Naboinformasjon Hovseter skole utvidelse

Her finner du aktuell naboinformasjon om prosjektet.

2024

Oppdatering uke 14

Det eksisterende skolebygget er ferdig testet, og vi jobber nå med å møblere lokalene. I nybygget vil det pågå innvendige arbeider frem mot sommeren. Vi jobber også med utomhusarbeider, som vil fortsette etter sommeren.

Langs Hovseterveien er midlertidig gangvei lagt om, og det pågår betongarbeider med støttemurer. Arbeidene med mur og veianlegg vil fortsette de neste månedene. Vi forsøker å begrense støy i størst mulig grad.

Vi setter pris på forståelsen fra naboer for omlegginger, sperringer og ulike typer arbeider som påvirker omgivelsene, men som er nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet.

Hvis du har tilbakemeldinger eller tips til oss må du gjerne ta kontakt med prosjektet:

Prosjektleder Betonmast Asker og Bærum AS:

Audun Weltzien
e-post: audun.weltzien@betonmast.no
Telefon: 930 17 889

Prosjektledelse Oslobygg KF:

Laith Al-Hellali
e-post: laith.al-hellali@obf.oslo.kommune.no
Telefon: 905 62 475

Andreas Halsebakke
e-post: andreas.halsebakke@obf.oslo.kommune.no

Oppdatering uke 5

Arbeidene med Hovseterveien fortsetter utover vinteren med betongmuring og veiarbeider. Hovseterveien vil holdes åpen for trafikk, og det vil være midlertidig gangvei forbi eksisterende gangbro. Etter hvert vil det bli noe omlegging av gangvei, flytting av gjerder og lysregulering. Vi kommer til å legge ut en oppdatert faseplan når det nærmer seg.

På nybygget vil fasadearbeider pågå frem til påske, i tillegg til innredningsarbeider inne i bygget. Utomhusarbeider vil pågå på flere deler av byggetomten.

2023

Oppdatering uke 49

Mandag 4.desember vil det gjennomføres fullskalatest på eksisterende skolebygg. Testingen starter kl 12.00 og vil mest sannsynlig vare ut arbeidsdagen.

Det vil i korte perioder under testingen være noe støy fra sirener/alarmer.

Oppdatering uke 48

Vi er godt i gang med utbedring av Hovseterveien. Det er nå satt opp nødvendig skilting, og Hovseterveien er regulert med trafikklys.

Klikk på denne lenken for å se skiltplanen.

Vi ber om at beboere tar hensyn til skiltingen, og benytter seg av midlertidige gangsoner.

Det vil bli støyende arbeider på dagtid i forbindelse med rørspunting ved gangbroen, men dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av uken. Vi gjenopptar gravearbeidene i området når vi er ferdige med rørspuntingen.

Vi ser på muligheten for å sette opp gangtunnel opp bakken ved broen til midlertidig gangvei.

I nybygget ved Rema 1000 er vi godt i gang med innvendige arbeider, og vi vil snart starte opp med utvendige fasadearbeider.

Oppdatering uke 38

Torsdag 21.september fra kl. 07.30 - 10.00 stiller vi med kaffe og boller på torget utenfor Rema 1000.

Som tidligere nevnt vil det i kommende periode være mye drift på byggeplassen vedrørende veiarbeider, oppføring av «nybygget» og utomhusarealer. Vi ønsker å holde alle naboer så oppdatert som mulig, og vil informere om byggeprosessens status, og besvare spørsmål dere eventuelt har.

Håper dere kommer innom for kaffe og en prat.

Oppdatering uke 36

I løpet av neste uke starter vi med å oppgradere Hovseterveien, og i den forbindelse blir veien sperret for gående og syklende.

Midlertidig gang og sykkelvei er etablert, skiltet og vil åpne 12.september. Det vil kunne bli noe dirigering og inngjerding i den forbindelse. Hovseterveien vil bli opprettholdt for kjøretøy med trafikkdirigering i perioder.

Klikk på denne lenken for å se ny faseplan for arbeidene.

Kartet viser midlertidig gangvei, og hvilke områder vi planlegger å starte med i Hovseterveien.

Inne på byggeplassen er oppføring av råbygget godt i gang. Veggen mot Rema 1000 er på plass, og vi håper at dette vil hjelpe på støybelastningen for området rundt.

Klikk på denne lenken for å lese nytt vedtak om dispensasjon for bygge- og anleggsstøy.

Byggeprosessen går inn i en fase der vi skal ferdigstille innvendige arbeider i det eksisterende bygget, og fortsette med utomhusarbeider.

Vi setter stor pris på alle naboers forståelse, spesielt i kommende periode med omgjøring av gang- og sykkelvei, og ønsker alle en god sensommer.

Oppdatering uke 33

Arbeidene med rehabiliteringen av det eksisterende bygget nærmer seg ferdig. Vi går inn i testfasen for de tekniske anleggene, og mindre komplettering av innvendige arbeider. Råbygget til det nye skolebygget har reist seg, og i slutten av august starter vi med det utvendige arbeidet for å få bygget tett i høst. Mange av aktivitetene som skaper mest støy er over, ettersom spunting, peling, boring, pigging, tungriving og sprengning er utført.

Det kan være utfordrende å bo tett på et byggeprosjekt, og vi vil takke alle naboer for forståelsen dere har vist. Vi ser frem til videre god og tett dialog.

Utomhusarbeidene er nå godt i gang, og utover høsten vil det pågå anleggsgartnerarbeider med uteområdene på torget, rundt eksisterende skolebygg, den nye skoleparken og ved idrettshallen.

Veiprosjektet ser nå ut til å kunne starte opp de nærmeste ukene.

Klikk her for å se faseplanen for første del av veiprosjektet.

Planen viser avsperret anleggsområde med rød skravering, og nye midlertidige gangveier i grønt. Faseplanen er generell for den første fasen, og vil endres noe underveis i anleggsperioden.

Det vil etableres nye gangveier via Henriks vei, da det vil bli sperret av fortau og gangvei langs Hovseterveien når det pågår arbeid der. Tilkomst med bil gjennom Hovseterveien vil opprettholdes i hele prosjektperioden med unntak av korte perioder, som for eksempel ved asfaltering.

Det er svært viktig å respektere sperringer, skilting, trafikkdirigering og anvisninger fra representanter fra byggeprosjektet. Det vil bli satt opp skilter og merking.

Oppdatering uke 27

Det vil være redusert aktivitet i byggeprosjektet i juli.

I uke 28 - 30 planlegger vi å etablere ny midlertidig gangsti ovenfor snuplassen i Hovseterveien. Det vil kunne bli noe dirigering og inngjerding i den forbindelse. Dette som forberedende arbeider til de arbeidene som skal skje i Hovseterveien.

Inne på byggeplassen blir det montering av råbygg til det nye bygget, gravearbeider utomhus og innvendige arbeider i det eksisterende bygget.

Arbeidene har blitt gitt dispensasjon med hjemmel i § 16 i støyforskriften.

I perioder med støyende arbeider vil det foregå i tidsperioden kl. 07.00 – 19.00. I perioder med kontinuerlig sterkt støyende arbeider vil det foregå mellom kl. 08.00 – 17.00, med én times pause i løpet av arbeidsdagen.

Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helger eller på helligdager.

Se brev om dispensasjon fra støyforskriften.

I uke 31 starter produksjonen opp igjen for fullt, og prosjektet skal også begynne med arbeidene i Hovseterveien.

Se vedlagt faseplan som viser områder som er planlagt å starte med på Hovseterveien etter sommerferien.

Det vil bli opprettholdt adkomst med bil gjennom Hovseterveien. Gående og syklende får omlagt vei som vist på planen. Dette vil skiltes og merkes samt at vi vil komme tilbake med mer informasjon på denne siden om arbeidene i Hovseterveien.

Vi takker alle naboer for et godt samarbeid, og ønsker alle en god sommer!

Oppdatering uke 19

Det vil bli boring for sprengning og sprengningsarbeider de neste dagene inne på byggeplassen. Arbeidene utføres innenfor prosjektets arbeidstider, og det gis et lydsignal før sprengning.

I forbindelse med kommende arbeider vil anleggsgjerdet mot torget flyttes ut noe. Tilkomst til naboblokkene og butikken, samt sittebenker, vil opprettholdes inntil videre.

Klikk på denne lenken for å se oppdatert riggplan, som viser midlertidige gangveier i området.

Før 17. mai vil det ryddes og feies ekstra inne på byggeplassen og langs gjerdene.

Byggearbeidene går etter planen. Fasadene på eksisterende bygg begynner virkelig å ta form og utseende. På nybygget er betongarbeidene utført på de to nederste etasjene, og man vil se bygget reise seg de neste månedene.

Oppdatering uke 8

Totalrehabiliteringen av det eksisterende skolebygget skrider frem uke for uke. Nå arbeider vi med installasjon av tekniske anlegg og innredningsarbeider inne i bygget, og fasadearbeider utvendig. Fasadearbeidene er planlagt ferdigstilt før sommeren, mens de innvendige arbeidene vil fortsette frem til høsten. Vi planlegger å kunne teste anlegget neste vinter.

For det nye skolebygget er vi godt i gang med fundamentering. Etter påske starter råbyggmontasjen, og utover våren og sommeren vil man virkelig kunne se at bygget reiser seg.

Vi er ferdige med å bore energibrønnparken, men det vil fortsatt pågå grunnarbeider på ulike deler av byggeområdet denne våren. Det er planlagt noe pigging i fjell og sprengningsarbeider i forbindelse med dette. Sprengning vil bli varslet særskilt.

Inngjerdingen av byggeplassen må tilpasses arbeidene på tomten, og vil bli noe endret de neste månedene. Dette gjelder blant annet rundt den gamle barnehagen i Landingsveien 10, som nå er gjerdet inn. Tilkomst til Hovseterhallen vil ikke bli påvirket i tiden som kommer. Vi kommer til å legge ut mer informasjon om dette og oppdatert riggplan etter hvert.

Oppdatering uke 4

Grunnarbeider og fundamentering for nybygget i Hovseterveien 72 har startet opp, og arbeidene vil fortsette utover vinteren og våren.

Denne uken har vi jobbet med graving til fjell og pigging. Det vil være sporadiske piggearbeider i tiden fremover. Du finner også informasjon i oppdateringen fra uke 40 i 2022, lengre nede på denne siden.

Som varslet i desember er det planlagt sprengningsarbeider i Hovseterveien 74, men dette er utsatt, og vi kommer til å informere spesielt før vi starter opp.

2022

Oppdatering uke 51

Nå er julen her, og hovedbygget har blitt tettet, nye vinduer er montert og byggearbeidene inne i bygget har startet. Etter jul fortsetter vi med innvendige arbeider og fasadearbeider. Det har også vært forberedende arbeider på tomten hvor det nye bygget skal oppføres.

Prosjektet tar nå juleferie fra og med julaften til og med første nyttårsdag 1. januar. Byggeplassen vil være stengt frem til 2. januar, og det vil ikke være noen arbeider på byggeplassen. Det vil være noe belysning og ventilasjon gjennom ferien, men ingen maskiner eller arbeider skal pågå. Det brøytes rundt byggeplassen og ved idrettshallen, og det er normalt tilsyn på byggeplassen.

Noen har kanskje lagt merke til lyshjertet av armeringsstål på fasaden mot torget. Med dette ønsker prosjektet alle naboer en riktig god jul!

Bilde av bygget med et stort hjerte på veggen

Oppdatering uke 49

Det er planlagt mindre sprengningsarbeider inne på byggeplassen fra neste uke og frem mot nyttår. Sprengningsarbeidene vil kunne fortsette i januar.

Betonmast har utført besiktigelse av relevante naboeiendommer og bygninger, og det er satt opp vibrasjonsmålere som registrerer vibrasjoner, for å ha kontroll på at rystelsene ikke overskrider grenseverdi.

De som bor i nærliggende boliger vil kunne kjenne rystelser når det sprenger, selv når rystelsene er godt under grenseverdi.

Det må regnes med støy fra arbeidene mens de pågår.

Sprengning vil bli varslet med sirene, og det er viktig å holde avstand til sprengningsarbeider og de øvrige bygge- og anleggsarbeidene.

Oppdatering uke 43

Klikk her for å se sist oppdaterte kart over gang- og sykkelveier rundt byggeplassen.

Oppdatering uke 40

Frem til 01.04.2023 vil det i perioder foregå arbeider i kategoriene «støyende» og «sterkt støyende» i forbindelse med rivearbeider, grunnarbeider og betongarbeider i byggeprosjektet. Arbeidet har blitt gitt dispensasjon for med hjemmel i § 16 i støyforskriften.

Se brev om dispensasjon fra støyforskriften.

Støyet vil komme fra blant annet bruk av motoriserte maskiner, gravemaskiner, skjæring, sliping, pigging, kraning og pumping av betong.

I perioder med støyende arbeider vil det foregå i tidsperioden kl. 07.00 – 19.00. I perioder med kontinuerlig sterkt støyende arbeider vil det foregå mellom kl. 08.00 – 17.00, med én times pause i løpet av arbeidsdagen.

Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helger eller på helligdager.

Planlagte tiltak for å redusere ulempene:

 • Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt, og informere spesielt før perioder med sterkt støyende arbeider. Det vil informeres spesifikt på denne nettsiden når det vil være sterkt støyende arbeider.
 • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende aktivitetene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt. Det planlegges
 • Vi vil etablere fysiske skjermingstiltak ved lydkilde (for eksempel lyd- og støvhette på pigghammer og bormaskin, mobile og permanente støyskjermer).

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Betonmast Asker og Bærum AS:
Audun Weltzien
e-post: audun.weltzien@betonmast.no
Telefon: 930 17 889

Prosjektleder Oslobygg KF:
Andreas Halsebakke
e-post: andreas.halsebakke@obf.oslo.kommune.no
Telefon: 952 05 812

Oppdatering uke 35

Klikk her for å se et kart over gang- og sykkelveier rundt byggeplassen.

Oppdatering uke 33

Se gjeldende faseplan for bygge- og anleggsarbeidet.

Vi vil orientere om at i neste uke starter forberedende arbeider for riving av eksisterende bygningsmasse i Hovseterveien 72. Den gamle fritidsklubben skal rives før vi starter oppføringen av nybygget.

Fra mandag 22. august utvider vi byggeplassen. I Hovseterveien vil halve veibredden bli sperret av, og det blir ingen gateparkering mellom krysset Landingsveien-Hovseterveien og snuplassen ved Hovseterveien 72.

Gangbroen over Hovseterveien vil bli sperret og stengt for ferdsel, som tidligere informert.

Se faseplanen for nye traseer for gang- og sykkeltrafikk.

Oppdatering uke 32

Ferien er over og byggingen er i gang igjen. Byggegjerdene flyttes nå ut til et større område. Se vedlagt oversiktskart/riggplan, som også henges opp på torget og rundt byggeplassen. Her er det vist hvor det avsperrede anleggsområdet er, og hvor man kan finne alternative gangveier rundt byggeplassen. Senere i august vil vi starte med forberedende tomtearbeider for nybygget i Hovseterveien 72 inntil Rema 1000, hvor den gamle fritidsklubben skal rives. Da vil det sperres av et område mellom Rema 1000 og det eksisterende skolebygget, og gangbroen vil stenges for ferdsel. Mer informasjon om dette legges ut på denne siden senere.

Oppdatering uke 27

Da er det snart sommerferie, og byggeplassen vil holde stengt i uke 29 og 30.

I august starter oppbyggingen på eksisterende skolebygg og noe mer utomhusarbeider vil starte opp.

Vi vil dessverre måtte stenge gangveien som går gjennom området (fra Hovseter torg til Hovseterhjemmet) etter ferien – vi kommer tilbake med mer konkret tidspunkt og oppdatert riggplan med alternative veier.

God sommer!

Oppdatering uke 24

I uke 25 starter prosjektet med boring av energibrønner. Dette arbeidet er planlagt å vare frem til september, men med to ukers opphold i juli, da byggeplassen holder stengt i uke 29 og 30.
Boringen vil kunne være i kategorien «støyende» og «sterkt støyende» arbeider, og er planlagt å foregå i tidsrommet 07:00 – 19:00. Kontinuerlig sterkt støyende arbeider vil få en times pause på dagtid mellom 08:00 og 17:00, samt mellom 17:00 – 19:00.

Oppdatering uke 20

Vi er i hovedsak ferdig med rivning av fasader og med rivearbeidene innvendig i det eksisterende skolebygget. Rivning av teknisk rom på taket gjenstår, i tillegg til rivning av betong, som vil fortsette frem mot sommeren. I begynnelsen av juni starter gravearbeider og boring etter energibrønner. Det kommer mer informasjon når disse aktivitetene nærmer seg.

Oppdatering uke 12

Frem til 31. august vil det i perioder foregå arbeider i kategoriene «støyende» og «sterkt støyende» i forbindelse med rivearbeider og grunnarbeider i byggeprosjektet. Arbeidet har blitt gitt dispensasjon for med hjemmel i § 16 i støyforskriften.

Se brev om dispensasjon fra støyforskriften.

Støyet vil komme fra aktiviteter som nedkast av riveavfall, betongskjæring, pigging, kjerneboring, håndtering av avfallskonteinere og gravearbeider.

I perioder med støyende arbeider vil det foregå i tidsperioden kl. 07.00 – 19.00. I perioder med kontinuerlig sterkt støyende arbeider vil det foregå mellom kl. 08.00 – 17.00, med én times pause i løpet av arbeidsdagen.

Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helger eller på helligdager.

Planlagte tiltak for å redusere ulempene:

 • Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt, og informere spesielt før perioder med sterkt støyende arbeider
 • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende aktivitetene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt
 • Vi vil etablere fysiske skjermingstiltak ved lydkilde (for eksempel lyd- og støvhette på pigghammer og bormaskin, mobile og permanente støyskjermer

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Betonmast Asker og Bærum AS:
Audun Weltzien
e-post: audun.weltzien@betonmast.no
Telefon: 930 17 889

Prosjektleder Oslobygg KF:
Andreas Halsebakke
e-post: andreas.halsebakke@obf.oslo.kommune.no
Telefon: 952 05 812

Oppdatering uke 11

Fra mandag 14.mars blir hele byggeområdet gjerdet inn og stengt, da det er oppstart av innvendige rivearbeider. Det vil også pågå omkoblingsarbeider i trafoen, arbeider med tilrigging av byggeplass, etablering av adkomster og riggområder, samt leveranser til byggeplassen.

Gangveien fra Hovseter torg på sørsiden av skolebygningen blir nå utilgjengelig. Gående og syklende må derfor velge en annen gangvei i henhold til gjeldende riggplan og merking som henges opp på byggegjerdet.

Se riggplanen som gjelder fra uke 11

Oppdatering uke 9

Det vil bli gravearbeider i forbindelse med arbeid med trafo ved Hovseter skolebygg i uke 10, 11 og 12. Arbeidene er planlagt mellom kl 07:00 og 17:00. Ved eventuelle arbeider på kveld eller helg vil dette varsles særskilt.

I uke 10-11 vil det monteres byggegjerder og leveres utstyr til byggeplassen. Det vil også utføres arbeider med ny adkomst og parkering til idrettshallen fra Landingsveien. Arbeidene er planlagt mellom kl 07:00 og 17:00.

I uke 12 er det planlagt oppstart av rivearbeider.

Se riggplan for fase 1.

Oppdatering uke 8

Digital innbyggerdialog

Digital innbyggerdialog om de kommende arbeidene på Hovseter skole varte fra 15. - 22. februar og er nå avsluttet. Spørsmålene som ble sendt inn og våre svar kan leses på denne siden.

Spørsmål og svar

15.02.2022 - Når vil den nye skolen tas i bruk?

 • Svar: Planlagt ferdigstillelse av eksisterende skolebygg er våren 2024, og nybygget høsten 2024. Skolen tas i bruk så snart som praktisk mulig etter ferdigstillelse.

17.02.2022 - Hovseterveien 70 har felles inntak med Hovseterveien 72 når det gjelder strøm. Vil arbeidet kunne påvirke dette? I Hovseterveien 72 er det et elbilanlegg.

 • Svar: Vi er klar over at det er felles inntak, og dette jobbes det med i prosjekteringen. Om det blir noen utkoblinger i forbindelse med omlegging av strøminntak, vil dette bli varslet i god tid.

17.02.2022 - Hvordan blir det med adkomst til Meklenborg og Setra borettslags parkeringsplasser/garasjer gjennom byggeperioden?

 • Svar: Fremkommelighet skal ivaretas i hele byggeperioden. Det kan bli noen innsnevringer/begrensninger på adkomstveier i deler av byggeperioden, men dette vil bli varslet om i god tid.

17.02.2022 - Hvilke tidspunkt vil det støyende arbeidet finne sted?

 • Svar: Det vil forekomme støyende arbeider i forbindelse med rivearbeider i den første fasen, antatt oppstart tidlig mars. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på prosjektets nettside før arbeidene starter. Arbeidene er planlagt utført innenfor normal arbeidstid. Før dette vil det bli noe gravearbeider ved trafoen som ligger mellom eksisterende skole og gangbroen/gangveien, men dette arbeidet vil ikke være spesielt støyende.

18.02.2022 - Hva blir arbeidstiden, og hvor lenge vil arbeiderne holde på? Blir det også sprengningsarbeid i forbindelse med utgravingen?

 • Svar: Arbeidene er planlagt utført innenfor normal arbeidstid, men det er foreløpig for tidlig å gi mer eksakte tidspunkter. Det vil kunne påregnes arbeid etter kl. 16, og det vil bli varslet nærmere om dette på prosjektets nettside før arbeidene starter. Det vil bli noe sprengningsarbeider i forbindelse med grunnarbeider på nybygget i Hovseterveien 72. Dette blir ikke før etter sommeren, og det vil bli varslet særskilt om det på prosjektets nettside. For mer spesifikke opplysninger fremover bes det om at det følges med på informasjon som gis på prosjektets nettside.

23.02.2022 - Dere skriver at arbeidet vil kunne pågå etter kl. 1600. Forhåpentligvis gjelder dette typer arbeid som ikke er forstyrrende gir nabolaget (ikke høy lyd)? Det er mange som bor rundt skolen. Gamle, syke, familier ned små barn. Dette bør hensyntas med tanke på forstyrrelser.

 • Svar: Dette vil bli hensyntatt så langt det lar seg gjøre. Prosjektet vil også følge Oslo kommunes forskrift om begrensning av støy. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden før arbeidene starter.

Kontaktinformasjon

Se kontaktinformasjon på prosjektets hovedside.