Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Stubberud – områderegulering

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten lage et forslag til områderegulering med konsekvensutredning.

Målet med planen er å legge til rette for at Stubberud utvikles på en helhetlig måte. I løpet av planarbeidet skal vi undersøke nærmere hvordan Stubberud kan brukes, både på kort og på lang sikt. Vi har laget et forslag til planprogram som skal danne grunnlag for det videre arbeidet med planen. Planprogrammet ligger til offentlig ettersyn nå og dere har mulighet til å gi oss innspill til det fram til 10. februar.

Vi har også varslet oppstart av arbeidet med områdereguleringen. Når vi er ferdige med et forslag til reguleringsplanen legger vi også det ut til offentlig ettersyn. Det er bystyret som til slutt vedtar planen for Stubberud.

Hvorfor gjør vi det?

Kommuneplanen for Oslo 2015 stiller krav om en områderegulering for Stubberud, dersom det skal videreutvikles. Kommunen ønsker at planarbeidet skal undersøke mulighetene for at Stubberud blir grønnere og ryddigere, og hvordan kvalitetene i området kan styrkes. 

I arbeidet med planen skal vi også undersøke hvordan vi kan legge til rette for kommunale driftsarealer på Stubberud. I tillegg skal vi undersøke behovet for idrettsanlegg.

Hva gjør vi med deponiet?

Fra 1947 til 1963 var det avfallsdeponi for Oslo kommune på Stubberud. Det gamle deponiet er nå dekket med et «lokk» av ulike typer jordmasser, og utgjør et areal på omtrent 130 dekar av Stubberudfeltet.

Oslo kommune har mye kunnskap om deponiet og dets miljøpåvirkning fra tidligere utredninger. Den pågående områdereguleringen stiller krav om oppdaterte utredninger for risiko- og sårbarhetsanalyser. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som forvalter det nedlagte deponiet, har derfor engasjert Dansk Miljørådgivning (DMRtil å gjennomføre nye undersøkelser og vurderinger. Utredningene vil blant annet omfatte grunnforhold og miljøpåvirkning.

Hvor ligger Stubberud?

Stubberud ligger mellom E6 og Strømsveien, og mellom Ytre Ringvei ved Alnasenteret og Tvetenveien.

Hva skjer når?

Planlagt framdrift for arbeidet med områdereguleringen:

  • 16. desember 2019 – 10. februar 2020: varsel om oppstart av områderegulering med konsekvensutredning, samtidig med offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogrammet
  • Januar 2020: åpent møte og grunneiermøte
  • Våren 2020: Plan- og bygningsetaten fastsetter planprogrammet etter at det er lagt fram for Byrådsavdelingen for byutvikling
  • Begynnelsen av 2021: offentlig ettersyn og høring av forslag til områderegulering
  • Utgangen av 2021: planen sendes til politisk behandling i rådhuset

Gi oss innspill!

Din mening er viktig for oss. Vi ønsker dialog med både enkeltpersoner, grunneiere og andre som har interesse for utviklingen av Stubberud. Det er veldig viktig for oss at du sier fra i startfasen av arbeidet, da er det størst mulighet til å påvirke innholdet. Vi vil gjerne at du forteller oss hva du mener er bra, men også hva du mener mangler.
Du har flere muligheter til å si din mening til oss. Det er:

  • varsel om oppstart av områderegulering med konsekvensutredningen og høringen av planprogrammet 16. desember til 10. februar
  • høring av forslaget til områderegulering med konsekvensutredningen.

Husk at du også kan ta direkte kontakt med dine bydelspolitikere i bydelsutvalget der du bor.

Send innspillene dine til Plan- og bygningsetaten på e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten samarbeider om områdereguleringen for Stubberud.

Oslo kommune eier store deler av eiendommene innenfor planområdet.

Følg saken

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo

Postadresse
Postboks 364 Sentrum

Plan- og bygningsetaten, Groruddalsenheten

prosjektleder

Marte Slåstad

Mobilnummer
482 67 789

E-post