Stubberud – områderegulering

Stubberud skal bli grønnere, ryddigere og arealene skal unyttes mer effektivt.

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten lage et forslag til områderegulering med konsekvensutredning.

Målet med områdereguleringen å legge til rette for at Stubberud utvikles på en helhetlig måte. I løpet av planarbeidet skal vi undersøke nærmere hvordan Stubberud kan bygges ut, både på kort og på lang sikt. Vi har laget et planprogram som danner grunnlag for arbeidet med områdereguleringen. Planprogrammet har vært på offentlig ettersyn og høring, og ble fastsatt av Plan- og bygningsetaten den 28. august 2020.

Vi varslet oppstart av arbeidet med områdereguleringen den 16. desember 2019, samtidig som vi la planprogrammet ut til offentlig ettersyn og sendte det på høring. Vi er i gang med å lage et forslag til områderegulering, som deretter sendes ut til offentlig ettersyn og høring.

Det er bystyret som til slutt vedtar områdereguleringen for Stubberud.

Hvorfor gjør vi det?

Kommuneplanen for Oslo 2015 stiller krav om en områderegulering for Stubberud, dersom området skal videreutvikles. Hovedmålet med planarbeidet er å legge grunnlag for en mer miljøvennlig og arealeffektiv utvikling av Stubberud.

Det er et sentralt mål for planarbeidet å sikre arealer til kommunaltekniske funksjoner, som for eksempel driftsarealer, verksteder og oppstillingsplasser for busser og andre kjøretøy.

Planarbeidet bør også bidra til å framheve eksisterende kvaliteter på stedet, som Stubberud gård. Området bør få mer beplantning, et bedre system for håndtering av overvann, flere grønne områder og en tydeligere bebyggelsesstruktur.

Stubberud skal være et godt sted å arbeide samtidig som idrettsanlegg og nye målpunkter, for eksempel rundt Stubberud gård, skal gjøre området mer attraktivt for lokalbefolkningen.

Hva gjør vi med deponiet?

Fra 1947 til 1963 var det avfallsdeponi for Oslo kommune på Stubberud. Det gamle deponiet er nå dekket med et «lokk» av ulike typer jordmasser og et tettelag av leire, og utgjør et areal på omtrent 130 dekar av Stubberudfeltet.

Oslo kommune har mye kunnskap om deponiet og dets miljøpåvirkning fra tidligere utredninger. Den pågående områdereguleringen stiller krav om oppdaterte utredninger for risiko- og sårbarhetsanalyser. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som forvalter det nedlagte deponiet, har derfor engasjert Dansk Miljørådgivning (DMR) til å gjennomføre nye undersøkelser og vurderinger. Utredningene vil blant annet omfatte grunnforhold og miljøpåvirkning.

Utredningen vil også se på mulighetene for hel eller delvis fjerning av de forurensede massene. Dersom utredningen viser at hel eller delvis fjerning ikke lar seg gjøre, må vi undersøke hvordan vi kan få til en permanent og framtidsrettet sikring av forurensningen i det gamle avfallsdeponiet.

Hvor ligger Stubberud?

Stubberud ligger mellom E6 og Strømsveien, og mellom Ytre Ringvei ved Alnasenteret og Tvetenveien.

Hva skjer når?

Planlagt framdrift for arbeidet med områdereguleringen:

  • våren/sommeren 2024: planforslaget er under utarbeidelse
  • høsten 2024: planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring
  • våren 2025: forslag til områderegulering sendes til politisk behandling i rådhuset

Gi oss innspill!

Din mening er viktig for oss. Vi ønsker dialog med både enkeltpersoner, grunneiere og andre som har interesse for utviklingen av Stubberud. Fortell oss gjerne hva du mener er bra, men også hva du mener mangler.

Ved offentlig høring av forslaget til områderegulering med konsekvensutredningen, kan du si din mening om planforslaget.

Send innspillene dine til Plan- og bygningsetaten på e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Du kan også kontakte Plan- og bygningsetaten dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Husk at du også kan ta direkte kontakt med dine bydelspolitikere i bydelsutvalget der du bor.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten samarbeider om områdereguleringen for Stubberud.

Oslo kommune eier store deler av eiendommene innenfor planområdet.

Følg saken

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Telefon

Plan- og bygningsetaten, avdeling planer

prosjektleder
Marte Slåstad
Mobil