperioden vil de lave fødselstallene gi nedgang også i antall skolebarn. Vi forventer imidlertid at fruktbarheten i Oslo vil øke noe fra dagens rekordlave nivå, og på sikt gi flere fødte enn vi har sett de siste årene.

Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune

Befolkningsutviklingen etter byområder

Hvordan befolkningsveksten fordeles seg mellom bydelene avhenger i hovedsak av forventet boligbygging og flyttemønster. I første del av perioden forventes det fortsatt bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes mindre boligbygging i indre by og mer i ytre by.

Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune