Slemdal – områderegulering

Vi skal lage et forslag til en områderegulering for Slemdal.

Kort om områdereguleringen

Målet med områdereguleringen er at den skal gi rammer for at Slemdal-området kan utvikles helhetlig og med kvalitet. Slemdal ble i vedtatt Kommuneplan fra 2015 pekt ut som et prioritert stasjonsnært område hvor høyere utnyttelse kan vurderes. I byrådets forslag til Kommuneplan fra juni 2018 er dette opprettholdt.

Parallelt med forslaget til en områderegulering lager Bymiljøetaten  en konseptvalgutredning for de trafikale løsningene i Slemdalskrysset og en veiledende plan for kabler og ledninger (forkortet til VPKL). Fremdriftsplanen til områdereguleringen er derfor oppdatert og samkjøres med andre pågående planer. Vi planlegger å oversende områdereguleringen til politisk behandling i løpet av 2022.

Hva skal vi gjøre? 

Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til en områderegulering for Slemdal.

Det er fastsatt planprogram som er grunnlaget for planarbeidet. I 2019 utarbeidet Plan- og bygningsetaten en mulighetsstudie. Her ble det blant annet vurdert nye løsninger for vei og bane i Slemdalskrysset. Mulighetsstudiene så også på høyere utnyttelse på inntil seks etasjer i sentrale områder på Slemdal. Nå jobber vi med å utarbeide et plangrep, og utkastet til plangrepet er lagt ut for innspill i april 2021.

Områdereguleringen skal:

  • legge til rette for en helhetlig utvikling av Slemdal med økt grad av bymessige kvaliteter og høyere utnyttelse enn i dag.
  • bidra til at nye verdier kan bli tilført området, for eksempel et forsterket senter- og stasjonsområde som møteplass, et mer oversiktlig, mer fremkommelig og et tryggere Slemdals-kryss, flere og mer varierte boligtilbud og nye byrom. Viktige kulturminner, naturkvaliteter og andre stedskvaliteter kan bevares og videreutvikles.
  • være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byområdene i Oslo skal være organisert slik at det skal være enkelt å ta helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at det skal finnes tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand. 

Hva skjer når?

Fremdrift (med forbehold om endringer):

  • Planprogrammet ble fastsatt 21. desember 2018.
  • Mulighetsstudiet ble ferdigstilt i november 2019.
  • Skisse til plangrep offentliggjort i april 2021 for innspill.
    Se skissen Slemdal - Utkast til plangrep.
  • Vi planlegger å legge forslag til planforslag ut til offentlig ettersyn og sende det på høring i i løpet av 2022. Vi skal avholde et informasjonsmøte sammen med høringen.
  • Vi planlegger å sende forslag til områderegulering til politisk behandling i løpet av 2023.

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten har i planarbeidet for Slemdal lagt opp til ulike medvirkningstiltak tidlig i prosessen. Det har vi gjort for å nå flere grupper i lokalsamfunnet og bidra til at så mange som mulig får en forståelse om innholdet i planen vi skal lage.

I desember 2018 sendte vi ut en spørreundersøkelse til beboerne på Slemdal. Her stilte vi spørsmål om blant annet hvordan nærområdet bli brukt og hvordan de oppfatter Slemdal, synspunkter på skolevei og tilbud for barn og unge, og  hvilke transportmidler folk bruker i hverdagen. Vi mottok 828 svar. Dette er et av flere kartleggingstiltak for å samle inn kunnskap om hvordan folk opplever Slemdal.

Oppsummeringer fra  medvirkningen som er gjennomført skal følge som vedlegg når forslaget til områderegulering legges ut til offentlig ettersyn, og videre skal til politisk behandling.

Dokumentene finner du også i Saksinnsyn:

Samspillsgruppen på Slemdal

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe. Samspillsgruppen representerer lokale interessenter i planområdet. Gruppen består per januar 2019 av fire beboere på Slemdal, to store grunneiere, og representanter fra idrettslaget Heming, Slemdal skole, Ris vel og Bydel Vestre Aker. Plan- og bygningsetaten leder og referatfører møtene.

Du finner referatene fra møtene i Oslo kommunes saksinnsynløsning.

Følg saken

De viktigste plandokumentene vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Dersom du ønsker tilgang til øvrige dokumenter i saken kan du følge saken i saksinnsyn med saksnummer 201510841. Her har du også mulighet til å abonnere på saken. Da får du et varsel hver gang det er inn- og utgående post som sendes i saken. Vi gjør oppmerksom på at alle opplysninger vi mottar som er relevante i saken, blir journalført og gjort tilgjengelig i saksinnsyn.

Dokumenter og planer

Kontakt i Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Christina Brown

Mobilnummer
45 72 29 37

E-post

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kathrine Blindheim

Mobilnummer
92 06 30 11

E-post

Kundesenteret

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo