Slik bygger vi Oslo

Voldsløkka skole

Vi bygger en ny ungdomsskole med høye miljøambisjoner.

Kunstprosjekt på Voldsløkka

Kulturetaten i Oslo kommune søker kunstnere og kunsthåndverkere til prekvalifisering for flere kunstprosjekt ved Voldsløkka skole. 

Se utlysning, søknadsfrist og hvordan du sender inn bidrag.

Hva skal vi gjøre?

Voldsløkka skole skal bygges til en ungdomsskole med åtte paralleller per trinn for 810 elever. Det bygges en kultursal og kulturstasjon med blackbox, dansesal og øvingsrom. Det verneverdige Heidenreichbygget skal totalrehabiliteres og det skal bygges et nytt skolebygg øst på tomten. 

Skoleanlegget har høye miljøambisjoner og skal bygges som Oslos første plusshusskole.

Illustrasjon over bygget.

Når er skolen ferdig?

Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2023.

Hvor?

Uelands gate 85

Hva skjer når?

Anleggsperioden vil vare frem til sommeren 2023, og i løpet av denne perioden kan du som nabo i perioder oppleve støy og rystninger.

Støy

I første omgang pågår det riving av eksisterende bygningsmasse i Uelands gate 85 før særlig støyende arbeider vil pågå i følgende perioder:

•    Spunting 28.09.2020 – 30.10.2020
•    Boring av peler 04.01.2021 – 22.01.2021

I periodene med særlig støyende arbeider vil dette pågå i følgende tidsrom:
•    Arbeid fra kl. 08:00–11:00
•    Pause fra kl. 11:00–12:00
•    Arbeid fra kl. 12:00–17:00 
•    Pause fra kl. 17:00–18:00 
•    Arbeid fra kl. 18:00–20:00 enkelte dager

Det er montert rystelsesmålere og setningsnivellement på eiendommer som vurderes som spesielt berørt av disse arbeidene.

Trafikk

I forbindelse med byggeprosjektet vil det være økt anleggstrafikk i Uelands gate. For å ivareta trafikksikkerheten har vi gjort endringer på kjørebane og fortau i området. Gående og syklende på turstien mellom Tufteparken og byggeprosjektet omdirigeres til fotgjengerovergang ved Claus Borchs vei. Fotgjengerovergangen mot Bredo Stabells vei er stengt. I tillegg er fortauet langs Uelands gate på byggeplassiden stengt. Fotgjengere kan benytte fotgjengerfeltet ved Spångbergveien og fortau på motsatt side av gaten.

Hvem er ansvarlig?

Undervisningsbygg er byggherre.
Utdanningsetaten er bestiller.