Holmenkollen og Voksenåsen - nytt vanndistribusjonsnett

For å øke leveransesikkerheten av vann til Holmenkollen og Voksenåsen skal Vann- og avløpsetaten bygge ny ledningstrasé.

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygge ny ledningstrasé, overføringsledning for vann og høydebasseng, i området ved Holmenkollen og Voksenåsen. Arbeidet er forventet å begynne i 2021 og skal avsluttes i 2023.

Vi skal:

  • Bygge nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet som blir delvis under og over terreng.
  • Grave, sprenge og pigge grøfter og groper for nye ledninger i Voksenkollveien, Tryvannsveien, Ullveien og Thorleif Haugs vei
  • Ledningsanlegget i Ullveien og Thorleif Haugs vei vil etableres gradvis i sammenheng med etablering av ny vei
  • Sette området tilbake til samme stand som før gravingen startet

Hvorfor gjør vi det?

I dag har dette området kun en ensidig vannforsyning. VAV skal lage en ny ledningstrasé i Voksenkollveien, og koble den sammen med ny overføringsledning som bygges parallelt. Det vil gi området en tosidig og derfor mer stabil og trygg vannforsyning. Et nytt høydebasseng vil bidra til å øke vanntrykket og bidra til å levere nok vann med nok trykk for brannslukking til området. Ved økt trykk vil det ikke lenger være behov for private trykkøkningsinstallasjoner, for dem som har det, og det vil ikke lenger være behov for restriksjoner for uttak av vann for nye anlegg.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig fra mandag til fredag fra klokken 07:00 til klokken 19:00. Arbeid som pågår i slalomanlegget ved Tryvann Vinterpark vil pågå i sommersesongen.

Fremdrift

  • Foreløpig planlagt oppstart: Vår 2021 
  • Foreløpig planlagt ferdigstillelse: I løpet av 2023

Hvor foregår arbeidet?

Det nye høydebassenget skal bygges rett sør for Tryvannstårnet. Det er planlagt ny ledningstrasé i Voksenkollveien, Tryvannsveien på totalt 1200 meter. I tillegg vil det legges ny ledningstrase i Ullveien og Thorleif Haugs vei på totalt 600 meter.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Vi tilstreber å utføre anleggsarbeidet slik at det er til minst mulig belastning for naboer og nærområdet. Riggområde for arbeidet ved Tryvann vil være på deler av parkeringsområdet tilknyttet vinterparken. Dette vil fjernes til vintersesongstart 1. november.

Anleggsområdet vil bli forskriftsmessig sikret og inngjerdet. Vi vil også sette opp informasjonsskilt om prosjektet i området med oversikt over hele anleggsområdet. Det må påregnes noe støy fra anleggstrafikk gjennom hele perioden, men vi skal holde det til et minimum.

Berørte naboer

Berørte i nærområdet er varslet med brev om oppstart av planarbeidet og vil motta nytt informasjonsbrev ved nærmere oppstart. Prosjektet vil sørge for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på sikker og trygg måte.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder Raymond Kinn

Mobilnummer
94 15 91 11

E-post