Oslotrær

Hva er prosjektet Oslotrær?

Prosjektet Oslotrær er Oslo kommunes initiativ til samarbeid for å gi mer plass til trær i Oslo. Å utvikle og bevare den urbane skogen nevnes av FNs klimapanel som en av løsningene for å redusere klimagassutslipp og øke klimatilpasning i byer. Trær i bomiljø, parker og næringsområder, langs infrastruktur og i kantsoner utgjør alle deler av Oslos byskog. Å ta vare på og utvikle denne skogen krever at næringsliv og sivilsamfunn samarbeider på tvers av myndighetsnivå og fag.

Bli med på tredugnaden.

Hva gjør vi i prosjektet?

Oslotrær er et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt med samarbeid mellom alle relevante kommunale virksomheter. Prosjektet ledes av Bykuben og skal bidra til at Oslo når ambisjonen om å plante 100 000 trær i årene fram mot 2030, og at trærne som plantes, får best mulig forutsetninger for å vokse og leve.

  • Vi tester ut nye måter og steder å plante trær på sammen med næringsliv og innbyggere, for eksempel skogplanting i urbane lommeskoger.
  • Vi skal bidra til at trær får en større plass i kommunens arbeid med byutvikling og byggeprosjekter, i kartgrunnlag, utredninger, oppfølging og rutiner, for å sikre plass til både eksisterende og nye trær.
  • Vi kartlegger, teller og registrerer trærne i Oslo, både de som står her i dag og de som plantes i årene framover.
  • Vi samarbeider med bydeler over hele Oslo om ungdomsjobber med trær. Ungdommene planter trær, passer på trær og kartlegger hvor i nærmiljøet det kan bli flere trær, og får samtidig etterspurt kompetanse om trær og nabolagsutvikling.

Utvalgte aktiviteter

Kart over trær i Oslo.

Midlertidig grønt byrom i Kolstadgata.

Kontakt oss

Prosjektleder
Hanne Johnsrud
Pressekontakt
Ingvild Hancke Øgstad
Mobil