Nullutslippssone

Veitrafikken står for over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, og er dermed den sektoren med størst utslipp i hovedstaden. Oslo skal redusere direkte utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. For å kutte utslipp er det nødvendig med en omstilling av kjøretøyparken, der fossile kjøretøy byttes ut med utslippsfrie kjøretøy. En nullutslippssone er et virkemiddel for å få til dette.

Hva er en nullutslippssone?

En nullutslippssone er et område der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet, hydrogen eller biogass. Dette er ett av flere klimatiltak for å bedre bymiljøet i Oslo og redusere klimagassutslippene. Målet med nullutslippssonen er at den skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i Oslo, og i tillegg bidra til en raskere omstilling av bilparken.

Hvem vil nullutslippsone gjelde for?

I utgangspunktet vil en nullutslippssone gjelde for alle kjøretøy på kommunale veinett, hele døgnet. Bymiljøetaten anbefaler at det gis unntak for beboere frem til 2030.  Andre anbefalte unntak er trafikantgrupper som har samfunnsmessige behov som bevegelseshemmede (HC-kjøretøy/HC-kort), utrykningsbiler og beredskapskjøretøy. 

Hvor i byen kommer nullutslippssone?

Bymiljøetaten anbefaler en geografisk avgrensning for nullutslippssonen langs indre bomsnitt (Ring 2, se kart under).

En nullutslippssone vil kun omfatte de delene som ligger innenfor Ring 2 og kun på kommunale veier. Statlige veier som går gjennom eller i tunell under området blir ikke berørt.

Når kan en nullutslippssone i Oslo innføres?

I dag har ikke Oslo lovhjemmel til å innføre en nullutslippssone. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ønsker å innføre nullutslippssone så snart hjemmelsgrunnlaget er på plass fra nasjonale myndigheter.

Bymiljøetaten anbefaler en totrinns utrullingsprosess der tiltaket først rettes mot varebiler og tungtransport. I andre trinn vil tiltaket også omfatte personbiltrafikken.

For å gi rimelig tid til omstilling for næringsliv og befolkning anbefaler Bymiljøetaten at det ikke opprettes en nullutslippssone før tidligst 2025, gitt at hjemmelsgrunnlaget avklares i 2023. Dersom en nullutslippssone innføres i 2025 for varebiler og tungtransport, anbefales innføring av trinn 2 (personbiltrafikk) to år senere. 

Hva er utredet hittil?

Arbeidet med utredning av nullutslippssone startet i april 2020, der første utredning ble gjennomført av Bymiljøetaten og Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Det er Bymiljøetaten som har hatt ansvar, i tett samarbeid med Klimaetaten, for utredningen som ble overlevert Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 18.01.2023.

Bymiljøetaten har utredet hvordan en nullutslippssone vil påvirke byliv, fremkommelighet, luftkvalitet og klimagassutslipp. Vi har kartlagt hvilke utfordringer som kan oppstå og identifisert tiltak som sikrer bilbehovet for beboere i en nullutslippssone.

Rapporten inneholder et sammendrag av utredningene som er gjennomført av blant annet Multiconsult, samt en vurdering av resultatene, gjort av Bymiljøetaten og Klimaetaten. Rapporten inneholder også anbefalinger til videre arbeid og innføring av en nullutslippssone.

Les hele rapporten her: Utredning og faglige anbefalinger til innføring av nullutslippssone i Oslo (Bymiljøetaten, 2023, PDF)

En viktig del av utredningen har vært å få innspill fra ulike beboere på hvilke konsekvenser en nullutslippssone vil ha for dem og hvilke konkrete tiltak og løsninger som er nødvendige for å sikre et velfungerende dagligliv. Bymiljøetaten har derfor snakket med et utvalg beboere med ulike behov og utgangspunkt for å få innspill.

Bymiljøetaten har også møtt flere aktører og ansatte innen handelsstanden, servicenæringen, kulturbransjen, varetransport og håndverksbransjen for å få innspill. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon

Relevante dokumenter og lenker