Naboinformasjon Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Nyhetsbrev

Vi sender for tiden ikke ut nyhetsbrev. Oppdateringer i prosjektet finner du publisert på denne siden.

2022

Oppdatering uke 15

Det er planlagt arbeider på lørdager frem til ut juni måned. Arbeidstiden vil være fra kl. 07.00 - 15.00. Det vil ikke være støyende arbeider fra kl. 07.00 - 08.00.

Oppdatering uke 9

Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage vil stå ferdig høsten 2022. Barnehagen vil imidlertid ikke ha oppstart før vinteren 2023.

Oppdatering uke 2

Det vil pågå arbeider i byggeprosjektet på lørdager fra 15.januar og ut februar måned. Arbeidstiden vil være fra kl. 07.00 - 15.00.

2021

Oppdatering uke 47

I uke 48 vil Åmotveien være stengt da prosjektet skal heise inn dekker. Mobilkranen vil stå i krysset Langmyrveien og Åmotveien, og transporten av dekkene vil gå via Åmotveien. Øvrig transport til byggeplassen vil foregå via Langåsveien.

Så langt det lar seg gjøre, vil vi unngå transport i Langåsveien i tidsrommet 08.00-08.30. Dersom transport likevel er nødvendig, vil det være følgemann i krysset Åmotveien/Langåsveien.

Se gjeldende riggplan.

Oppdatering uke 33

Se gjeldende riggplan.

Oppdatering uke 32

Fra mandag 16.august – til fredag 20.august vil det pågå sprengningsarbeider i byggegropen på anleggsplassen. Arbeidet vil foregå fra kl. 07.00 – 19.00.

Oppdatering uke 24

Se revidert riggplan.

Oppdatering uke 23

I perioden 14.juni til 30.september vil det foregå arbeider i kategorien «sterkt støyende» i sammenheng med utbygging av Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage i Langåsveien 18. Det støyende arbeidet vil foregå i tidsintervallet 08:00-17:00.

De støyende arbeidene vil i juni måned foregå i sammenheng med spuntutsetting. I juli måned vil støyet komme fra graving og sprengning før det går over til pelearbeider i august- /september-måned. Arbeidet har blitt gitt dispensasjon for med hjemmel i § 16 i støyforskriften.

Se brev omdispensasjon fra støyforskriften.

Planlagte tiltak for å redusere ulempene:

  • Innlagt sammenhengende pause i arbeidet på 1 time. Denne er satt til tidspunkt 11:00-12:00.
  • Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt.
  • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helger eller helligdager.
  • Vi vil planlegge de støyende arbeidene på perioder av døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Espen Andresen
e-post: espen@gas.no
Telefon: 908 86 585

Anleggsleder: Torstein Sellereite
e-post: torstein.sellereite@gas.no
Telefon: 926 62 599

Oppdatering uke 16

Se revidert riggplan som gjelder fra mandag 26.april.

Oppdatering uke 14

Se revidert riggplan som gjelder fra torsdag 8.april.

Oppdatering uke 12

Vi skal rigge til brakker ved parkeringsplassen øverst i Åmotveien. I den forbindelse er vi nødt til å benytte innkjøring via Langmyrveien, siden vi fortsatt ikke har fremkommelighet i Åmotveien.

Tilriggingen vil foregå fra tirsdag 23. mars og til onsdag 31. mars. Kjøring tillates mellom kl. 09:00-13:00, med unntak av torsdag 25.mars, da det vil bli fraktet brakkemoduler fra kl. 16:00 - 20:00. Til sammen vil det bli kjørt 10 -12 lastebiler gjennom hele perioden. Det vil være følgemann inn og ut av området, dvs. til og fra Havnabakken.

Oppdatering uke 10

Vi har nå kommet til en fase i prosjektet hvor arbeidene våre vil blokkere inn- og utkjøring fra Åmotveien. Årsaken er graving for et stort fordrøyningsmagasin nederst i Åmotveien.

Med bakgrunn i dette vil transport til og fra anleggsplassen gå via Langmyrveien fra tirsdag 9. mars og til fredag 19. mars.

Det vil bli kjørt Langmyrveien helt til Peder Ankers vei, men det vil kun bli kjørt noen få biler om dagen. Som kompenserende tiltak vil kjøring kun tillates klokken 07:00–08:00 og 09:30–13:30. Det vil være mannskap som følger bilene inn og ut av området, det vil si til og fra Havnabakken.

De pågående arbeidene i Langmyrveien 2 er ikke relatert til Oslo kommunes utvidelse av Åmotveien eller byggingen av flerbrukshallen, forsamlingslokalet og barnehagen.

Oppdatering uke 6

Transport i prosjektet skal som hovedregel foregå kun i Åmotveien. Onsdag 17. februar må vi dessverre gjøre et avvik fra dette. Ca. kl. 9 vil vi kjøre inn kabel gjennom Langåsveien til byggeplassen i Åmotveien.

Oppdatering uke 4

Det vil bli omdirigering av fotgjengere og trafikk i forbindelse med etablering av fordrøyningsmagasin i Åmotveien og kabelgrøft fra Langåsveien til Åmotveien 12.

Revidert skiltplan for uke 4-7 (PDF 0,03MB)

Revidert riggplan for uke 4-7 (PDF 0,03MB)

2020

Oppdatering november 2020

Prosjektet inngikk kontrakt med totalentreprenør Georg Andresen og sønner AS 28. oktober i år. Arbeidene med utvidelse av Åmotveien vil starte opp i slutten av november og er planlagt ferdigstilt i mai 2021. Byggingen av flerbrukshallen, forsamlingslokalet og barnehagen vil starte opp umiddelbart etter at veien er ferdig, og bygget er planlagt å stå ferdig etter sommeren 2022. Vi planlegger å rive Korsvollhuset i mars 2021.

Oppdatering 20. oktober 2020

Prosjektet er nå inne i en fase hvor vi har innhentet tilbud, og skal velge totalentreprenør. Vi planlegger å inngå kontrakt i november/desember, og vil komme tilbake med nærmere informasjon om oppstart av de fysiske arbeidene.

Oppdatering 1. juli 2020

Anskaffelsen av totalentreprenør ble lagt ut på Doffin 12. juni 2020. Vi tar sikte på kontraktsinngåelse med entreprenør i starten av oktober 2020. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise i to deler. Første del er å opparbeide Åmotveien med fortau, andre del er å bygge Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage. Vi har mottatt rammetillatelse på Åmotveien, og har inngått arbeidsavtaler med alle de berørte grunneierne langs Åmotveien. Over sommeren vil vi kunne informere mer om tidspunkt for oppstart og de videre arbeidene.

Oppsummering og svar på spørsmål fra nabomøte 28. januar 2020

Det ble avholdt et nabomøte i januar der byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF informerte om prosjektet og den videre prosessen.

På møtet dukket det opp noen spørsmål og innspill knyttet til både byggearbeidene og den ferdige hallen som Kultur- og idrettsbygg ønsker å besvare.

Da prosjektet er i en tidlig fase vil det naturlig være flere spørsmål som ikke kan besvares på nåværende tidspunkt, men det vil bli informert underveis i prosjektfasen når mer informasjon foreligger.

Her kan du lese oppsummering med spørsmål og svar fra nabomøtet.

Dokumenter