Slik bygger vi Oslo

Trafikksikkerhetstiltak i Hellerudveien

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre skoleveien og gjøre det tryggere å gå og sykle i Hellerudveien.

Hva skal vi gjøre?

For å sikre skoleveien og ferdsel for myke trafikanter, anbefaler Bymiljøetaten at det etableres bussbom i Hellerudveien ved krysset med Rundtjernveien. I tillegg anbefaler vi at Ivar Welles vei stenges for gjennomkjøring ved Rundtjernveien for å hindre at trafikk flytter seg dit.

Hva er gjort?

Sommeren 2020 ble det etablert nye fartshumper i Hellerudveien, Venåsvegen, Rundtjernveien og Stordamveien for å senke hastigheten på kjørende. Krysset mellom Hellerudveien og Venåsvegen ble strammet inn for å senke hastigheten til bilene og gjøre kryssingen kortere for fotgjengere.

Hvor?

Kartet viser foreslått plassering av bom i Hellerudveien og sperringen i Ivar Welles vei.

Når gjennomføres arbeidet?

Arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av 2021.

Hvorfor foreslår vi dette?

Hellerudveien og Stordamsveien fungerer i dag som snarvei mellom Tvetenveien og Ytre Ringvei, og preges av uønsket trafikk i rushtid. Hellerudveien er i tillegg smal og uten fortau, og oppleves dermed som utrygg for skolebarn og andre som ferdes her. På grunn av dette har beboere kontaktet kommunen og bedt om at noe gjøres med situasjonen. Dette har ført til at bystyret fattet et vedtak om å utrede muligheten for bussbom i Hellerudveien, som Bymiljøetaten har fulgt opp. 

Digitalt nabolagsmøte

Oslo kommune ønsker at beboere skal kunne uttale seg og komme med spørsmål og innspill i saken. Vi arrangerte derfor en digital spørretime på Facebook 27. mai 2020.

Alternative løsninger

I tillegg til dette forslaget, har Bymiljøetaten undersøkt andre løsninger og plasseringer av bussbommen. Vennligst se følgende notat for en utdyping av dette: Notat - alternative løsninger (PDF 2MB) 

Dokumenter

Nærinfo sendt til beboere 6. mai 2020 (PDF 0,4MB)

Oppsummering og svar på uttalelser til forslag om trafikksikkerhetstiltak i Hellerudveien, sendt 30. oktober 2020 (PDF 1MB)


Illustrasjoner

Foreslått nytt kjøremønster

Kartutsnitt som viser bom og gatesperring

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post