Nullutslippssone

Oslo bystyre har i sin klimastrategi vedtatt at Oslo skal være utslippsfri innen 2030. En nullutslippssone skal bidra til en raskere omstilling til nullutslippskjøretøy – på veien mot en utslippsfri by.

Hva er en nullutslippssone?

En nullutslippssone er et område der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet, hydrogen eller biogass. Dette er ett av flere klimatiltak for å bedre bymiljøet i Oslo og redusere klimagassutslippene.

Hvem vil nullutslippsone gjelde for?

I utgangspunktet vil en nullutslippssone gjelde for alle kjøretøy på kommunale veinett, hele døgnet. Det utredes om det skal gis unntak til utryknings-, beredskaps- og sikkerhetskjøring, og personer med HC-kort inntil nødvendig nullutslippsteknologi er tilgjengelig.

Hva skal utredes`?

Bymiljøetaten utreder nå hvordan en nullutslippssone vil påvirke byliv, fremkommelighet, luftkvalitet og klimagassutslipp. Det vil være viktig å kartlegge hvilke utfordringer som kan oppstå og identifisere tiltak som sikrer både et velfungerende næringsliv, med gode løsninger for logistikk og varelevering, og god mobilitet for beboere, sysselsatte og besøkende.

Utredningen vil blant annet vurdere om det er behov for avbøtende tiltak, unntak og eventuelle ordninger som kan stimulere til raskere omstilling.

Utredningen bygger videre på rapporten Utslippseffekter av nullutslippsoner i Oslo, levert av Norconsult i 2021, på oppdrag fra Klimaetaten. Les sammendrag av rapporten her. Bymiljøetatens utredning vil også tuftes på rapporten Utredning av nulluttslippssoner i Oslo, levert av Multiconsult i 2022, samt medvirkningsrapporter levert av Halogen i 2022.

En viktig del av utredningen er å få innspill fra ulike interessenter - både innbyggere og næringslivet. Bymiljøetaten har derfor snakket med utvalgte beboere med ulike behov og utgangspunkt for å få innspill.

Bymiljøetaten har også møtt flere aktører og ansatte innen handelsstanden, servicenæringen, kulturbransjen, varetransport og håndverksbransjen.  

Innspillene fra både beboere og næringsliv vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for Bymiljøetatens anbefaling til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Hvor i byen kommer nullutslippssone?

Bymiljøetaten utreder en nullutslippssone med tanke på innføring i store deler av sentrum innenfor Ring 1 (Bilfritt byliv-området) og i indre by innenfor Ring 2. Indre by omfatter bydelene St.Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sentrum, Sagene og Frogner.

En nullutslippssone vil kun omfatte de delene som ligger innenfor Ring 2 og kun på kommunale veier. Statlige veier som går gjennom eller i tunell under området blir ikke berørt.

Kart

  • Ring 1
    Foreslått geografisk omfang innenfor innenfor Ring 1 (også kjent som Bilfritt byliv-området), som skal utredes av Bymiljøetaten.
  • Ring 2
    Foreslått geografisk omfang indre by innenfor Ring 2, som skal utredes av Bymiljøetaten.

Hva skjer når?

Nullutslippssonen ønskes innført så snart hjemmelsgrunnlaget er på plass fra nasjonale myndigheter.

Arbeidet med utredning av nullutslippssone startet i april 2020, der første utredning ble gjennomført av Bymiljøetaten og Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Det er Bymiljøetaten som har ansvar for den pågående utredningen, som forventes ferdigstilt første kvartal 2023.

Hvem jobber med nullutslippssone?

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å utrede nullutslippssone. Bymiljøetaten samarbeider med Klimaetaten om utredningsarbeidet.

Nullutslippssone ble omtalt i Klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13), og det er Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen som har ansvaret for å utarbeide hjemmelsgrunnlaget.

Byrådet vil legge frem forslag for nullutslippssone for bystyret, og bystyret vil så beslutte om og på hvilken måte nullutslippssone skal innføres i Oslo.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Mer informasjon om nullutslippssone