Lokalt klima- og miljøprosjekt i Bregneveien og Borgestadveien

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten(VAV) skal iverksette et klima- og miljøprosjekt som vil redusere risikoen for oversvømmelse i kjellere og hindre skadelige utslipp i naturen. Prosjektet begynner høsten 2020 og avsluttes innen 2022.

Hvorfor gjør vi det?

Ved kraftig nedbør i Bregneveien og Borgestadveien blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med kloakk, vegvann og annet overflatevann. Dette fører til forurensing av Frognerelva. Flere naboer i området har også hatt tilbakevendende problemer med kjelleroversvømmelser. Vann- og avløpesetaten (VAV) skal derfor i løpet av høsten 2020 skifte ut enkelte avløpsledninger i Borgestadveien.

Hvordan gjør vi det?

Avløsledningene skal rehabiliteres på en gravefri metode, ved at man kjører en «strømpe» inn i eksisterende ledning slik at det blir tett. I den samme perioden vil VAV oppfordre alle som bor i området å koble sine taknedløp fra det offentlige ledningsnettet.

Dette kan redusere risikoen for kjelleroversvømmelser. Sommeren 2021 skal det etableres regnbed i Bregneveien vest for Borgestadveien. Regnbed er et beplantet bed som holder tilbake overvann fra hustak og vei fordrøyer vannet og derigjennom forhindrer oversvømmelser.Led mer om regnbed (PDF 1MB) 

Slik kan overvann behandles lokalt

Ved kraftig nedbør blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med kloakk/spillvann, vegvann og annet overflatevann. Dårlig kapasitet på avløpsnettet i området fører til hyppige overløp. Et overløp er en sikkerhetsventil som slipper ut avløpsvann i bekker og elver, slik som Frognerelva. Avløpsvannet kan gir dårlig vannkvalitet til vassdraget og kan føre til problemer som algeoppblomstring, dårlig lukt og ødeleggelse av naturlige biotoper.

Lokale overvannstiltak  

Vann- og avløpsetaten er involvert i flere forskningsprosjekter hvor vi prøver å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake nær der det faller, noe som kalles lokal overvannsdisponering (LOD). LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør. Slike tiltak kan bidra til å skape et frodig nabolag, hindre oversvømmelser på egen eiendom og samtidig spare samfunnet for kostnader. LOD-løsningene er ofte billigere enn å legge overvannsrør i bakken.  

Les mer om lokal overvannshåndtering på sidene våre om oversvømmelser og overvannshåndtering

Dette kan du gjøre for å hindre kjelleroversvømmelser

Koble taknedløpet fra det kommunale avløpsnettet

I Oslo kommune er det ulovlig å ha taknedløpet tilkoblet til avløpsrørene dersom du ikke har en tillatelse fra VAV. Det skyldes at vi ønsker trygge, tørre hus til våre innbyggere. Mange har likevel denne løsningen. Hvis du er en av dem, ønsker vi at du kobler taknedløpet ditt fra det kommunale avløpsnettet. Plugg igjen røret som går ned i bakken med et passende lokk. Det beste er å kappe røret litt nedenfor bakkenivå og skjule det med jord, stein eller lignende. Når dette er gjort har du ditt på det tørre. 

Smarte tips for å hundre oversvømmelser

Som innbygger er det også andre ting man kan gjøre for å hindre oversvømmelser.

  • Plassér en eller flere steiner under nedløpet for å hindre at vannet graver seg ned i bakken.
  • Led gjerne vannet til gressplen, blomsterbed eller hekk. Da får du et praktisk vanningssystem.
  • Pass på at vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren.

For å lede vannet kan du bruke vanlige nedløpsrør eller fleksibel slange. Vannet skal kun ledes til egen tomt, ikke ut på gaten. Les mer om hvordan du kan koble fra taknedløpene dine (PDF 1MB).

Behandle overvann lokalt

Ved kraftig nedbør blir det kommunale avløpsnettet overbelastet med kloakk/spillvann, vegvann og annet overflatevann. Dårlig kapasitet på avløpsnettet i området fører til hyppige overløp. Et overløp er en sikkerhetsventil som slipper ut avløpsvann i bekker og elver, slik som Frognerelva. Avløpsvannet kan gir dårlig vannkvalitet til vassdraget og kan føre til problemer som algeoppblomstring, dårlig lukt og ødeleggelse av naturlige biotoper. 

Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann samles i kjeller og ledes ut i elv

Ved å koble fra taknedløpet, som på bildet under, og med det fjerne uønsket vann (for eksempel takvann) fra avløpsnettet kan vi redusere overløpsdrift som igjen bidrar til bedre vannkvalitet i byens elver, bekker, innsjøer og fjord. Ledningene vil få bedre kapasitet som vil gi mindre risiko for kjelleroversvømmelser. 

Tegnet illustrasjon som viser hvordan vann ledes over i et renseanlegg

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Sajeela Azhar

Mobilnummer
99 45 22 14

E-post