Omregulering av Ljabruveien

Bymiljøetaten ønsker å omregulere Ljabruveien på to strekninger mellom Hauketo og Enebakkveien.

Hva skal vi gjøre?

Det skal tilrettelegges for kollektivfelt på deler av strekningen, etableres rundkjøring ved kryssene til Mortensrudveien og Slimeveien, og utvide gangnettet til sykkelveg med fortau. Det vil samtidig sikres mer friområde langs Gjersrudbekken. 

Planområdet er delt i to. Del 1 omfatter drøyt 600 meter av Ljabruveien fra Hauketokrysset og sørøstover forbi Mortensrudkrysset. Del 2 omfatter ca. 500 meter av Ljabruveien fra Enebakkveien og nordvestover forbi Slimeveien.

Hvilket oppdrag er det vi har fått?

I Byrådsavdeling for miljø og samferdsel sin bestilling til Bymiljøetaten av 4. januar 2018 vises det til byrådssak 174 av 1. september 2016 om områderegulering av Gjersrud/Stensrud. I denne områdeplanen er det i rekkefølgebestemmelsene stilt krav om kollektivfelt blant annet i Ljabruveien.

Rekkefølgebestemmelse § 13: Langs Ljabruveien skal det være etablert kollektivfelt i retning mot Hauketo minimum fra Mortensrudveien og kollektivfelt i retning fra Hauketo fra rundkjøringen til Bjørnholt skole til rundkjøringen med Enebakkveien.

Intensjonen med denne rekkefølgebestemmelsene er å legge til rette for tilstrekkelig kollektivdekning for første utbyggingstrinn på Gjersrud/Stensrud. Framkommelighet for matebuss mot Hauketo er en forutsetning for dette. Under bearbeidelse av prosjektet har det kommet frem at det er behov for trafikksikkerhetstiltak i kryssene Mortensrudveien og Slimeveien som har høye ulykkestall

Hvor skjer det? 

Planområdet ligger i sin helhet i Søndre Nordstrand. Alle berørte eiendommer langs veien eies av Oslo kommune. Området er preget av natur og Gjersrudbekken som følger veien. Tidligere lå det små gårdsbruk og enkelte eneboliger langs veien, disse ble revet for en tid tilbake. På strekningen ligger adkomster inn til de store boligområdene Bjørndal og Mortensrud.

Kart over de aktuelle områdene

Hvorfor gjør vi dette?

Hovedformålet med planen er å etablere kollektivfelt slik at rekkefølgebestemmelsen i områdereguleringen for Gjersrud/Stensrud blir oppfylt. I tillegg innebærer planen sikkerhetstiltak i kryssene ved Slimeveien og ved Mortensrudveien som er ulykkesbelastede kryss.

Gang- og sykkelveien innenfor planområdene foreslås utbedret og plassert parallelt med veianlegget. Mellom gang- og sykkelvei og kjørevei foreslås det etablert et vegetasjonsbelte. Ved Klemetsrud foreslås det å regulere gang/sykkel-bru som forbinder gangvei fra Klemetsrud med veinettet sør for Ljabruveien. Brua vil redusere behovet for at gående og syklende skal krysse Ljabruveien i plan. Hensynet til omgivelsene fører til trafikkarealet må begrenses i bredden. Dette fører til at kollektivfelt bare foreslås inn mot viktige kryss i én kjøreretning.

Kryssene ved Mortensrudveien og Slimeveien foreslås ombygget til rundkjøringer. Dette gir både forbedret sikkerhet og resulterer i økt kapasitet og fremkommelighet.

Hvem er ansvarlig?

Det er Bymiljøetaten som er forslagsstiller, og Plan- og bygningsetaten som er planmyndighet. COWI bistår som planfaglig rådgiver. 

Hva skjer når?

Reguleringsforslaget er på offentlig høring. Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til fagkyndig i COWI, Tanja Båst Mork, tamo@cowi.com innen 14. juli 2021. 

Dersom planforslaget blir vedtatt som foreslått, og bystyret gir bevilgning, kan oppstart av anleggsperiode bli i mai 2024 med ferdigstillelse i mai året etter.

Kontaktperson

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hege B. Selbekk i Bymiljøetaten på tlf. 23 48 20 30 eller epost hege.selbekk@bym.oslo.kommune.no