Nytt vanndistribusjonsnett i Holmenkollen og Voksenåsen

For å øke vannforsyningssikkerheten til Holmenkollen og Voksenåsen, skal Vann- og avløpsetaten bygge ny ledningstrasé og nytt høydebasseng.

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten skal bygge ny ledningstrasé, overføringsledning for vann og høydebasseng i området ved Holmenkollen og Voksenåsen.
Arbeidet startet opp februar 2022 og skal avsluttes i desember 2023.

Vi skal:

  • Bygge nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet som blir delvis under og over terreng.
  • Ledningsanlegget i Ullveien og Thorleif Haugs vei vil etableres gradvis i sammenheng med etablering av ny vei.
  • Sette området tilbake til samme stand som før gravingen startet.

Hvorfor gjør vi det?

I dag har dette området kun en ensidig vannforsyning.
Vi skal lage en ny ledningstrasé i Voksenkollveien, og koble den sammen med ny overføringsledning som bygges parallelt.
Det vil gi området en tosidig og derfor mer stabil og trygg vannforsyning.
Et nytt høydebasseng vil bidra til å øke vanntrykket og bidra til å levere nok vann med nok trykk for brannslukking til området.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig fra mandag til fredag fra klokken 07:00 til klokken 19:00. Arbeid som pågår i slalomanlegget ved Tryvann Vinterpark vil pågå i sommersesongen.

Fremdrift

  • Oppstart: Februar 2022
  • Foreløpig planlagt ferdigstillelse: 31. desember 2023

Hvor foregår arbeidet?

Det nye høydebassenget skal bygges rett sør for Tryvannstårnet.
Det er planlagt ny ledningstrasé i Voksenkollveien, Tryvannsveien på totalt 1200 meter.
Vi legger også legges ny ledningstrase i Ullveien og Thorleif Haugs vei på totalt 600 meter.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Vi tilstreber å utføre anleggsarbeidet slik at det blir minst mulig belastning for naboer og nærområdet. Riggområde for arbeidet ved Tryvann er plassert på deler av parkeringsområdet tilknyttet vinterparken.
Dette blir fjernet til vintersesongstarten 1. november 2022.

Anleggsområdet vil bli forskriftsmessig sikret og inngjerdet.
Det er informasjonsskilt om prosjektet i området med oversikt over hele anleggsområdet.
Det må påregnes noe støy fra anleggstrafikk gjennom hele perioden, men vi skal holde det til et minimum.

Berørte naboer

Berørte i nærområdet er varslet med brev om oppstart av planarbeidet og mottar nytt informasjonsbrev ved oppstart.
Prosjektet vil sørge for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på en sikker og trygg måte.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder Raymond Kinn
Mobil

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter
Telefon
Byggeleder i Vann- og avløpsetaten
Tron Christian Enersen
Mobil

Entreprenør: NRC Norge AS