Hellerud – tilrettelegging for gående og syklende

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre skoleveien og gjøre det tryggere å gå og sykle i Hellerudveien, Venåsvegen og Rundtjernveien.

Hva skal vi gjøre?

Trafikksikkerhetstiltak i Hellerudveien

For å redusere biltrafikk, sikre skolevei og ferdsel for myke trafikanter, skal det etableres bussbom i Hellerudveien ved krysset Rundtjernveien som et ettårig prøveprosjekt. I samme prøveperiode vil Ivar Welles vei stenges for gjennomkjøring ved Rundtjernveien for å hindre at trafikk flytter seg dit.

Utover dette skal vi utrede muligheten for å etablere fortau langs Hellerudveiens nordlige del fra Venåsvegen til Haugerudveien.

Parkeringsforbud i Venåsvegen

For å bedre trafikksikkerheten og fremkommelighet til bussen i Venåsvegen vurderes det å skilte parkering forbudt langs deler av gata. Forslag til ny skilting finner du her.

Frist for innspill til planen var 13. mai 2022.

Hva er gjort?

Sommeren 2020 ble det etablert nye fartshumper i Hellerudveien, Venåsvegen, Rundtjernveien og Stordamveien for å senke hastigheten for kjørende. Krysset mellom Hellerudveien og Venåsvegen ble strammet inn for å senke hastigheten til bilene og gjøre kryssingen kortere for fotgjengere.

I mai 2020 ble det sendt nærinfo til beboere på Hellerud i forbindelse med etablering av bussbom. Det ble da gitt mulighet til å komme med spørsmål og innspill i saken, og det ble i tillegg arrangert digital spørretime på Facebook 27. mai 2020. Ettersom responsen på tiltaket var svært delt, valgte vi å gå en ekstra runde med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for å forankre beslutningen om videre prosess.

Siden den gang har det blitt klart at etablering av bussbom og supplerende sperring krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, og at tiltakene derfor må byggesøkes. I juni 2021 startet vi byggesøkprosessen med utsending av nabovarsler til berørte eiendommer.

Sykkelfelt i Rundtjernveien

I Rundtjernveien mellom Venåsvegen og Hellerud terrasse ble det etablerert sykkelfelt sommeren 2022. Ved å etablere sykkelfelt ned bakken ble det mulig å sykle her i begge retninger. I denne forbindelse ble det også gjort vedlikehold på strekningen som inkluderte å rette opp kantstein og legge ny asfalt.

Byggesøkprosess for bussbom

Byggesøknad for bussbom ble sendt til Plan- og bygningsetaten i august 2021 med tilhørende nabomerknader og Bymiljøetatens kommentarer til disse.

Plan og bygningsetaten godkjente 13. januar 2022 søknaden om bussbom i Hellerudveien og manuell bom i Ivar Welles vei, med en midlertidig dispensasjon fra reguleringsformålet på 2 år. Det kom imidlertid klage på dette vedtaket. Etter en forberedende klagebehandling, sendte Plan- og bygningsetaten 5. april 2022 saken videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Byggesaksprosessen kan følges på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn (sak 202113270).

Følgebrev - Dispensasjonssøknad (PDF 0,6MB)

Situasjonsplan (PDF 0,5 MB)

Når gjennomføres arbeidet?

Utredning av fortau i nordre del av Hellerudveien startet i første halvår 2021.

Arbeidene med oppføring av bussbom og supplerende sperring planlegges gjennomført i 2022, men arbeidene vil ikke bli igangsatt før klagesaken rundt byggetillatelsen er avgjort. Statsforvalteren forventes å avgjøre saken i månedsskiftet juni/juli 2022. Tidligste oppstart for etablering av bussbom og supplerende sperring vil derfor først bli sensommer 2022. Idriftsetting av bom vil bli koordinert med Vann- og avløpsetatens prosjekt med utskifting av rørledninger i Hellerudveien og Ivar Welles vei. Se ytterligere informasjon under «Andre arbeider i området».

Andre arbeider i området

Vann- og avløpsetaten gjennomfører arbeider i området.

Se kart over arbeidene her.

Hvorfor gjør vi dette?

Hellerudveien og Stordamsveien fungerer i dag som snarvei mellom Tvetenveien og Ytre Ringvei, og preges av uønsket trafikk i rushtid. Hellerudveien er i tillegg smal og uten fortau, og oppleves dermed som utrygg for skolebarn og andre som ferdes her. På grunn av dette har beboere kontaktet kommunen og bedt om at noe gjøres med situasjonen. Dette har ført til at bystyret fattet et vedtak om å utrede muligheten for bussbom i Hellerudveien, som Bymiljøetaten har fulgt opp.

Etter en prosess der flere løsninger ble vurdert, anbefalte Bymiljøetaten at det etableres bussbom i Hellerudveien ved krysset med Rundtjernveien, som et ettårig prøveprosjekt. I tillegg ble det anbefalt at Ivar Welles vei stenges for gjennomkjøring. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ga i desember 2020 sin støtte til å gjennomføre Bymiljøetatens anbefalte tiltak.

Dokumenter

Oppsummering og svar på uttalelser til forslag om trafikksikkerhetstiltak i Hellerudveien, sendt 30. oktober 2020 (PDF 1MB)

Nærinfo om bussbom sendt til beboere 6. mai 2020 (PDF 0,4MB)

Notat - alternative løsninger (PDF 2MB)

Foreslått nytt kjøremønster

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon