Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Sørkedalsveien

Prosjektet strekker seg mellom Trettebakken og Peder Ankers plass, en strekning på om lag 0,5 kilometer.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten er i gang med prosjekteringen av sykkeltiltak langs Sørkedalsveien. I Sørkedalsveien planlegges det å etablere en gang og sykkelvei på østlige siden av veien. Tiltaket inkluderer også reetablering av treallé og mur. Samtidig vil bussholdeplassen langs strekningen oppgraderes. I forbindelse med sykkeltilretteleggingen vil kabler som går i luftstrekk langs østlige siden av veien legges under bakken.  

På oppdrag fra Bymiljøetaten vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten stå for nødvendige grunnerverv for å gjennomføre tiltaket. 

Hva skjer når?

Bymiljøetaten er nå i gang med å detaljprosjektere den øvre delen av Sørkedalsveien.  

Vi planlegger et informasjonsmøte med alle berørte grunneiere rundt høst 2020.

Vi skal utføre ytterligere sykkeltiltak i området i løpet av 2021. Dette gjelder nedre del av Sørkedalsveien (fra Trettebakken til Røa kirke). Berørte og interessenter vil informeres om når prosjekteringen av den delen er i gang.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Vi planlegger å gjennomføre tiltak i 2022. Det sendes ut nærinfo til berørte med mulighet til å uttale seg. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. 

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er viktig for å få helhetlig sykkelnett i området. 

Etablering av gang- og sykkelvei vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående. 

Hvem er ansvarlig?

  • Byggherre: Bymiljøetaten
  • Prosjekterende: Asplan Viak AS

Kontakt

Uttalelser eller spørsmål om tiltaket kan rettes til Bymiljøetaten på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no