Nullutslippssone

Kom med dine innspill!

Oslo kommune vil gjerne vite hvordan en eventuell innføring av nullutslippssone vil påvirke din hverdag, og hvordan vi kan ivareta dine behov. Det anbefales å lese informasjonen på nettsiden, før du legger inn innspill.

Hva er en nullutslippssone?

En nullutslippssone er en sone der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet eller biogass. Dette er et av flere tiltak for å bedre bymiljøet i Oslo og redusere klimagassutslipp. Målet er en by med renere luft, mindre støy og enklere fremkommelighet for innbyggere og næringsliv.

Bymiljøetaten utreder nå hvordan en slik sone kan fungere i Oslo, med sikte på å etablere dette som et pilotprosjekt.

En nullutslippssone vurderes først etablert i store deler av området innenfor ring 1, kalt Bilfritt bylivområdet. Bymiljøetaten vil vurdere behov for unntak eller tilpasning som en del av den pågående utredningen.

Hvem vil nullutslippsone gjelde for?

I utgangspunktet vil en nullutslippssone gjelde for alle kjøretøy på kommunale veinett, hele døgnet. Bymiljøetaten legger til grunn at visse grupper vil unntas til nødvendig nullutslippsteknologi er tilgjengelig. Det vil være naturlig å gi unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser, utrykningskjøretøy og beredskap- og sikkerhetskjøring.

Oslo kommunene vurderer om beboere i en nullutslippssone skal få et midlertidig unntak fra kravet om nullutslippskjøretøy, og dermed i en overgangsfase fortsatt kan benytte de kjøretøy de allerede eier uavhengig av drivstoff. Et eventuelt unntak vil gi beboerne noe lengre tid på å bytte til nullutslippsbil, eller endre reisevaner til ikke å bruke privatbil. Beboere innenfor nullutslippssonen skal også måtte benytte nullutslippskjøretøy på sikt, hvis de ønsker å bruke bil innenfor sonen.

Hvorfor skal det utredes? 

Oslo bystyre har i sin klimastrategi vedtatt at Oslo skal være utslippsfri innen 2030. En nullutslippssone skal bidra til en raskere omstilling til nullutslippskjøretøy – på veien mot en oppgradert og utslippsfri by. Målet med en slik sone er å bedre bymiljøet og redusere klimagassutslippene fra veitrafikken.

Bymiljøetaten utreder nå hvordan en nullutslippssone vil påvirke byliv, fremkommelighet, luftkvalitet og klimagassutslipp. Det vil være viktig å kartlegge hvilke utfordringer som kan oppstå og identifisere tiltak som sikrer både et velfungerende næringsliv, med gode løsninger for logistikk og varelevering, og god mobilitet for beboere, sysselsatte og besøkende.

Utredningen vil blant annet vurdere om det er behov for avbøtende tiltak, unntak og eventuelle ordninger som kan stimulere til raskere omstilling.

Utredningen bygger videre på rapporten Utslippseffekter av nullutslippsoner i Oslo, levert av Norconsult i 2021, på oppdrag fra Klimaetaten. Her kan du lese sammendraget. 

Hvor i byen kommer nullutslippssone?

I den pågående utredningen vurderes en nullutslippssone først etablert i store deler av området innenfor ring 1, kalt Bilfritt bylivområdet. Sannsynlig innføring vil være fra 2023, avhengig av hva den pågående utredningen viser er mulig og prosessen rundt hjemmelsgrunnlag hos øvrige myndigheter.

Det vurderes om sonen skal utvides fra området innenfor ring 1 til å gjelde området innenfor ring 2. Tidspunktet for utvidelsen vil avhenge av erfaringer fra innføringen innenfor ring 1.

Forbudet mot å kjøre inn i sonen uten nullutslippskjøretøy skal omfatte kun kommunale veier. Statlige veier som går gjennom eller i tunell under området blir ikke berørt. Det betyr at Ring 1 og Ring 2 ikke vil være en del av nullutslippssonen.

Kart

  • Ring 1:
    Foreslått geografisk omfang innenfor opprinnelig Bilfritt byliv-område, som skal utredes av Bymiljøetaten.
  • Ring 2:
    Foreslått geografisk omfang innenfor Ring 2, som skal utredes av Bymiljøetaten.

Hva skjer når?

Arbeidet med utredning av nullutslippssone startet i april 2020, der første utredning ble gjennomført av Bymiljøetaten og Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Det er Bymiljøetaten som har ansvar for den pågående utredningen, som forventes ferdigstilt høsten 2022.

Bymiljøetaten vil, i løpet av våren 2022, møte flere aktører innen blant annet handelsstanden, servicenæringen, varetransport, håndverkere og sysselsatte, for å få deres innspill på konkrete tiltak og løsninger som er nødvendige for å sikre et velfungerende næringsliv, handel og miljø innenfor sonen. I tillegg vil alle få mulighet til å gi skriftlige innspill.

Det legges opp til at forbudet mot å kjøre inn i nullutslippssonen først vil omfatte lette kjøretøy, som personbiler og varebiler.  For lette kjøretøy er nullutslippsteknologien utbredt og tilgjengelig. Tunge kjøretøy (over 3500 kg) vil fases inn på et noe senere tidspunkt. For å unngå at transport flyttes fra lette til tunge kjøretøy i mellomtiden, vil vi i utredningen vurdere virkemidler som for eksempel gebyrsone. Tunge kjøretøy med biogass vil kunne kjøre inn i nullutslippssonen.

utredningsprosess

Vi ønsker innspill

Vi har utarbeidet et spørreskjema, der dine og/eller virksomhetens behov kan beskrives. 

Har du kanskje noen eksempler på avbøtende tiltak eller nye samarbeid/løsninger som kan bidra til å gjøre det mulig for deg / din organsisasjon og levere tjenester utslippsfritt?

Innspillskjema

Hvem jobber med nullutslippssone?

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å utrede nullutslippssone. Bymiljøetaten samarbeider med Klimaetaten om utredningsarbeidet.

En nullutslippssone ønskes innført så snart hjemmelsgrunnlaget er på plass fra nasjonale myndigheter. Dette arbeidet ble varslet i Solberg-regjeringens Klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13) og det er Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen som har ansvaret for å utarbeide hjemmelsgrunnlaget.

Byrådet vil legge frem forslag for nullutslippssone for bystyret, og bystyret vil så beslutte om og på hvilken måte nullutslippssone skal innføres i Oslo.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Mer informasjon om nullutslippssone

English version

What is a Zero Emission Zone?

A Zero Emission Zone (ZEZ) is a geographically regulated area where only zero emission vehicles are permitted access. The Agency for Urban Environment (Bymiljøetaten) is studying how to establish a pilot project for a Zero Emission Zone (ZEZ) in Oslo. The purpose of a ZEZ is to reduce greenhouse gas emissions, with improved local air quality and reduced car traffic as co-benefits.

Regulations in the ZEZ will basically apply to all vehicles that use the municipal road network within the zone. Restrictions will be applicable 24 hours a day. In the final design of the ZEZ, exemptions and modifications will be considered for user groups such as emergency vehicles, biogas fuelled heavy vehicles and vehicles with parking permits for people with reduced mobility (HC-card). A ZEZ is initially assessed to cover large areas of ring 1, which is called “car-free city-area”.The Agency for Urban Environment will consider the need for other exemptions or modifications.

Why are we doing this?

A ZEZ is a tool to meet the need for cutting emissions from transport, while at the same time hastening the necessary restructuring of the vehicle fleet. A ZEZ is going to contribute to an accelerated transition to ZEZ-vehicles- on the way to a more upgraded and emission-free city. 

Oslo, through its Climate Strategy, aims at being as close to a zero emission city as possible by 2030. ZEZs are included as a measure in the Climate Strategy for the purposes of cutting Oslo's greenhouse gas emissions and reducing emissions of harmful NO2 gas, thereby improving local air quality. In addition, the Norwegian Government’s climate plan allows for a ZEZ project pilot (Meld. St. 13, in Norwegian).

The Agency of Urban Environment is assessing how the ZEZ will affect the city life, mobility, air quality and greenhouse gas emissions. The assessment will among other things assess whether there is a need for mitigating measures, exemptions and eventual schemes which can stimulate faster transition. 

Where will a Zero Emission Zone be located?

A pilot for a ZEZ is currently being developed. Areas to be included in the zone are yet to be defined. However, the Agency for Urban Environment and the Agency for Climate have assessed the basis for the zone, or zones, and possible locations in the city.

The agencies have recommended that two concepts should be studied in more detail: the car-free city life area (which makes up the area of ring 1, excluding Tøyen and Grønland)- and the area within Ring 2 excluding the national road network.

The ZEZ will be limited to municipal roads only. National roads passing through the zone, or in the tunnels beneath, will not be affected. This means that Ring 1 and Ring 2 will not be part of a possible ZEZ.

What happens when?

The Agency for Urban Environment is now planning for the ZEZ pilot and thus laying the foundations for the future, permanent establishment of a ZEZ in Oslo. A dialogue is ongoing with the City Government’s Department of Environment and Transport (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel) in order to clarify further details. The Agency for urban environment is the responsible actor for the ongoing assessment which is expected to be completed in the Autumn of 2022. 

The Agency for Urban Environment are going to meet several actors within the sectors of service, retail, transport etc. in order to get input on concrete solutions that are necessary for the facilitation of well-functioning business and retail environment within the zone. Everyone will in addition have the opportunity to provide written inputs.

Introduction of the ZEZ will follow a rollout process with restrictions initially being applied to all light vehicles (up to 3500 kg) within the zone. Later, restrictions will be applied to all types of vehicles (over 3500 kg), with some exemptions. The nature of exemptions and the groups to which they will apply is under consideration.

The work towards a ZEZ began in April 2020, and the first study was carried out and submitted as a report in October 2020. The report is available in Norwegian. 

Who is responsible?

The Agency for Urban Environment is responsible for reporting and carrying out the study on behalf of the City Government's Department of Environment and Transport (main client). The Agency also collaborates with the Agency for Climate (Klimaetaten).

Contact us

Telephone: 21 80 21 80
Email: postmottak@bym.oslo.kommune.no

More information

Climate Strategy for Oslo towards 2030 (In English, klimaoslo.no)