Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass - oppgradering

Bymiljøetaten planlegger å legge til rette for syklende og gående i Stavangergata, og gjøre Lisa Kristoffersens plass mer sykkel- og kollektivvennlig. 

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å legge til rette for syklende og gående i Stavangergata, og Lisa Kristoffersens plass skal gjøres mer sykkel- og kollektivvennlig. I påvente av en permanent løsning er det foreslått et strakstiltak for syklister i Stavangergata.

Strakstiltak

Det er etablert midlertidig sykkelfelt i østgående retning i hele Stavangergata, samt i vestgående retning mellom Sarpsborggata og Uelands gate.

Langsiktig tiltak

Bymiljøetaten har sett på dagens trafikksituasjon i Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass, og er i gang med å vurdere ulike løsninger. 

  • Det etableres sykkeltilrettelegging i hele Stavangergata.
  • Lisa Kristoffersens plass skal strammes opp for å gjøre plassen sykkel- og kollektivvennlig. Forslag til utforming er under utarbeidelse.
  • Midtrabatten i Stavangergata mellom Sarpsborggata og Lisa Kristoffersens plass forskyves og får ny beplantning. I planen ligger det et forslag om bredere grøntrabatt som gir bedre vekstvilkår for beplantning, og som bidrar til bedre infiltrasjon av overvann i grunnen og redusert avrenning. 
  • I Stavangergata sør for Sarpsborggata ser vi på muligheten for å beholde dagens plassering av midtrabatten, og forbedre den slik at den kan håndtere større vannmengder fra veibanen.

De langsiktige løsningene i Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass skal reguleres gjennom en detaljreguleringsplan.

Hvor gjør vi det?

  • Det midlertidige strakstiltaket innebærer sykkelfelt på begge sider av Stavangergata mellom Uelands gate og Sarpsborggata, samt sykkelfelt langs det østgående løp av Stavangergata videre fra Sarpsborggata til Lisa Kristoffersens Plass.
  • Langsiktig plan er å oppgradere hele Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass. 

Hva skjer når?

  • Bymiljøetaten etablerte midlertidig sykkelfelt i Stavangergata høsten 2018. 
  • Reguleringsplanen kommer ut på høring i løpet av vinter/vår 2020/2021.
  • Ombygging av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass starter tidligst våren 2022. 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet. Dermed vil forholdene for de gående også bedres. 

Stavangergata er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og inngår i to av åtte høyt prioriterte sykkeltraseer gjennom byen. Den ene går på tvers mellom Ullevål og Torshov mens den andre knytter Storo og Sagene sammen med sentrum. Tiltaket er dermed en viktig brikke i to sammenhengende sykkelruter.

I Stavangergata og på Lisa Kristoffersens plass er det relativt mye biltrafikk. Det er er tillatt å parkere biler på begge sider av gaten, og mange henter og leverer barn i Margarinfabrikken med bil. Den trafikale situasjonen i gata er utrygg og uoversiktlig for syklende og gående. Det er derfor behov for egne arealer til syklister. I prosjektet skal vi også forbedre dagens overvannshåndtering i Stavangergata med nye grøntarealer.

Les mer

Dokumenter

Lenker

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post