Befolkningsframskrivninger

Per 1.1.2022 hadde Oslo kommune 699 827 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning på vel 781 000 i 2040 (mellomalternativet).

Oslo kommune lager befolkningsframskrivinger hvert år. Sist publisert i oktober 2022. For hele Oslo by publiseres det framskrivinger i tre alternativer (mellom, lav og høy) med et tidsperspektiv 2022-2050, i statistikkbanken. For bydelene presenteres det tall fram til 2040, i ett alternativ (mellom).

Byrådsavdeling for finans

Befolkningsframskrivingene blir laget i modellverktøyet «Kompas». Framskrivingene gir et anslag over hvor mange mennesker det kan komme til å bo i Oslo i årene fremover, gitt en rekke forutsetninger. Befolkningsframskrivinger er beheftet med betydelig usikkerhet og generelt kan man si at usikkerheten øker jo lengre ut i tid man framskriver og jo mindre område man fram­skriver for.

Fortsatt vekst i Oslo kommune

Per 1.1.2022 hadde Oslo kommune 699 827 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning på vel 781 000 i 2040 (mellomalternativet).. Det er lavere enn fjorårets framskriving, da anslaget var 794 000. Det forventes fortsatt befolkningsvekst i Oslo i årene som kommer. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte fratrukket døde, er det som bidrar til den forventede veksten.

Byrådsavdeling for finans

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

En framskriving tar utgangspunkt i historien, og i hovedsak baseres beregningene på statistikk fra de siste fem årene. I tillegg legges det til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utviklingen i flytting, fruktbarhet, døde og boligbygging.

Befolkningsutviklingen etter alder

Fra 2022–2040 forventes det en samlet vekst for Oslo på om lag 12 prosent, gitt for­ut­set­ning­ene i mellomalternativet. Sterkest vekst forventes det blant de over 80 år, med om lag en dobling fra 2022 til 2040. Dette skyldes at dagens befolkning i disse aldersgruppene er de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle.

Befolkningsutviklingen etter byområder

I statistikkbanken presenteres det framskrevne tall for bydeler for perioden 2022-2040. Hvordan befolkningsveksten fordeles seg mellom bydelene avhenger blant annet av forventet boligbygging og flyttemønster. I første del av perioden forventes det fortsatt bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes mindre boligbygging i indre by og mer i ytre by.

Tabeller med framskrevne tall finnes i statistikkbanken