Hellerudveien - trafikksikkerhetstiltak

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre skoleveien og gjøre det tryggere å gå og sykle i Hellerudveien.

Hva skal vi gjøre?

For å redusere biltrafikk, sikre skolevei og ferdsel for myke trafikanter, skal det etableres bussbom i Hellerudveien ved krysset Rundtjernveien som et ettårig prøveprosjekt. I samme prøveperiode vil Ivar Welles vei stenges for gjennomkjøring ved Rundtjernveien for å hindre at trafikk flytter seg dit.

Utover dette skal vi utrede muligheten for å etablere fortau langs Hellerudveiens nordlige del fra Venåsvegen til Haugerudveien.

Hva er gjort?

Sommeren 2020 ble det etablert nye fartshumper i Hellerudveien, Venåsvegen, Rundtjernveien og Stordamveien for å senke hastigheten for kjørende. Krysset mellom Hellerudveien og Venåsvegen ble strammet inn for å senke hastigheten til bilene og gjøre kryssingen kortere for fotgjengere.

I mai 2020 ble det sendt nærinfo til beboere på Hellerud i forbindelse med etablering av bussbom. Det ble da gitt mulighet til å komme med spørsmål og innspill i saken, og det ble i tillegg arrangert digital spørretime på Facebook 27. mai 2020. Ettersom responsen på tiltaket var svært delt, valgte vi å gå en ekstra runde med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for å forankre beslutningen om videre prosess. 

Siden den gang har det blitt klart at etablering av bussbom og supplerende sperring krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, og at tiltakene derfor må byggesøkes. I juni 2021 startet vi byggesøkprosessen med utsending av nabovarsler til berørte eiendommer.

Byggesøkprosess

Byggesøknad ble sendt til Plan- og bygningsetaten i august 2021 med tilhørende nabomerknader og Bymiljøetatens kommentarer til disse.

Byggesaksprosessen kan følges på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn (sak 202113270).

Følgebrev - Dispensasjonssøknad  (PDF 0,6MB)

Situasjonsplan (PDF 0,5 MB)

Hvor?

Kartet viser plassering av bom i Hellerudveien og sperring i Ivar Welles vei. Kartet viser også strekningen der mulighet for fortau skal utredes.

Når gjennomføres arbeidet?

Utredning av fortau i nordre del av Hellerudveien startet i første halvår 2021. 

Arbeidene med bussbom og supplerende sperring ønskes gjennomført våren 2022. Dette avhenger av hvorvidt det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten har ingen forskriftsfestet frist for behandling av byggesøknader med dispensasjon, og det er derfor vanskelig å si sikkert når byggetillatelse kan foreligge.

Hvorfor gjør vi dette?

Hellerudveien og Stordamsveien fungerer i dag som snarvei mellom Tvetenveien og Ytre Ringvei, og preges av uønsket trafikk i rushtid. Hellerudveien er i tillegg smal og uten fortau, og oppleves dermed som utrygg for skolebarn og andre som ferdes her. På grunn av dette har beboere kontaktet kommunen og bedt om at noe gjøres med situasjonen. Dette har ført til at bystyret fattet et vedtak om å utrede muligheten for bussbom i Hellerudveien, som Bymiljøetaten har fulgt opp. 

Etter en prosess der flere løsninger ble vurdert, anbefalte Bymiljøetaten at det etableres bussbom i Hellerudveien ved krysset med Rundtjernveien, som et ettårig prøveprosjekt. I tillegg ble det anbefalt at Ivar Welles vei stenges for gjennomkjøring. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ga i desember 2020 sin støtte til å gjennomføre Bymiljøetatens anbefalte tiltak.

Dokumenter

Oppsummering og svar på uttalelser til forslag om trafikksikkerhetstiltak i Hellerudveien, sendt 30. oktober 2020 (PDF 1MB)

Nærinfo sendt til beboere 6. mai 2020 (PDF 0,4MB)

Notat - alternative løsninger (PDF 2MB) 

Foreslått nytt kjøremønster
 

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post