Ny overføringsledning for vann til Holmenkollen og Voksenåsen

For å styrke vannforsyningen til området ved Holmenkollen og Voksenåsen skal Vann- og avløpsetaten bygge en ny overføringsledning for vann.

 Arbeidet startet januar 2022 og skal avsluttes i 2024.

Vann- og avløpsetaten (VAV) er pålagt av Mattilsynet å forsterke og sikre vannforsyningen i og rundt Holmenkollen og Voksenåsen.
Konsekvensene ved et brudd på vannledningen i dette området vil være redusert kapasitet i vannforsyningen, og kan føre til at deler av området blir uten vann med dagens vannledning.
Vi skal derfor legge en ny og større ledning i Voksenkollveien som skal kobles sammen med den nye overføringsledningen som bygges i samme periode. Dette vil gi en tosidig vannforsyning til området som er trygg og stabil. 

Den nye overføringsledningen vil også forsyne et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet, som gjør at vi kan levere nok vann med nok trykk for brannslukking til området. Økt trykk fører også til at det ikke lenger blir behov for private trykkøkningsinstallasjoner for dem som har dette. Det vil heller ikke være behov for restriksjoner for uttak av vann for nye utbygginger.

Hvor skal vi bygge?

Den nye overføringsledningen skal gå i tunnel fra Bogstad parkeringsplass til Voksenkollveien. Vi må derfor sprenge ca. 700 meter med fjelltunnel fra Bogstad parkeringsplass, og borre ca. 400 meter borhull i fjellet ved Voksenkollveien. Tunnelinngangen blir på Bogstad parkeringsplass.
Ved tunnelinngangen skal vi bygge en inngangsport med støpt mur rundt. Denne vil være synlig etter at anleggsperioden er over.
Arbeid med boring av borhull vil foregå i Voksenkollveien mellom Soria Moria og Kragstøtten.
Der blir også riggplassen for dette arbeidet. Når prosjektet er ferdig vil det være en synlig mur i veilommen øst for Voksenkollveien.

Fremdrift

2022: Sprenging av tunnel. Ferdig våren 2023.
2023: Borring av hull til ledning og installasjonsarbeider i fjell.
2024: Avsluttende arbeid, istandsetting av området.

Ulemper i anleggsperioden og tiltak for å redusere ulempene

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det er til minst mulig belastning for naboer og nærområdet, men man må regne med at det vil være anleggstrafikk og støy gjennom hele perioden.

  • Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig fra mandag til fredag fra klokken 07:00 til 19:00 og lørdag 07:00 og 16:00.
    Arbeidstidene gjør at vi kan utføre arbeidet på kortere tid.
  • Sprengningene vil gi merkbare rystelser, men det er ikke farlig og vil ikke medføre skader.
    Det vil bli foretatt bygningsbesiktigelser i forkant og eventuelt etterpå. 
  • Det vil bli montert rystelsesmålere for å sjekke at rystelsene er innenfor tillatte grenseverdier.
  • Riggområdet for arbeider med tunnel vil legge beslag på ca.halvparten av parkeringen til Bogstad badeplass. Det vil etableres en midlertidig anleggsvei i skogområdet øst for parkeringen inn til tunnelinngangen 
  • Dagens turvei/skiløype vil legges om forbi  tunnelinngangen, men vil være tilgjengelig i hele anleggsperioden.
  • Midlertidig fortau vil bli bygd langs Sørkedalsveien for å gjøre det lettere å bruke parkeringsplassen som ligger litt lenger inn langs Sørkedalsveien.

Anleggsområdene vil bli forskriftsmessig sikret og inngjerdet. Vi vil sørge for at myke trafikanter kommer forbi områdene  på en sikker og trygg måte. Når arbeidet er ferdig vil områdene settes tilbake til samme stand som før arbeidet startet. 

Sprengningsvarsel på SMS

Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning. 
Send SMS:  HVO BOGSTAD til 2224
Da vil du motta en SMS med varsel før hver sprengning.
Du melder deg av tjenesten ved å sende SMS: STOPP HVO BOGSTAD til 2224

Erstatning og midlertidige løsninger for berørte energibrønner

Det er fare for at et mindre antall energibrønner vil bli skadet permanent eller midlertidig av anleggsarbeidet. Vann- og avløpsetaten har etablert en beredskapsplan for dette og vil gi erstatning for eventuelle påførte skader i nærmere dialog med de berørte. Eiere av anlegg som kan bli berørt vil bli kontaktet før oppstart av arbeidet.

Vann- og avløpsetaten vil også bistå med midlertidige løsninger i perioden energibrønner eventuelt må være ute av drift på grunn av anleggsarbeidet.
 

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder Rolv Anders Systad

Telefon
23 44 00 40

E-post

Mediekontakt

Fungerende kommunikasjonssjef

Simen Strand Jørgensen

Mobilnummer
99 56 44 14

E-post

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post