Lokalt klima- og miljøprosjekt i Bregneveien og Borgestadveien på Nordberg/Tåsen

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal iverksette et klima- og miljøprosjekt som vil redusere risikoen for oversvømmelse i kjellere og hindre skadelige utslipp i naturen. Prosjektet begynnte høsten 2020 og avsluttes innen høsten 2022.

Hvorfor gjør vi det?

Ved kraftig nedbør i Bregneveien og Borgestadveien blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med kloakk, veivann og annet overflatevann.Dette fører til forurensing av Frognerelva.
Flere naboer i området har også hatt tilbakevendende problemer med kjelleroversvømmelser.

Hvordan gjør vi det?

Sommeren 2022 har vi planlagt å etablere et regnbed i Bregneveien vest for Borgestadveien. Regnbed er et beplantet bed som holder tilbake overvann fra veien.
Vannet fordrøyes og forsinkes i regnbedet og dermed forhindrer oversvømmelser.
Les mer om regnbed (PDF 1MB)

Slik kan overvann behandles lokalt

Ved kraftig nedbør blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med avløpsvann og overvann (vei, hustak osv.) og annet overflatevann. Dårlig kapasitet på avløpsnettet i området fører til hyppige overløp.
Avløpsvannet kan gi dårlig vannkvalitet til vassdraget og kan føre til problemer som algeoppblomstring, dårlig lukt og ødeleggelse økologi for planter og dyr.

Lokale overvannstiltak

Vi er involvert i flere forskningsprosjekter hvor vi prøver å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake hvor det faller. Dette kalles lokal overvannsdisponering (LOD).
LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør.

Les mer om lokal overvannshåndtering på sidene våre om oversvømmelser og overvannshåndtering

Dette gjør du for å hindre kjelleroversvømmelser


Koble takrenner (taknedløp) fra kommunalt avløpsnett.

I Oslo kommune er det ulovlig å ha takrenner (taknedløp) tilkoblet kommunale avløpsledninger dersom du ikke har tillatelse fra VAV. Det skyldes at vi ønsker trygge, tørre hus til våre innbyggere. Mange har likevel denne løsningen. Hvis du er en av dem, ønsker vi at du kobler takrennene (taknedløp) dine fra kommunalt avløpsnett. Plugg igjen røret som går ned i bakken med et passende lokk. Det beste er å kappe røret litt nedenfor bakkenivå og skjule det med jord, stein eller lignende. Når dette er gjort har du ditt på det tørre.

Smarte tips for å hindre oversvømmelser

Som innbygger er det også andre ting du kan gjøre for å hindre oversvømmelser.

  • Plassér en eller flere steiner under takrennen (taknedløpet) for å hindre at vannet graver seg ned i bakken.
  • Led gjerne vannet til gressplen, blomsterbed eller hekk. Da får du et praktisk vanningssystem.
  • Pass på at vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren.

For å lede vannet kan du bruke vanlige nedløpsrør eller fleksibel slange. Vannet skal kun ledes til egen tomt, ikke ut på gaten. Les mer om hvordan du kan koble fra dine takrenner (taknedløp) (PDF 1MB).

Behandle overvann lokalt

Ved kraftig nedbør blir kommunalt avløpsnett overbelastet med kloakk/spillvann, veivann og annet overflatevann. Dårlig kapasitet på avløpsnettet i området fører til hyppige overløp.
Overløp er en sikkerhetsventil som slipper ut avløpsvann i bekker og elver (Frognerelva). Avløpsvannet kan gi dårlig vannkvalitet til vassdraget og føre til problemer som algeoppblomstring, dårlig lukt og ødeleggelse av naturlige biotoper.

Bilder under forklarer situasjon ved kraftig nedbør, hvordan avløpsledninger blir fulle og forårsaker kjelleroversvømmelser.

Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann samles i kjeller og ledes ut i elv
Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann samles i kjeller og ledes ut i elv. Bilde: Oslo kommune

Bildet under:Ved å koble fra takrennen (taknedløpet), og dermed fjerne uønsket vann som takvann fra avløpsnettet, kan vi redusere overløpsdrift som igjen bidrar til bedre vannkvalitet i byens elver, bekker, innsjøer og fjord. Ledningene får bedre kapasitet som vil gi mindre risiko for kjelleroversvømmelser.

Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann ledes over i et renseanlegg
Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann ledes over i et renseanlegg. Bilde: Oslo kommune

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter
Telefon

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder
Sajeela Azhar
Mobil