Nullutslippssone

Kom med dine innspill!

Oslo kommune vil gjerne vite hvordan en eventuell innføring av nullutslippssone vil påvirke din hverdag, og hvordan vi kan ivareta dine behov. Det anbefales å lese informasjonen på nettsiden, før du åpner spørreundersøkelsen.

Hva er en nullutslippssone?

En nullutslippssone er en sone i byen der det bare er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet eller hydrogen. Bymiljøetaten utreder nå hvordan en slik sone kan bli i Oslo, med sikte på å etablere dette som et pilotprosjekt. En eventuell innføring av en nullutslippssone er et virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser. I tillegg vil en slik sone kunne bidra til bedre luftkvalitet og redusert biltrafikk.

En nullutslippssone vil i utgangspunktet gjelde for alle kjøretøy på kommunale veinett hele døgnet. Det vil være aktuelt å gjøre unntak for visse grupper, som utrykningskjøretøy, tunge kjøretøy på biogass og kjøretøy med parkeringstillatelse for forflytningshemmede(HC-kort). Bymiljøetaten vil vurdere behov for andre unntak eller tilpasning som en del av utredningsprosessen. 

Hvorfor skal vi gjøre det? 

En nullutslippssone er et virkemiddel for nødvendig omstilling av kjøretøyparken, både når det gjelder personbiler, varebiler og lastebiler/ tyngre kjøretøy. Hensikten er å kutte Oslos klimagassutslipp og redusere utslippene av den helseskadelige NO2-gassen, og dermed bidra til bedre luftkvalitet.

Målet er at Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030, ref. Klimastrategi for Oslo mot 2030. For å nå dette er det nødvendig med tiltak som reduserer utslipp fra Oslos veier. Nullutslippssone er ett av tiltakene i Klimastrategi for Oslo mot 2030, vedtatt av bystyret i Oslo kommune. Regjeringen har også åpnet opp for en prosjektpilot om bruk av nullutslippssone i sin klimaplan (Meld. St. 13). 

Hvor i byen kommer nullutslippssone?

Et pilotprosjekt for nullutslippssone er foreløpig under utredning, og geografisk omfang og tidsperspektiv er ikke endelig avklart. Hittil har Bymiljøetaten og Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vurdert hva som må til og hvor i byen disse sonene kan være. Bymiljøetaten og Klimaetaten har anbefalt og gått videre med to konsepter som skal utredes nærmere: Opprinnelig Bilfritt byliv-området (uten Tøyen og Grønland) og området innenfor Ring 2 utenom riksveinettet.

Nullutslippssone skal omfatte kommunale veier. Statlige veier som går igjennom eller i tunnel under området blir ikke berørt. Dette betyr at Ring 1 og Ring 2 ikke vil være en del av en eventuell nullutslippssone.

Kart

  • Ring 1:
    Foreslått geografisk omfang innenfor opprinnelig Bilfritt byliv-område, som skal utredes av Bymiljøetaten.
  • Ring 2:
    Foreslått geografisk omfang innenfor Ring 2, som skal utredes av Bymiljøetaten.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten jobber nå med å utrede og planlegge pilotprosjekt for nullutslippssone, og dermed legge til grunn for at nullutslippssone kan etableres. Bymiljøetaten er i dialog med Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om videre detaljering om prosjektet og videre arbeid med nullutslippssone.

Innføring av en nullutslippssone er foreslått å følge en utrullingsprosess, der nullutslippssone vil først gjelde alle lette kjøretøy (opp til 3500 kg) innenfor et avgrenset område, for å så utvides til å gjelde alle kjøretøy (over 3500 kg), med visse unntak. Eventuelle unntaksregler er under utredning.

Arbeidet med utredning av nullutslippssone startet i april 2020, der første utredning ble gjennomført og levert som rapport i oktober 2020. Rapport ligger vedlagt nederst på siden. 

Hvem jobber med nullutslippssone?

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å utrede nullutslippssone. Bymiljøetaten samarbeider med Klimaetaten om utredningsarbeidet. Bymiljøetaten arbeider tett sammen med andre aktører for å sikre at en eventuell nullutslippssone i best mulig grad er tilpasset øvrige planer, strategier og behov i byen. Snart vil vi be om innspill fra alle som bruker byen. Dette er nyttig når vi vurderer hvordan en nullutslippssone kan tilpasses øvrige planer, strategier og behov som byen vår har.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Mer informasjon om nullutslippssone

English version

What is a Zero Emission Zone?

A Zero Emission Zone (ZEZ) is a geographically regulated area where only zero emission vehicles are permitted access. The Agency for Urban Environment (Bymiljøetaten) is studying how to establish a pilot project for a Zero Emission Zone (ZEZ) in Oslo. The purpose of a ZEZ is to reduce greenhouse gas emissions, with improved local air quality and reduced car traffic as co-benefits.

Regulations in the ZEZ will basically apply to all vehicles that use the municipal road network within the zone. Restrictions will be applicable 24 hours a day. In the final design of the ZEZ, exemptions and modifications will be considered for user groups such as emergency vehicles, biogas fuelled heavy vehicles and vehicles with parking permits for people with reduced mobility (HC-card). The Agency for Urban Environment will consider the need for other exemptions or modifications.

Why are we doing this?

A ZEZ is a tool to meet the need for cutting emissions from transport, while at the same time hastening the necessary restructuring of the vehicle fleet.

Oslo, through its Climate Strategy, aims at being as close to a zero emission city as possible by 2030. ZEZs are included as a measure in the Climate Strategy for the purposes of cutting Oslo's greenhouse gas emissions and reducing emissions of harmful NO2 gas, thereby improving local air quality. In addition, the Norwegian Government’s climate plan allows for a ZEZ project pilot (Meld. St. 13, in Norwegian).

Where will a Zero Emission Zone be located?

A pilot for a ZEZ is currently being developed. Areas to be included in the zone are yet to be defined. However, the Agency for Urban Environment and the Agency for Climate have assessed the basis for the zone, or zones, and possible locations in the city.

The agencies have recommended that two concepts be studied in more detail: the car-free city life area - excluding Tøyen and Grønland - and the area within Ring 2 excluding the national road network.

The ZEZ will be limited to municipal roads only. National roads passing through the zone, or in the tunnels beneath, will not be affected. This means that Ring 1 and Ring 2 will not be part of a possible ZEZ.

What happens when?

The Agency for Urban Environment is now planning for the ZEZ pilot and thus laying the foundations for the future, permanent establishment of a ZEZ in Oslo. A dialogue is ongoing with the City Government’s Department of Environment and Transport (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel) in order to clarify further details.

Introduction of the ZEZ will follow a rollout process with restrictions initially being applied to all light vehicles (up to 3500 kg) within the zone. Later, restrictions will be applied to all types of vehicles (over 3500 kg), with some exemptions. The nature of exemptions and the groups to which they will apply is under consideration.

The work towards a ZEZ began in April 2020, and the first study was carried out and submitted as a report in October 2020. The report is available in Norwegian. 

Who is responsible?

The Agency for Urban Environment is responsible for reporting and carrying out the study on behalf of the City Government's Department of Environment and Transport (main client). The Agency also collaborates with the Agency for Climate (Klimaetaten).

Contact us

Telephone: 21 80 21 80
Email: postmottak@bym.oslo.kommune.no

More information

Climate Strategy for Oslo towards 2030 (In English, klimaoslo.no)