Miljøtiltak i Hoffselva - Holmenbekken og Makrellbekken

Vann- og avløpsetaten skal gjennomføre flere tiltak i Holmenkollen og øst for Holmenbekken. Tiltakene skal redusere risiko for kloakkutslipp og forbedre vannkvaliteten i vassdraget.

Hva skal vi gjøre?

For å bedre vannkvaliteten i Holmenbekken har Vann- og avløpsetaten satt sammen en rekke tiltak som hver for seg vil bidra til å unngå at kloakk går i overløpene og at vannkvaliteten reduseres. Dette vil på sikt gi bedre vannkvalitet også i Holmendammen og nedover i Hoffselva og i Bestumkilen der Hoffselva renner ut i fjorden.

Tiltakene gir avløpssystemet i området en oppgradering som fjerner noen av kildene til at kloakk renner ut i vassdraget.

Samtidig ser vi på generell utbedring av vannledningene, for å unngå at forurensning kommer inn i drikkevannet.
I samarbeid med Bymiljøetaten skal Vann- og avløpsetaten anlegge tiltak for disponering av regnvannet lokalt i parker og grøntområder. Vi skal bygge anordninger for å transportere restvannet til bekker og dammer. Grønne grøfter langs kommunale veier bidrar til å transportere vannet til grøntområdene.

Vi skal gjøre disse tiltakene:

• Frakobling av taknedløp reduserer tilsiget av overvann på avløpsnettet.
• Lokal overvannsdisponering (se mer informasjon lenger ned)
• Fordrøyning av overvann. Gjør at belastningen på ledningene blir jevnere.
• Rehabilitere vannledninger for å unngå innlekking av forurenset vann.
• Rehabilitering av avløpsledninger. Reduserer lekkasjene fra avløpsnettet.
• Lokk på spillvannsledninger i felleskummer for overvann og spillvann
• Separering av avløpsledninger slik at spillvann/kloakk og overvann går i forskjellige ledninger

Hvor

Østre Holmen, Holmenkollen

Hvorfor gjør vi dette?

Det overordnede målet er å bedre vannkvaliteten i vassdragene Holmenbekken og Makrellbekken, gjennom redusert tilstrømming av kloakk/spillvann.

Ved kraftig nedbør blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med kloakk/spillvann, vegvann og annet overflatevann. I avløpssystemet er det bygget inn sikkerhetsventiler som kalles overløp. Disse slipper uønsket avløpsvann ut i bekker og elver, som Holmenbekken. Dette avløpsvannet gir dårlig vannkvalitet, algeoppblomstring, dårlig lukt og ødelegger naturlige biotoper. I tillegg forringes levevilkårene for blant annet fugl, fisk og krepsdyr. Det som kunne vært et fint rekreasjonssted for oss mennesker blir mindre trivelig og man kan ikke anbefale bading.

Hva skjer når?

Sjekk om din adresse blir berørt

Våren 2020: planleggingsfase/forprosjektfase

Et prosjekt som dette pågår over flere år og det er planlagt å måle effekten av tiltakene underveis.

Det er opprettet et forprosjekt og det er denne fasen vi er i våren 2020. Nå planlegger vi hvilke tiltak vi skal gjøre til hvilken tid og greier ut hvilke konsekvenser disse får. Parallelt tar vi kontakt med grunneiere, direkte og indirekte berørte og andre kommunale etater.

Sommer 2020 og fremover: gjennomføringsfase

Allerede nå sender vi ut brev til berørte grunneiere om frakobling av taknedløp rundt Holmenbekken. Dersom situasjonen med koronaviruset tillater det, vil VAV i løpet av juni og juli 2020 registrere hvilke eiendommer som har taknedløp koblet direkte ned i bakken. Disse kan bli pålagt å koble seg fra senere. Likevel anbefaler vi at du kobler fra taknedløpene i løpet av våren.

Vi vil snarlig starte med anleggsutførelse som ikke medfører gravearbeider. Vi har ikke dato for dette nå, siden anskaffelser ikke er gjort ennå, men trolig vil dette påbegynnes mot slutten av året. Arbeidene vil i liten grad føre til ulemper for trafikken på stedet.

Der vi skal gjøre større inngrep må vi først utføre miljøtekniske og geologiske undersøkelser, samt andre kartlegginger. Det trenger vi tiden frem til årsskiftet på å samle inn og vurdere resultatene av.

Hvordan gjør vi det?

Noen av tiltakene er planlagt med gravefrie metoder, noen tiltak medfører graving i gater/veier og grøntområder, og noen tiltak trenger vi hjelp av grunneiere til.

Graving med åpen grøft er nødvendig der ledninger for kloakk og overvann må separeres og når vi skal bygge fordrøyningsmagasin for overvann og gjøre andre tiltak for lokal overvannshåndtering. Sistnevnte vil vi forsøke å anlegge i eksisterende grøntområder.
Gravefrie metoder er rehabilitering av avløpsledninger med innvendig strømpe, utblokking av vannledninger og legging av lokk på spillvannsledninger i kummer.

Frakopling av taknedløp kan du hjelpe oss med ved å håndtere regnvann på egen eiendom. Det blir sendt ut informasjonsbrev til beboere og grunneiere rundt Holmenbekken. Hovedregelen i Oslo kommune er at abonnenter som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsledninger ikke skal føre tak­ og overflatevann inn på avløpsnettet.

Kontakt oss gjerne med spørsmål om prosjektet

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon

Vann og avløpsetaten

Prosjektleder
Dag Skillestad

Lokal overvannsdisponering

Lokal overvannsdisponering (LOD) kan bidra til å skape et frodig nabolag, hindre oversvømmelser på egen eiendom og samtidig spare samfunnet for kostnader. LOD-løsningene er ofte billigere enn å legge overvannsrør i bakken. Samfunnet kan spare mer enn 50 prosent av kostnadene i forhold til å anlegge ledninger med større dimensjon.

I flere byer i Danmark og Sverige brukes hager og parker til å håndtere nedbøren. Det er også en aktuell måte å håndtere overvann i Oslo. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har derfor startet et prosjekt der målet er å finne ut: Hvordan kan Vann- og avløpsetaten og innbyggerne samarbeide for å håndtere overvann på overflaten?

Vann- og avløpsetaten er involvert i flere forskningsprosjekter hvor vi prøver å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake nær der det faller, noe som kalles lokal overvannsdisponering (LOD). LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør.

De aktuelle tiltakene er å:

Les mer om Oslo kommunes arbeid med overvannshåndtering.