Kommunens ledige bygg

Flere av kommunens ledige bygg skal tas i bruk. Et eget prosjekt har ansvar for tiltak som rehabilitering, salg og riving for at flere av eiendommene på sikt skal få ny bruk.

Hva skal vi gjøre?

Etter en helhetlig kartlegging og vurdering av kommunens ledige bygg er det i 2023 opprettet et eget oppfølgingsprosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg.

Det er foreslått ulike tiltak for byggene og prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og rive bygg som er i svært dårlig stand og med liten verneinteresse. Prosjektet fører også oversikt over kommunens ledige bygg og vurderer bruk av bygg på tvers av sektorer. Ett bygg som ikke lenger egner seg for tidligere bruk kan vise seg egnet for en annen kommunal sektor.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet ledes av Eiendoms og byfornyelsesetaten som sammen med Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Bymiljøetaten og Kulturetaten skal sikre effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak. Byantikvaren deltar også i arbeidet.

Hvilke bygg står ledige?

Oversikten over kommunens ledige bygg er en dynamisk oversikt hvor bygg som blir tatt i bruk, solgt eller revet går ut av oversikten, mens bygg som blir ledigstilt kan komme til. Oversikten oppdateres to ganger i året, i mai og november.

Oversikt over kommunes ledige bygg per 1. mai 2023

Fakta om kommunens ledige bygg

Per mai 2023 står til sammen 96 eiendommer med 197 bygg ledige. Samlet BRA utgjør ca. 150
000 kvm. Kommunens ledigstilte bygg utgjør dermed ca. 3 prosent av den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 mill. kvm.

Byggene ligger geografisk spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 41 av eiendommene. Byggene er av ulik karakter og omfatter blant annet bygg som tidligere har vært benyttet som barnevernsinstitusjoner, kommunale boliger og barneparker. Porteføljen består også av mer spesielle eiendommer som Lokomotivverkstedet i middelalderparken, Tryvannstårnet, deler av Skar leir og krutthus på Hovedøya. Mange av disse eiendommene anses ikke lenger hensiktsmessig å benytte for kommunale formål.

Typiske kjennetegn for porteføljen av ledigstilte bygg er at mange av byggene:

  • har stått ledige lenge
  • har stort rehabiliteringsbehov
  • har bevaringsverdier
  • er ofte uegnet for kommunal bruk og/eller er krevende å klargjøre for ny bruk/utleie

Hva skjer når?

I forbindelse med budsjett 2023 er det bevilget 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene. Flere av byggene trenger omfattende investeringer og rehabilitering av disse vil være avhengig av bevilgninger over kommende budsjetter i årene fremover.

Arbeidet med kommunens ledige bygg er et langsiktig arbeid, og for flere bygg kreves det blant annet fradeling, omregulering eller andre prosesser før tiltak kan gjennomføres. Kommunen vil fremover jobbe etter en samlet plan for byggene. Det er anbefalt å beholde 45 bygg og rehabilitere disse til kommunal bruk eller privat utleie, selge 26 av eiendommene og rive til sammen 19 eiendommer.

Allerede i år klargjør vi noen bygg for salg, starter opp prosesser for rehabilitering av noen bygg noen bygg rives. Aktuelle eiendommer som etter planen kommer for salg i år er bygg i Asker kommune, er langs Mosseveien (etter at fradeling er gjennomført, og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen) og Tryvannstårnet.

Hvordan skjer det?

Kommunens eiendomsforvaltere jobber etter felles plan for de ledige byggene, men det er den enkelte bygningsforvalter som gjennomfører tiltak som rehabilitering og riving av bygg de har i egen eiendomsportefølje.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil gjennomføre eiendomssalg på vegne av alle eiendomsforvalterne, med unntak av Boligbygg Oslo KF som selger selv.

Kontakt oss

Lena Nesset, kommunikasjonssjef Eiendoms- og byfornyelsesetaten, e-post: lena.nesset@eby.oslo.kommune.no, mobil: 45 27 84 13

Har du konkrete spørsmål om det enkelte bygg på oversikten over kommunens ledige bygg, kan rette eiendomsforvalter kontaktes direkte. Hvilken forvalter det er fremgår av oversikten over.

Lenker

Artikkel i Byplan Oslo 07.04.2022: Oslos ledige obskuriteter