Naboinformasjon nye Tøyenbadet

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Vi sender for tiden ikke ut nyhetsbrev. Oppdateringer i prosjektet finner du publisert på denne siden.

2024

Oppdatering uke 7

Prosjektet skal utføre trykktesting av bygningskroppen på Nye Tøyenbadet mandag 19.02.2024 fom. kl. 1700 og utover kvelden.

Dette gjøres med røyk, og det vil kunne medføre synlig røyk i område rundt byggeplassen.

Det er ikke nødvendig å varsle Brann- og redningsetaten.

Røyken er ikke skadelig.

2023

Oppdatering uke 38

Ny gang-/sykkelvei gjennom Tøyenparken ble ferdigstilt i månedsskiftet juni/juli 2023 og gir en bedre avvikling av gang-/sykkeltrafikk gjennom område og færre hindringer mellom 3.part og prosjektet.

Prosjektet jobber nå med overflatearbeider innenfor byggeplassgjerde for ferdigstillelse i løpet av 2024. Opparbeidelsen av arealer påvirker intern logistikk på byggeplassen og medfører at prosjektet i fremtiden vil måtte benytte Helgesens gate i større grad enn tidligere til varelevering. I den forbindelse vil det bli etablert en midlertidig snuhammer som skissert under.

Kart over sykkelveier og midlertidig snuhammer i Tøyenparken

Oppdatering uke 25

Overflatearbeidene for ny gang-/sykkelvei gjennom Tøyenbadet, som startet opp etter påsken 2023, har hatt god fremdrift.

Asfalteringsarbeidene fra og med Bellevue barnehage / Samisk barnehage og nordover til Helgesens gate vil bli utført i uke 25. Dette vil i perioder føre til noe redusert fremkommelighet for gående og syklende. Etter asfaltering vil det pågå arbeider som skilting, oppmerking og belysning.

I tillegg vil det pågå planeringsarbeider og asfaltfresing i områder ved Helgesens gate 83 og 84.

Oppdatering uke 19

Overflatearbeider for ny gang-/sykkelvei gjennom Tøyenbadet hadde oppstart etter påske 2023. Steinsetting og gartnerarbeider pågår i hele traseens utstrekning. Prosjektet tilstreber å holde adkomsten gjennom parken operativ for gående og syklende til enhver tid, men det må fortsatt forventes midlertidige omlegginger og justeringer av traseen.

Asfaltering blir utført etappevis iht. skisse under og tentative tidspunkt.

Se skisse som viser tentative tidspunkt for asfaltering av gang- og sykkelveier.

Den nye veien vil ha adskilte felt for gående og syklende. Etter asfaltering vil det pågå kompletterende arbeider som skilting, oppmerking og belysning.

For å kunne ferdigstille arbeidene nord for barnehagene på en sikker måte vil all kjøring fra nord opphøre fom. 15.05.2023. Vareleveranser til barnehagen vil ha adkomst via parkvei som skissert under. Det vil bli skiltet iht. gjeldende skiltvedtak.

Bildet viser Tøyenparken og byggeplassen, med en rød linje som viser alternativ rute for varelevering til barnehagen.
Bilde: Oslobygg KF

Oppdatering uke 12

Det vil bli utført arbeider utover ordinær arbeidstid på tirsdag 28.mars og onsdag 29.mars. Alle arbeider vil være avsluttet senest kl. 23.00.

Vi skal arbeide på den nordlige fasaden, og tårnkranen er med i arbeidsoperasjonen. Lyskasterne i kranen må derfor være på frem til arbeidene er avsluttet.

Arbeidene utføres i henhold til Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune.

Oppdatering uke 3

Arbeider med ny gang- og sykkelvei i Tøyenparken

Som en del av Oslos hovedsykkelveinett, bygger vi ny gang- og sykkelvei gjennom Tøyenparken. Den nye gang- og sykkelveien blir over 600 meter lang, og skal ha universell uforming.

Gang- og sykkelveien forbi Bellevue Gård barnehage som var stengt i forbindelse med grunnarbeider og insfratruktur for den nye veien, åpnet igjen 15. desember 2022. For å skille den pågående byggeaktiviteten og 3. part på en bedre måte, er det fom. 9. januar 2023 tilrettelagt for en ny midlertidig gang- og sykkelvei nord for barnehagen. Den midlertidige gang- og sykkelveien er med gruset underlag.

Midlertidig gang- og sykkelvei

Illustrasjon som viser midlertidig gang- og sykkelvei i Tøyenparken.

Tett byggegjerde er byttet ut med fleksibel gjerdekonstruksjon

Prosjektet har fjernet det tette byggegjerde langs byggeplassen. Dette ble primært satt opp for riving av gamle Tøyenbadet og masseuttak (sprengning/pigging/massetransport). For å kunne gjennomføre overflatearbeider, som gang- og sykkelvei med kantstein og asfalt samt grøntanlegg, er prosjektet avhengig av «lettere» gjerdekonstruksjoner som er fleksible og kan tilpasses fortløpende i byggeprosessen.

Oppstart overflatearbeider planlegges våren 2023

Overflatearbeidene vil ha oppstart i løpet av våren 2023 og asfaltering av gang-/sykkelveien er planlagt i løpet 2023.

Inn- og uttransport gjennom Helgesens gate

Prosjektet har til nå primært hatt inn-/uttransport fra Økernveien. I den fasen byggeprosjektet nå befinner seg i, vil det være et større behov for å benytte seg av Helgesens gate.

2022

Oppdatering uke 44

Arbeider med ny gang- og sykkelvei i Tøyenparken

Som en del av Oslos hovedsykkelveinett, bygger vi ny gang- og sykkelvei gjennom Tøyenparken. Den nye gang- og sykkelveien blir over 600 meter lang, og skal ha universell utforming.

Sør for Bellevue Gård barnehage er eksisterende gang- og sykkelvei for tiden stengt da prosjektet jobber med grunnarbeider og infrastruktur til den nye veien. Vi planlegger å gjenåpne denne delen av veien i midten av november. Gang- og sykkelveien vil da være med gruset underlag. Asfaltering er planlagt i 2023.

Samtidig fortsetter vi grunnarbeidene på den nye gang- og sykkelveien. I midten av november vil eksisterende vei forbi barnehagen bli stengt i både nordgående og sørgående retning. I forbindelse med arbeidene vil vi etablere adkomst til Bellevue Gård barnehage fra både nord og sør, og merke alternativ gang- sykkelrute i parken. Denne delen av gang- og sykkelveien planlegger vi å gjenåpne med gruset underlag i slutten av desember 2022. Asfaltering er planlagt i 2023

Alternativ rute for myke trafikanter

Alternativ rute for gående og syklende

Den røde linjen i illustrasjonen viser alternativ rute gjennom Tøyenparken for gående og syklende i perioden frem til slutten av desember 2022.

Prosjektet vil i tillegg plassere ut informasjonsskilt i parken som viser hvordan mye trafikanter kan ta seg rundt det sperrede området.

Oppdatering uke 42-43

Mandag 24. oktober vil prosjektet starte opp montasje av massivtretaket til det nye Tøyenbadet. I forbindelse med disse arbeidene vil det i en periode fremover pågå arbeider utover normal arbeidstid. Den utvidede arbeidstiden er planlagt å vare i rundt en måned, men perioden kan bli utvidet. Arbeidene vil bli gjennomført i tråd med Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune.

Mandag til fredag vil det være aktivitet i tidsrommet kl. 07.00-23.00.
Lørdager vil det, som tidligere, være aktivitet i tidsrommet kl. 07.00-15.00.

Leveranser til prosjektet ankommer på dagtid, og arbeider utover ordinær arbeidstid
(kl. 07.00-17.00) vil være begrenset til innheising og sammenføying av elementer.

Oppdatering uke 40

Til tross for et utfordrende marked er produksjonen på byggeplassen god. Det nye Tøyenbadet reiser seg, og råbygget på fire etasjer i stål og betong er planlagt å stå ferdig i løpet av året. Prosjektet har per nå blant annet støpt bassengene innendørs, flerbrukshallen og tribunen. Akkurat nå jobber prosjektet med å gjøre ferdig de siste betongarbeidene på bygget, samtidig som grunnarbeidene på utebadet er i full gang.

Vi planlegger å starte opp gartnerarbeidet nord i parken våren 2023. Inntil gresset har etablert seg, må dette området være inngjerdet. Vi har stor forståelse for at mange gleder seg til at denne delen av parken igjen blir tilgjengelig, men det vil dessverre tidligst kunne skje høsten 2023.

Oppatering uke 26

Prosjektet sluttførte boring av energibrønner i forrige uke (uke 25). Aktiviteten nord i parken vil bli mindre i sommer, men det vil pågå grøftearbeider. Disse arbeidene vil fortrinnsvis utføres med elektriske maskiner, noe som vil redusere støynivået betraktelig.

Oppdatering uke 13

Etablering av energipark

Prosjektet skal etablere totalt 52 energibrønner. Disse skal lokaliseres både i park nord, park sør og på innsiden av anleggsgjerde til byggeplassen, jf. skisse under. Energibrønnene skal være en kilde til stabil og miljøvennlig energiforsyning til det nye Tøyenbadet.

Vi planlegger å starte å bore energibrønnene 4. april 2022, og avslutte arbeidene sommeren 2022. Arbeidene vil kunne oppfattes som støyende.

Illustrasjon av hvordan områdene blir sperret av i forbindelse med byggearbeidene på det nye Tøyenbadet.
Bilde: Oslo kommune

Nærmeste brønn i park nord er plassert 30-40 meter fra omkringliggende naboer, og med bakgrunn i teoretisk støyprofil for valgt utstyr og angitt avstand vurderes arbeidene å kunne gjennomføres i tråd med «Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune».

I park sør og innenfor anleggsgjerdet skal nærmeste brønn bores ca. 10 meter fra uteområdet til Bellevue Gård barnehage. Disse arbeidene vil kunne være til sjenanse ved bruk av uteområdet. De fleste brønnene skal imidlertid plasseres mer enn 30 meter unna barnehagen, og er vurdert å kunne gjennomføres i tråd med «Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune».

Bydelsoverlegen er forhåndsinformert om arbeidene.

Stenging av gang-/sykkelveier i Tøyenparken

Gang-/sykkelveien nærmest byggeplass er for tiden stengt på grunn av tilkobling av vann- og avløpsledninger til det nye Tøyenbadet. Fra og med 1. april 2022 vil en større del av området bli inngjerdet og sperret i forbindelse med etablering av energibrønner. Området må sperres for å ivareta sikkerheten for 3.part.

Illustrasjon av hvordan områdene blir sperret av i forbindelse med byggearbeidene på det nye Tøyenbadet.
Bilde: Oslo kommune
Vi ber brukere av parken respektere skiltingen, og benytte andre gang-/sykkelveier gjennom parken. Ferdsel i strid med skilting/anbefaling gjøres på eget ansvar.

Prosjektet vil tilstrebe å gjenåpne gang-/sykkelveien raskest mulig og senest innen 1. mai 2022, men må ta forbehold om eventuelt behov for å sperre av veien utover denne perioden.

Parkarealet vil fremdeles være inngjerdet slik at grøntanlegget får tid til å etablere seg.

2021

Oppdatering uke 48

Arbeider nord i parken ved Helgesens gate

I månedsskifte november/desember 2021 avslutter vi første fase av arbeidene nord i parken.

Det nye Tøyenbadet skal ha et grunnvarmeanlegg med 52 energibrønner, hvor rundt 20 brønner skal installeres nord i parken. Vi planlegger å starte opp disse arbeidene i mars/april 2022, og vil i etterkant av arbeidene utføre avsluttende overflatearbeider, som tilsåing av gress, kantstein og asfaltering. Boring av energibrønner vil skape noe støy. Prosjektet er i dialog både med utførende entreprenør og bydelsoverlegen i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidene.

Arbeider inne på byggeplassen

Grunnarbeider for bygget er i hovedsak avsluttet. Aktiviteten og bemanningen på byggeplass er økende. Nå jobber prosjektet med å reise råbygget, og det utføres i hovedsak betongarbeider på byggeplassen. Betongarbeidene vil pågå utover høsten 2022, og er tradisjonelt mindre støyende enn grunnarbeider. Innenfor betongarbeider er det arbeidsoperasjoner som i enkelttilfeller er tidkrevende. og kan utfordre ordinær arbeidstid. Dette gjelder spesielt støpeprosesser og bearbeiding av ferske betongoverflater i forbindelse med større dekke-/gulvstøper. Dette betyr i praksis at det vil kunne medføre arbeider utover kl.1900, men arbeidets art tilsier at man skal operere innenfor bestemmelsen i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune.

Fra og med høsten 2022 planlegger vi oppstart av pelearbeider for utebassenget mot sør. Peling er tradisjonelt noe støyende.

Brakkerigg

Økt bemanningen i prosjektet medfører behov for utvidelse av riggfasilitetene. I januar 2022 vil eksisterende brakkerigg bli utvidet jf. tegning.

Oppdatering uke 44

Arbeider nord i parken ved Helgesens gate

I denne og neste uke setter vi ned spunt ved nedre del av gangvei opp til Økernveien. Dette for å unngå å måtte grave bort gangveien. Siste del av oppfylling/terrassering av parken fullføres neste uke. Overflatearbeider, som tilsåing av gress, asfaltering og nedlegging av kantstein, planlegger vi å gjøre våren 2022. Dette gjelder også ferdigstilling av ny gang- og sykkelvei opp mot Tøyenbadet.

Arbeider inne på byggeplassen

Fundamenter ferdigstilles neste uke, og støp av gulv og vegger i kjeller vil pågå frem mot jul. Dette medfører også større aktivitet på byggeplassen enn tidligere.

Støyende arbeider

Arbeidene med spunt vil medføre noe støy. Vi planlegger å være ferdig med spuntarbeidene i løpet av en uke. Betongarbeidene har generelt et lavere støynivå.

Oppdatering uke 38

Arbeider nord i parken ved Helgesens gate

I sommer har vi lagt asfalt i Helgesensgate, samt i gangveien opp mot Økernveien. Helgesensgate er åpnet opp for myke trafikanter og bilister som skal til barnehagene. Frem til byggeprosjektet er ferdigstilt vil veien ved særlige tilfeller bli brukt til anleggstrafikk.

Etableringen av en ny gang- og sykkelvei på nedsiden av Helgesensgate ble startet opp i slutten av august. Den nye veien vil være ferdig før jul.

Her kan du se et kart over gang- og sykkelveiene nord i Tøyenparken.

Arbeidet med å legge om høyspentkabel i skråningen ved Helgesens gate ble ferdigstilt i sommer. De siste ukene har vi jobbet med oppfylling av terrasseringen i denne delen av parken, samt rehabilitering av vann- og avløpskummene i området.

Gatelys i parken

De nye gatelysene har nå blitt etablert og er tatt i bruk.

Støyende arbeider

På byggeplassen har vi kommet godt i gang med betongarbeidene, og jobber nå med å støpe fundamenter og vegger til det nye Tøyenbadet.

Arbeidene vil fortsatt forårsake noe støy, men på et lavere nivået enn tidligere.

Kultur- og idrettsbygg har blitt en del av Oslobygg KF

Oslobygg KF er Oslo kommunes nye eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, samt Kultur- og idrettsbygg.

Vi skal de nærmeste årene investere for ca. 35 milliarder og har rundt 600 ansatte. Oslobygg KF blir med det en av landets største byggherrer og en eiendomsaktør med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen.

Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsningsområder.

Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Oppdatering uke 25

Fellesferie

Det er ikke planlagt arbeider i uke 28 og 29.

Støyende arbeider

I deler av juli vil vi jobbe med etablering av byggegrop og fundamentering for det nye bygget. Dette innebærer pelearbeider, sprengning og pigging. Det vil være aktivitet på anleggsplassen og i parken, og det må påregnes noe støy fra maskiner, samt transport inn og ut fra anlegget.

Arbeidene vil fortsette i august og utover høsten. Støynivået vil være på samme nivå gjennom perioden.

Nord i parken ved Helgesens gate jobber vi med å legge om høyspentkabel. I den forbindelse blir det brukt sugebil til å grave skånsomt rundt de bevaringsverdige almetrærne som finnes der. Inne i parken har vi i tillegg en arborist, som sørger for skånsom graving rundt trærne. Arboristen bruker blant annet en luftspade til å blåse bort jord fra trærnes røtter. Både luftspaden og sugebilen kan oppleves som støyende. Det er planlagt at disse arbeidene vil fortsette ut neste uke.

Til høsten skal det bores for energibrønner i den oppfylte skråningen ved Helgesens gate. Grøntarealet i denne delen av parken vil ikke kunne benyttes før sommeren 2022, da gressarealet trenger tid til å gro og sette seg før det kan brukes.

Gatelys i parken og stengt gangvei

Arbeidet med å bevare trærne i forbindelse med ny høyspenttrasé har tatt noe lenger tid enn forventet. Gatelysene i parken vil derfor være slukket frem til september. Det er satt opp midlertidige lys, som er vendt nedover slik at de ikke skal være til sjenanse for naboene.

På grunn av de forsinkede arbeidene med den nevnte høyspenttrasé, vil gangveien opp mot Økernveien være stengt frem til september. Vi vil sørge for å oppdatere skiltingen.

Vi planlegger for at store deler av arbeidet nord i parken vil være ferdigstilt i løpet av 2021.

AF Gruppen skal bygge det nye Tøyenbadet

Vi har inngått kontrakt med AF Gruppen, som vant hovedentreprise bygg for det nye Tøyenbadet. Byggentreprisen består av alle bygningsmessige arbeider, som råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider. I tillegg kommer grunnarbeider og fundamentering for utebadet, samt utomhusarbeider.

Byggearbeidene starter opp til høsten, og det vil det bli satt opp ny brakkerigg på anleggsplassen ved siden av eksisterende brakkerigg.

Nytt webkamera

Byggeprosjektet har etablert et nytt webkamera, som gir et panoramabilde av anleggsplassen. Lenke til webkameraet finner dere her og på prosjektets nettside.

Oppdatering uke 16

Gatelys ved anleggsområdet i Helgesens gate vil være slukket fra i dag, torsdag 22.april, og cirka 6 uker frem i tid. Det vil bli etablert midlertidig belysning i perioden. Gatelysene slukkes i forbindelse med omlegging av høyspentkabler.

Oppdatering uke 12

Gangveien ved Helgesens gate 90 og opp mot Økernveien stenges førstkommende mandag 22.mars. Det planlegges for at gangveien forblir stengt i cirka to måneder.

Grunnen til stenging er etablering av nytt avløpsrør og omlegging av høyspentkabler.

Lenken under viser et kart over gangveien som stenges (markert rødt) og de alternative rutene.

Kart over gangveier i området

Oppdatering uke 10

Det vil pågå sprengningsarbeid på byggeplassen til det nye Tøyenbadet frem til utgangen av mai.

Arbeidet vil foregå mandag - fredag i tidsrommet kl. 07:00–19:00. Det planlegges å sprenge med cirka 1 times mellomrom.

Det nye Tøyenbadet bygges på den samme tomten som det opprinnelige badet, men vil bli et større anlegg enn det gamle. Sprengningsarbeidet er derfor nødvendig for å utvide byggegropen nedover i fjellet, og mot nord og øst. Sprengningen vil foregå nede i byggegropen, under bakkenivå.

Oppdatering uke 7

Det er planlagt prøvesprengninger på byggeplassen til det nye Tøyenbadet mandag 15.februar – torsdag 18.februar mellom kl. 21.00 og 23.00.

Det vil sprenges salver på det laveste nivået i byggegropen. Mest sjenerende støy vil være sirene i forbindelse med sprengningen, i tillegg må det påregnes noe støy fra beltegående maskiner.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått dispensasjon av Bydelsoverlege Grünerløkka for å gjennomføre støyende arbeider.
Se dispensasjonen (PDF 0,1MB)

Oppdatering uke 1

Byggeprosjektet har startet arbeidet med oppfylling, terrassering og ny gang- og sykkelvei nordvest for byggeplassen til det nye Tøyenbadet. Dette medfører at rundt 150m av gang- og sykkelveien ved Helgesens gate, samt plenen ovenfor Sofienberggata, er stengt frem til høsten. Det er fortsatt god fremkommelighet for gående og syklende gjennom parken.

August - desember 2020

I august vil bygget være nede. Det er i hovedsak rivning av gjenstående veggelementer, bunnplate og fundament og tillegg til utkjøring av rivemasser. Vi planlegger også noe pigging av bunnplate og fundamenter. Dette samt opplasting av knust betong på biler vil skape noe støy.

Fra september og fram mot jul vil aktiviteten på byggeplassen være noe roligere. Arbeidet vil for det meste bestå av å ta ut løsmasser og utføre grunnundersøkelser for å kartlegging av berget under anlegget. Deretter vil vi starte med grunnarbeidet for det nye badeanlegget.

Juni, juli og august 2020

Byggeplassen vil være stengt i fellesferien (uke 28-30).

Det gamle Tøyenbadet er revet og det jobbes med å fjerne massene. Vi fokuserer på ombruk og den revne bygningsmassen brukes blant annet til å bygge den nye anleggsveien med inngang fra Økernveien. Mens anleggsveien etableres vil det være en del støy og ekstra trafikk, men veien vil etter hvert avlaste anleggstrafikken i Helgesens gate. Anleggsveien vil være i bruk fram til Tøyenbadet er planlagt ferdig i 2023.

Sykkelstien mellom barnehagen og byggeplassen utvides noe og det gjøres tiltak for å senke farten til syklister ved utgangspartiet til barnehagen. Det er satt inn vinduer i byggegjerdet. Det gir innsyn til byggeplassen samtidig som det beskytter mot støv og støy.

April 2020

Rivingen av betong på det eksisterende Tøyenbadet er godt i gang, og snart er hele det gamle utebadet foran buen borte. Massene fra disse arbeidene vil samles i en haug foran buen for at maskinene skal klare å nå helt opp til toppen. Rivingen av buen er planlagt å starte i uke 18 og vil pågå i noen uker. I denne fasen vil støy tilta noe.

Januar og februar 2020

Tøyenbadet er nå stengt, og det nærmer seg oppstart for prosjektet.

Mandag 13. januar kom den første entreprenøren på plass for å starte sine arbeider. Området vil bli sikret med byggegjerder, og deretter starter graving av grøfter for omlegging av høyspentkabler, samt tilførsel av vann, avløp og strøm. Arbeidet vil i all hovedsak foregå innenfor byggegjerdene, som vil bli plassert like øst for gang- og sykkelsti på vestsiden av bygget. Det vil likevel bli nødvendig å grave gjennom gangveien og på nedsiden av stien, da tilkoblingspunkt for vann og avløp ligger på den andre siden av gangveien. Når vi graver gjennom gangveien, vil vi tilstrebe å gjenopprette fremkommelighet så raskt som mulig. Vi vil også snart starte planering for brakkerigg, som vil bli plassert i sørvestre hjørne av anleggsplassen.

I begynnelsen av februar vil riveentreprenøren starte sine arbeider. Arbeidene vil i den første fasen i hovedsak foregå på innsiden av bygget med stripping og klargjøring for riving. Riveentreprenøren vil i denne fasen benytte Helgesens gate til å kjøre ut riveavfall fra serviceinngangen i nord. For å begrense miljøavtrykket, vil vi benytte rivemasser fra bygget til å opparbeide anleggsveien til Økernveien. Det betyr at anleggsveien ikke vil bli opparbeidet før en stund inn i riveprosjektet.

Oktober 2019

Vi avholdt informasjonsmøte for naboer 31. oktober. Her ble det informert om byggeprosjektet og arbeidene fremover.