Østre parkdrag - Barnas naturpark

Østre parkdrag på Ensjø skal fremstå som et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon.

Hva skal vi gjøre?

Parkdraget skal opparbeides i to faser.

Første fase gjelder området mellom Malerhaugveien, Gladengveien og Stålverksveien på Ensjø (se kart nedenfor)

Her skal det etableres:

  • Asfaltert turvei med belysning og møblering
  • Grussti som binder turveiene sammen (grusstien vil ha midlertidig belysning)
  • I deler av Petersborgaksen vil det etableres granittdekke, bekkekanal med belysning og møblering, samt en liten dam
  • Overvannsrenne med regnbed og flomskål langs turveien fra Malerhaugveien til Petersborgaksen
  • Områder med gressbakker og engarealer
  • Pergola og «Lesekiosk» i «Biblioteksparken»
  • Flere landskapsrom i Barnas naturpark (se beskrivelse under)
  • Gjenåpning av Lillebergbekken (se beskrivelse under)
  • Oppgradering av vann- og avløpskummer, samt ledninger i Stålverksveien (utføres for Vann- og avløpsetaten)

Se tegning av prosjektområdet

Barnas naturpark

Konseptet for parkdraget er Barnas naturpark, der målet er å gi barn og unge en naturopplevelse i nærmiljøet. Parkdraget skal være et sted i lokalsamfunnet der man kan oppleve flora og fauna, og et sted der barna får et sted å oppleve og lære om natur i byen.

Flere ulike landskapsrom skal utgjøre Barnas naturpark; Fuglesletta, Billebolet, Nøtteliten, Bolla pinnsvin, Andedammen, Vannløperen, Bålplassen og Steinrøysa. Her vil det blant annet være hotell for pinnsvin, ekorn, fugler og insekter, skulpturer, og muligheter for å brenne bål, leke og fange rumpetroll.

Gjenåpning av Lillebergbekken

Lillebergbekken har sitt utspring fra Hovindammen i nord og er sidebekk til Hovinbekken. Bekken renner i dagen fra Hovindammen sørover til Grenseveien. Fra Grenseveien og videre sørover har bekken ligget i rør siden 1960-tallet på grunn av industriutbyggingen. I 2020 ble bekken gjenåpnet mellom Grenseveien og Stålverksveien, i det som kalles Østre bekkedrag.

Gjenåpningen av Lillebergbekken fortsetter videre sørover i fase 1 av prosjektet Østre parkdrag. I denne fasen gjenåpnes bekken på strekningen mellom Stålverksveien og Teglverkskroken. Bekken utformes med terskler som gir små vannfall.

I fase 2 gjenåpnes Lillebergbekken videre forbi Petersborgaksen frem til Gladengveien, der den slutter seg til Hovinbekken. Hovinbekken har sitt utspring i åsen ovenfor Årvoll og har vært en av byens mest lukkede bekker inntil nylig. Med utviklingen av Ensjø fra bilby til boligby har man fått mulighet til å åpne bekken både på Hasle og gjennom Ensjø men også på Jordal og snart på Klosterenga i Gamlebyen. Både gjenåpningen av Lillebergbekken og Hovinbekken inngår i en større satsing Oslo kommune har for å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette gjøres for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Hva skjer når?

Planlagt oppstart for fase 1 er høsten 2022 og forventet ferdigstillelse er høsten 2023.

Merk; Når det gjelder fase 2 er planlagt oppstart og ferdigstillelse foreløpig ikke avklart. Denne fasen er blant annet avhengig av tilgang til arealer og fortsatt boligutbygging inn mot Østre parkdrag. I denne fasen vil den resterende delen av Østre parkdrag, fra Malerhaugveien 14-18 og ned til Ensjøveien opparbeides med gjennomgående turvei. I tillegg vil den resterende delen av Petersborgaksen ferdigstilles og Lillebergbekken gjenåpnes frem til Gladengveien, der den slutter seg til Hovinbekken.

Hvor skjer det?

Østre parkdrag skal etableres i området mellom Malerhaugveien, Gladengveien og Stålverksveien på Ensjø (fase 1).
Merk; Det markerte området gir et ikke et eksakt bilde av hvor prosjektområdet befinner seg.

Ulemper i anleggsperioden

Prosjektet vil i hovedsak medføre vanlig anleggsstøy. I enkelte perioder kan det bli behov for å utføre arbeid som medfører en del støy. Berørte vil i så fall informeres i forkant.

Det vil være nødvendig å stenge Stålverksveien helt/delvis i en periode i forbindelse med oppgraderingen av vann-/avløpskummer og ledninger. Berørte vil informeres i forkant og alternative kjøreruter vil være skiltet i området. Adkomsten til eiendommene i Stålverksveien vil være tilgjengelig i hele anleggsperioden.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for rundt 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø har en svært sentral beliggenhet i byen og egner seg godt for transformasjon fra tidligere bil- og lagerbaserte virksomhet, til et moderne bolig- og næringsområde.

Prosjektet bidrar til denne transformasjonen gjennom å skape attraktive og trygge byrom for nabolagets og bydelens innbyggere, i tillegg til bedre fremkommelighet for gående og syklende.

Les mer

Reguleringssakene for Gladengveien og Østre parkdrag Ensjø - Fra Ensjøveien til Stålverksveien - ved Malerhaugveien og Teglverkskroken.

Ensjø veiledende prinsipplan for det offentlige rom

Om Ensjøbyenpå Oslo kommunes temaside "Slik bygger vi Oslo"

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre.

Norconsult er ansvarlig for prosjektering.

Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for oppgradering av vann- og avløpskummer, samt ledninger i Stålverksveien.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder Aasulv Bygland
Merk e-posten med "Østre parkdrag"

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder David Holand
Merk mail "Østre parkdrag"