Østre parkdrag - Barnas naturpark

Østre parkdrag på Ensjø skal fremstå som et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon.

Hva skal vi gjøre?

Parkdraget skal opparbeides i to faser.

Første fase gjelder området mellom Malerhaugveien, Gladengveien og Stålverksveien på Ensjø (se kart nedenfor)

Her skal det etableres:

  • Asfaltert turvei med belysning og møblering
  • Grussti som binder turveiene sammen (grusstien vil ha midlertidig belysning)
  • I deler av Petersborgaksen vil det etableres granittdekke, bekkekanal med belysning og møblering, samt en liten dam
  • Overvannsrenne med regnbed og flomskål langs turveien fra Malerhaugveien til Petersborgaksen
  • Områder med gressbakker og engarealer
  • Pergola og «Lesekiosk» i «Biblioteksparken»
  • Flere landskapsrom i Barnas naturpark (se beskrivelse under)
  • Gjenåpning av Lillebergbekken (se beskrivelse under)
  • Oppgradering av vann- og avløpskummer, samt ledninger i Stålverksveien (utføres for Vann- og avløpsetaten)

Se tegning av prosjektområdet

Barnas naturpark

Konseptet for parkdraget er Barnas naturpark, der målet er å gi barn og unge en naturopplevelse i nærmiljøet. Parkdraget skal være et sted i lokalsamfunnet der man kan oppleve flora og fauna, og et sted der barna får et sted å oppleve og lære om natur i byen.

Flere ulike landskapsrom skal utgjøre Barnas naturpark; Fuglesletta, Billebolet, Nøtteliten, Bolla pinnsvin, Andedammen, Vannløperen, Bålplassen og Steinrøysa. Her vil det blant annet være hotell for pinnsvin, ekorn, fugler og insekter, skulpturer, og muligheter for å brenne bål, leke og fange rumpetroll.

Gjenåpning av Lillebergbekken

Lillebergbekken har sitt utspring fra Hovindammen i nord og er sidebekk til Hovinbekken. Bekken renner i dagen fra Hovindammen sørover til Grenseveien. Fra Grenseveien og videre sørover har bekken ligget i rør siden 1960-tallet på grunn av industriutbyggingen. I 2020 ble bekken gjenåpnet mellom Grenseveien og Stålverksveien, i det som kalles Østre bekkedrag.

Gjenåpningen av Lillebergbekken fortsetter videre sørover i fase 1 av prosjektet Østre parkdrag. I denne fasen gjenåpnes bekken på strekningen mellom Stålverksveien og Teglverkskroken. Bekken utformes med terskler som gir små vannfall.

I fase 2 gjenåpnes Lillebergbekken videre forbi Petersborgaksen frem til Gladengveien, der den slutter seg til Hovinbekken. Hovinbekken har sitt utspring i åsen ovenfor Årvoll og har vært en av byens mest lukkede bekker inntil nylig. Med utviklingen av Ensjø fra bilby til boligby har man fått mulighet til å åpne bekken både på Hasle og gjennom Ensjø men også på Jordal og snart på Klosterenga i Gamlebyen. Både gjenåpningen av Lillebergbekken og Hovinbekken inngår i en større satsing Oslo kommune har for å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette gjøres for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Hva skjer når?

Fase 1:
Oppdatert 9.2.2023:
Det blir trolig likevel ikke oppstart for fase 1 i 2023 som planlagt. Grunnen er at Bymiljøetaten ikke har fått tilgang på arealer på to eiendommer som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Bymiljøetaten må derfor avvente videre behandling i rettssystemet og vi vet ikke når denne behandlingen er ferdig.

Vi vil informere naboer og andre interessenter når vi vet mer om forventet oppstartstidspunkt.

Fase 2:
Planlagt oppstart og ferdigstillelse for fase 2 er foreløpig ikke avklart. Denne fasen er blant annet avhengig av tilgang til arealer og fortsatt boligutbygging inn mot Østre parkdrag. I denne fasen vil den resterende delen av Østre parkdrag, fra Malerhaugveien 14-18 og ned til Ensjøveien opparbeides med gjennomgående turvei. I tillegg vil den resterende delen av Petersborgaksen ferdigstilles og Lillebergbekken gjenåpnes frem til Gladengveien, der den slutter seg til Hovinbekken.

Hvor skjer det?

Østre parkdrag skal etableres i området mellom Malerhaugveien, Gladengveien og Stålverksveien på Ensjø (fase 1).
Merk; Det markerte området gir et ikke et eksakt bilde av hvor prosjektområdet befinner seg.

Ulemper i anleggsperioden

Prosjektet vil i hovedsak medføre vanlig anleggsstøy. I enkelte perioder kan det bli behov for å utføre arbeid som medfører en del støy. Berørte vil i så fall informeres i forkant.

Det vil være nødvendig å stenge Stålverksveien helt/delvis i en periode i forbindelse med oppgraderingen av vann-/avløpskummer og ledninger. Berørte vil informeres i forkant og alternative kjøreruter vil være skiltet i området. Adkomsten til eiendommene i Stålverksveien vil være tilgjengelig i hele anleggsperioden.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for rundt 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø har en svært sentral beliggenhet i byen og egner seg godt for transformasjon fra tidligere bil- og lagerbaserte virksomhet, til et moderne bolig- og næringsområde.

Prosjektet bidrar til denne transformasjonen gjennom å skape attraktive og trygge byrom for nabolagets og bydelens innbyggere, i tillegg til bedre fremkommelighet for gående og syklende.

Relevante lenker

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre.

Norconsult er ansvarlig for prosjektering.

Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for oppgradering av vann- og avløpskummer, samt ledninger i Stålverksveien.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder Aasulv Bygland
Merk e-posten med "Østre parkdrag"

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder David Holand
Merk mail "Østre parkdrag"