Kommunens ledige bygg

Flere av kommunens ledige bygg skal tas i bruk. Et eget prosjekt har ansvar for tiltak som rehabilitering, salg og riving for at flere av eiendommene på sikt skal få ny bruk.

Hva skal vi gjøre?

Etter en helhetlig kartlegging og vurdering av kommunens ledige bygg er det i 2023 opprettet et eget oppfølgingsprosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg.

Det er planlagt ulike tiltak for byggene og prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og rive bygg som er i svært dårlig stand og med liten verneinteresse. Prosjektet fører også oversikt over kommunens ledige bygg og vurderer bruk av bygg på tvers av sektorer. Ett bygg som ikke lenger egner seg for tidligere bruk kan vise seg egnet for en annen kommunal sektor.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet ledes av Eiendoms og byfornyelsesetaten som sammen med Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Bymiljøetaten og Kulturetaten skal sikre effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak. Byantikvaren deltar også i arbeidet.

Hvilke bygg står ledige?

Oversikten over kommunens ledige bygg er en dynamisk oversikt hvor bygg som blir tatt i bruk, solgt eller revet går ut av oversikten, mens bygg som blir ledigstilt kan komme til. Oversikten oppdateres to ganger i året, i mai og november.

Oversikt over kommunens ledige bygg per desember 2023

Fakta om kommunens ledige bygg

Per desember 2023 står til sammen 94 eiendommer med 202 bygg ledige. Samlet BRA utgjør ca. 150 000 m2. Kommunens ledigstilte bygg utgjør dermed ca. 3 prosent av den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 mill. m2.

Byggene ligger geografisk spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til mange av eiendommene. Byggene er av ulik karakter og omfatter blant annet bygg som tidligere har vært benyttet som sykehjem, barnevernsinstitusjoner, kommunale boliger og barneparker. Porteføljen består også av mer spesielle eiendommer som Lokomotivverkstedet i middelalderparken, Tryvannstårnet, Skar leir og krutthus på Hovedøya. Mange av disse eiendommene anses ikke lenger hensiktsmessig å benytte til kommunale formål.

Typiske kjennetegn for porteføljen av ledigstilte bygg er at mange av byggene:

  • har stort rehabiliteringsbehov
  • har bevaringsverdier
  • er ofte uegnet for kommunal bruk og/eller er krevende å klargjøre for ny bruk/utleie

Hva skjer når?

I forbindelse med budsjett 2024 er det bevilget 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene. Flere av byggene trenger omfattende investeringer og rehabilitering av disse vil være avhengig av bevilgninger over kommende budsjetter i årene fremover.

Arbeidet med kommunens ledige bygg er et langsiktig arbeid, og for flere bygg kreves det blant annet fradeling, omregulering, investeringsbeslutninger eller andre prosesser før tiltak kan gjennomføres. Kommunen jobber nå etter en samlet plan for byggene. Denne planen innebærer at 44 bygg rehabiliteres til kommunal bruk eller privat utleie, 23 eiendommer skal selges og 16 eiendommer er planlagt revet.

Per desember 2023 er ett ledig bygg solgt, tre er revet, fire bygg er rehabilitert og tatt i bruk til flyktningeboliger og ytterligere fire er tatt i bruk til andre kommunale formål. Det pågår salgsklargjøring for flere eiendommer og i 2024 vil blant annet unike eiendommer som Tryvannstårnet, Skar leir og Furuset sykehjem legges ut for salg i markedet. I tillegg klargjøres noen eiendommer utenbys for salg og så snart fradeling er gjennomført, og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen, vil Mosseveien 197 og 203 legges ut for salg.

Hvordan skjer det?

Kommunens eiendomsforvaltere jobber etter felles plan for de ledige byggene, men det er den enkelte bygningsforvalter som gjennomfører tiltak som rehabilitering og riving av bygg de har i egen eiendomsportefølje.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil gjennomføre eiendomssalg på vegne av alle eiendomsforvalterne, med unntak av Boligbygg Oslo KF som selger selv.

Kontakt oss

Lena Nesset, kommunikasjonssjef Eiendoms- og byfornyelsesetaten, e-post: lena.nesset@eby.oslo.kommune.no, mobil: 45 27 84 13

Har du konkrete spørsmål om det enkelte bygg på oversikten over kommunens ledige bygg, kan rette eiendomsforvalter kontaktes direkte. Hvilken forvalter det er fremgår av oversikten over.

Lenker

Artikkel i Byplan Oslo 07.04.2022: Oslos ledige obskuriteter