Naboinformasjon nye Tøyenbadet

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Meld deg på nyhetsbrev.

2021

Oppdatering uke 25

Fellesferie

Det er ikke planlagt arbeider i uke 28 og 29.

Støyende arbeider

I deler av juli vil vi jobbe med etablering av byggegrop og fundamentering for det nye bygget. Dette innebærer pelearbeider, sprengning og pigging. Det vil være aktivitet på anleggsplassen og i parken, og det må påregnes noe støy fra maskiner, samt transport inn og ut fra anlegget.

Arbeidene vil fortsette i august og utover høsten. Støynivået vil være på samme nivå gjennom perioden.

Nord i parken ved Helgesens gate jobber vi med å legge om høyspentkabel. I den forbindelse blir det brukt sugebil til å grave skånsomt rundt de bevaringsverdige almetrærne som finnes der. Inne i parken har vi i tillegg en arborist, som sørger for skånsom graving rundt trærne. Arboristen bruker blant annet en luftspade til å blåse bort jord fra trærnes røtter. Både luftspaden og sugebilen kan oppleves som støyende. Det er planlagt at disse arbeidene vil fortsette ut neste uke.

Til høsten skal det bores for energibrønner i den oppfylte skråningen ved Helgesens gate. Grøntarealet i denne delen av parken vil ikke kunne benyttes før sommeren 2022, da gressarealet trenger tid til å gro og sette seg før det kan brukes.

Gatelys i parken og stengt gangvei

Arbeidet med å bevare trærne i forbindelse med ny høyspenttrasé har tatt noe lenger tid enn forventet. Gatelysene i parken vil derfor være slukket frem til september. Det er satt opp midlertidige lys, som er vendt nedover slik at de ikke skal være til sjenanse for naboene.

På grunn av de forsinkede arbeidene med den nevnte høyspenttrasé, vil gangveien opp mot Økernveien være stengt frem til september. Vi vil sørge for å oppdatere skiltingen.

Vi planlegger for at store deler av arbeidet nord i parken vil være ferdigstilt i løpet av 2021.

AF Gruppen skal bygge det nye Tøyenbadet

Vi har inngått kontrakt med AF Gruppen, som vant hovedentreprise bygg for det nye Tøyenbadet. Byggentreprisen består av alle bygningsmessige arbeider, som råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider. I tillegg kommer grunnarbeider og fundamentering for utebadet, samt utomhusarbeider.

Byggearbeidene starter opp til høsten, og det vil det bli satt opp ny brakkerigg på anleggsplassen ved siden av eksisterende brakkerigg.

Nytt webkamera

Byggeprosjektet har etablert et nytt webkamera, som gir et panoramabilde av anleggsplassen. Lenke til webkameraet finner dere her og på prosjektets nettside

Oppdatering uke 16

Gatelys ved anleggsområdet i Helgesens gate vil være slukket fra i dag, torsdag 22.april, og cirka 6 uker frem i tid. Det vil bli etablert midlertidig belysning i perioden. Gatelysene slukkes i forbindelse med omlegging av høyspentkabler.

Oppdatering uke 12

Gangveien ved Helgesens gate 90 og opp mot Økernveien stenges førstkommende mandag 22.mars. Det planlegges for at gangveien forblir stengt i cirka to måneder.

Grunnen til stenging er etablering av nytt avløpsrør og omlegging av høyspentkabler.  

Lenken under viser et kart over gangveien som stenges (markert rødt) og de alternative rutene.

Kart over gangveier i området 

Oppdatering uke 10

Det vil pågå sprengningsarbeid på byggeplassen til det nye Tøyenbadet frem til utgangen av mai.

Arbeidet vil foregå mandag - fredag i tidsrommet kl. 07:00–19:00. Det planlegges å sprenge med cirka 1 times mellomrom.

Det nye Tøyenbadet bygges på den samme tomten som det opprinnelige badet, men vil bli et større anlegg enn det gamle. Sprengningsarbeidet er derfor nødvendig for å utvide byggegropen nedover i fjellet, og mot nord og øst. Sprengningen vil foregå nede i byggegropen, under bakkenivå.

Oppdatering uke 7

Det er planlagt prøvesprengninger på byggeplassen til det nye Tøyenbadet mandag 15.februar – torsdag 18.februar mellom kl. 21.00 og 23.00. 

Det vil sprenges salver på det laveste nivået i byggegropen. Mest sjenerende støy vil være sirene i forbindelse med sprengningen, i tillegg må det påregnes noe støy fra beltegående maskiner.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått dispensasjon av Bydelsoverlege Grünerløkka for å gjennomføre støyende arbeider.
Se dispensasjonen (PDF 0,1MB)
 

Oppdatering uke 1

Byggeprosjektet har startet arbeidet med oppfylling, terrassering og ny gang- og sykkelvei nordvest for byggeplassen til det nye Tøyenbadet. Dette medfører at rundt 150m av gang- og sykkelveien ved Helgesens gate, samt plenen ovenfor Sofienberggata, er stengt frem til høsten. Det er fortsatt god fremkommelighet for gående og syklende gjennom parken.
 

August - desember 2020

I august vil bygget være nede. Det er i hovedsak rivning av gjenstående veggelementer, bunnplate og fundament og tillegg til utkjøring av rivemasser. Vi planlegger også noe pigging av bunnplate og fundamenter. Dette samt opplasting av knust betong på biler vil skape noe støy.

Fra september og fram mot jul vil aktiviteten på byggeplassen være noe roligere. Arbeidet vil for det meste bestå av å ta ut løsmasser og utføre grunnundersøkelser for å kartlegging av berget under anlegget. Deretter vil vi starte med grunnarbeidet for det nye badeanlegget.

Juni, juli og august 2020

Byggeplassen vil være stengt i fellesferien (uke 28-30).

Det gamle Tøyenbadet er revet og det jobbes med å fjerne massene. Vi fokuserer på ombruk og den revne bygningsmassen brukes blant annet til å bygge den nye anleggsveien med inngang fra Økernveien. Mens anleggsveien etableres vil det være en del støy og ekstra trafikk, men veien vil etter hvert avlaste anleggstrafikken i Helgesens gate. Anleggsveien vil være i bruk fram til Tøyenbadet er planlagt ferdig i 2023.

Sykkelstien mellom barnehagen og byggeplassen utvides noe og det gjøres tiltak for å senke farten til syklister ved utgangspartiet til barnehagen. Det er satt inn vinduer i byggegjerdet. Det gir innsyn til byggeplassen samtidig som det beskytter mot støv og støy.

April 2020

Rivingen av betong på det eksisterende Tøyenbadet er godt i gang, og snart er hele det gamle utebadet foran buen borte. Massene fra disse arbeidene vil samles i en haug foran buen for at maskinene skal klare å nå helt opp til toppen. Rivingen av buen er planlagt å starte i uke 18 og vil pågå i noen uker. I denne fasen vil støy tilta noe.

Januar og februar 2020

Tøyenbadet er nå stengt, og det nærmer seg oppstart for prosjektet.

Mandag 13. januar kom den første entreprenøren på plass for å starte sine arbeider. Området vil bli sikret med byggegjerder, og deretter starter graving av grøfter for omlegging av høyspentkabler, samt tilførsel av vann, avløp og strøm. Arbeidet vil i all hovedsak foregå innenfor byggegjerdene, som vil bli plassert like øst for gang- og sykkelsti på vestsiden av bygget. Det vil likevel bli nødvendig å grave gjennom gangveien og på nedsiden av stien, da tilkoblingspunkt for vann og avløp ligger på den andre siden av gangveien. Når vi graver gjennom gangveien, vil vi tilstrebe å gjenopprette fremkommelighet så raskt som mulig. Vi vil også snart starte planering for brakkerigg, som vil bli plassert i sørvestre hjørne av anleggsplassen. 

I begynnelsen av februar vil riveentreprenøren starte sine arbeider. Arbeidene vil i den første fasen i hovedsak foregå på innsiden av bygget med stripping og klargjøring for riving. Riveentreprenøren vil i denne fasen benytte Helgesens gate til å kjøre ut riveavfall fra serviceinngangen i nord. For å begrense miljøavtrykket, vil vi benytte rivemasser fra bygget til å opparbeide anleggsveien til Økernveien. Det betyr at anleggsveien ikke vil bli opparbeidet før en stund inn i riveprosjektet.

Oktober 2019

Vi avholdt informasjonsmøte for naboer 31. oktober. Her ble det informert om byggeprosjektet og arbeidene fremover.