Oslotrær – byens store treplantingsdugnad

Prosjektet Oslotrær inviterer til samarbeid mellom Oslo kommune og byens innbyggere og næringsliv om økt treplanting i byen.

Oslotrær arrangerte fagdag "trær som kulturminner" den 28. mai på Cinemateket i Oslo.Opptak fra fagdagen finner du her

Fremtiden plantes nå og alle kan delta

Delta ved å plante et tre og registrer treet du har plantet. I dugnaden plantes både småskoger, vakre trær langs gater, i parker og i hager. Hvert tre teller og alle bidrag er like viktige.

Hva er Oslotrær?

Oslotrær er et prosjekt og samarbeidsinitiativ for treplanting i Oslos byggesone. Prosjektet koordineres av Bykuben, som er Oslos senter for byøkologi, og skal bidra til økt grad av treplanting i kommunens egne prosjekter, løfte frem betydningen av natur i byen, og skape ønske om økt treplanting blant innbyggere og privat næringsliv. ​

Hvorfor planter vi trær i byen?​

Treplanting er en langsiktig investering i både mennesker og natur. Flere trær i Oslo vil være et viktig bidrag til at byen tåler klimaendringer og blir et godt sted å bo også for framtidige generasjoner. Trær i parker og hager, gatetrær og skog langs veier, bekker og elver utgjør en viktig del av byens infrastruktur. De bidrar til å filtrere lufta, kjøle ned byen, fange opp regnvann og er viktige levesteder for dyr og innsekter. Trær har en positiv effekt på vår fysiske og mentale helse. Nærhet til natur i hverdagen gjør det bedre å bo i byen.​

Hvorfor er det en dugnad?

Byens trær er et felles gode og et felles ansvar. Oslo kommune bygger og forvalter selv bare en liten del av byens arealer, det meste eies av grunneiere og forvaltere som hageeiere, borettslag eller store eiendomsforvaltere. Trærne som står her og plantes her, er like viktige for den urbane skogen. Oslotrær skal bidra til at flere av Oslos innbyggere ser muligheten og får muligheten til å delta. 

Treplanting som virkemiddel i klimakrisen og naturkrisen

FNs klimapanel kom i 2022 med sjette hovedrapport del 3 som peker på virkemidler. Her er trær og treplanting et av de viktige tiltakene for en klimarobust by for fremtidige generasjoner. Å utvikle og bevare den urbane skogen nevnes også av FNs klimapanel som en av løsningene for å redusere klimagassutslipp og øke klimatilpasning i byer. 

Oslotrær bidrar med jobb for unge​

I samarbeid med Oslos bydeler og områdesatsinger bidrar Oslotrær til praktisk jobberfaring og grønne arbeidsmuligheter for ungdom, gjennom sommerjobb med planting og skjøtsel av trær i sitt eget nærmiljø. Samarbeidet med gartnere i Gravplassetaten og dyktige ungdomsledere gir flere ungdommer mulighet til arbeid gjennom hele året.

Les fortellinger fra treplanteåret 2022

Fremtiden plantes nå. Bli med på treplantingsdugnaden!