Slik bygger vi Oslo

Slemdal – områderegulering

Vi skal lage et forslag til en områderegulering for Slemdal.

Kort om områdereguleringen

Områdereguleringen skal gi rammer for at Slemdal-området kan utvikles helhetlig og med kvalitet. Slemdal ble pekt ut som et prioritert stasjonsnært område hvor høyere utnyttelse kan vurderes i vedtatt Kommuneplanen fra 2015. I byrådets forslag til Kommuneplan fra juni 2018 er dette opprettholdt.

Parallelt med områdereguleringen vil Bymiljøetaten utarbeide en Konseptvalgutredning for de trafikale løsningene i Slemdalskrysset og en Veiledende plan for kabler og ledninger. Fremdriftsplanen er oppdatert og samkjøres med andre pågående planer. Vi planlegger derfor å oversende områdereguleringen til politisk behandling i 2021.

Hva skal vi gjøre? 

Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til en områderegulering for Slemdal.

Det er fastsatt planprogram som er grunnlaget for det planarbeidet. Arbeidet med mulighetsstudier startet i januar 2019, her skal det blant annet det vurderes nye løsninger for vei og bane i Slemdalskrysset. Studiene skal også vurdere høyere utnyttelse på inntil seks etasjer i sentrale områder på Slemdal.

Områdereguleringen skal:

  • legge til rette for en helhetlig utvikling av Slemdal med økt grad av bymessige kvaliteter og høyere utnyttelse enn i dag.
  • bidra til at nye verdier kan bli tilført området, for eksempel et forsterket senter- og stasjonsområde som målpunkt og møteplass, et mer oversiktlig, mer fremkommelig og et tryggere Slemdals-kryss, flere og mer varierte boligtilbud og nye byrom. Viktige kulturminner, naturkvaliteter og andre stedskvaliteter kan bevares og videreutvikles. 
  • være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byområdene i Oslo skal være organisert slik at det er enkelt å ta helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at vi har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand. 

Hva skjer når? 

Fremdrift (med forbehold om endringer)

  • Planprogrammet ble fastsatt av Plan- og bygningsetaten 21.12.2018.
  • Oppstart av mulighetsstudier og utredninger første kvartal 2019. Vi utarbeider et forslag til mulighetsstudier i løpet av første kvartal 2020.
  • Vi planlegger å legge planforslag ut til offentlig ettersyn og sende det på høring ved årsskiftet 2020/2021. Vi avholder informasjonsmøtet sammen med høringen.
  • Vi oversender vårt forslag til områderegulering til politisk behandling i løpet av 2021

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten har i planarbeidet for Slemdal lagt opp til ulike medvirkningstiltak tidlig i prosessen. Det har vi gjort for å nå flere grupper i lokalsamfunnet og bidra til at så mange som mulig får en forståelse om innholdet i planen vi skal lage. 

I desember 2018 sendte vi ut en spørreundersøkelse til beboerne på Slemdal. Her stilte vi spørsmål om blant annet hvordan folk bruker nærområdet og hvordan de oppfatter Slemdal, synspunkter på skolevei og tilbud for barn og unge, samt hvilke transportmidler folk bruker i hverdagen. Vi mottok 828 svar. Dette er et av flere kartleggingstiltak for å samle inn kunnskap om hvordan folk opplever Slemdal.

Oppsummeringer fra all medvirkningen som er gjennomført skal følge som vedlegg når forslaget til områderegulering legges ut til offentlig ettersyn, og videre skal til politisk behandling.

Dokumentene finner du også i Saksinnsyn:

Samspillsgruppen på Slemdal

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe. Samspillsgruppen representerer lokale interessenter i planområdet. Gruppen består per januar 2019 av fire beboere på Slemdal, to store grunneiere, og representanter fra Idrettslaget Heming, Slemdal skole, Ris Vel og bydel Vestre Aker. Plan- og bygningsetaten leder og referatfører møtene.

Du finner referatene fra møtene i Oslo kommunes saksinnsynløsning.

Følg saken

De viktigste plandokumentene vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Dersom du ønsker tilgang til øvrige dokumenter i saken kan du følge saken i saksinnsyn med saksnummer 201510841. Vi gjør oppmerksom på at alle opplysninger vi mottar som er relevante i saken, blir journalført og gjort tilgjengelig i saksinnsyn.

Dokumenter og planer

Kontakt i Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Ingvild Simers Moe

Mobilnummer
479 03 862

E-post

Senior kommunikasjonsrådgiver

Rolf Rolid

Mobilnummer
982 66 378

E-post

Kundesenteret

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo