Gressholmen: Forurensning på tidligere skytebane

Deler av naturreservatet på Gressholmen og Rambergøya ble fra 1864 og frem til 1990 brukt som skytebane. På grunn av denne historiske aktiviteten er det funnet forurensning på avgrensede områder på de to øyene. Forurensningen følges nå opp, og øyene kan trygt brukes så lenge du følger noen anbefalinger.

Vi vil foreta ytterligere undersøkelser for å få full oversikt over den forurensningen som skyldes den tidligere skyteaktiviteten. I påvente av nærmere kartlegging vil et område på den tidligere skytebanen inntil videre være sperret av. Dette området sperres av fordi det normalt brukes mye av besøkende til øyene.

Information in english

Anbefalinger til publikum

Gressholmen og Rambergøya kan trygt brukes som rekreasjonsområder, så lenge du følger disse anbefalingene:

  • opphold utenfor avsperret område og unngå opphold i øvrige områder med påvist forurensning. Kartet nedenfor viser hvilke områder forurensing er funnet.

  • sørg for at barn unngår å få jord og sand i munnen.

  • unngå å spise bær, sopp og annet spiselig som kan plukkes på øyene. I tillegg anbefales det å ikke spise fisk, skjell og andre skalldyr som er fanget fra Gressholmen og Rambergøya.

Unngå også at hunder spiser jord og/eller drikker fra sjøvann eller vann som er samlet opp i dammer/pytter.

Kart over Gressholmen-Rambergøya-Heggholmen
Kart som viser hvor forurensning er påvist. Bilde: Elisabeth T. Faane

Er det trygt å bruke øyene?

Enkelte steder på Gressholmen og Rambergøya er det funnet høye konsentrasjoner av særlig bly, men også antimon, sink, kobber og PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Det er normalt å finne denne type stoffer på nedlagte skytebaner. For Gressholmen og Rambergøya er det særlig funn av bly som er relevant i en helsemessig sammenheng.

Gressholmen og Rambergøya er naturområder som er flittig brukt av Oslos befolkning til bading, tur og rekreasjonsformål. I et folkehelseperspektiv er grøntområder som øyene i Oslofjorden et viktig bidrag. På den andre siden skal alle besøkende beskyttes mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen og utsettes for minst mulig risiko. Helseetaten (HEL) og Bydel Gamle Oslo har derfor, i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI), vurdert helserisiko for besøkende til Gressholmen og Rambergøya og støtter vurderinger og anbefalingene som foreligger. Så lenge anbefalingene følges, vurderes det som trygt å oppholde seg på Gressholmen og Rambergøya.

Er det mer du lurer på om det å oppholde seg på øyene kan det være du finner svaret her.

Hva slags forurensning er funnet?

Gressholmen og Rambergøya er kommunalt eid og forvaltes av Bymiljøetaten (BYM). Som kommunens grunneier er det Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har gjort innledende undersøkelser for å få kartlagt tilstanden på den tidligere skytebanen. Bakgrunnen for selve undersøkelsene er at Miljødirektoratet har gjort en nasjonal kartlegging av nedlagte skytebaner og i den forbindelse pekt på bl.a. Gressholmen som en tidligere skytebane med ukjent tilstand, og som derfor bør kartlegges.

Med bakgrunn i funnene i de innledende undersøkelsene har Rambøll utarbeidet en helsebasert risikovurdering, på oppdrag fra EBY. I risikovurderingen anbefales de midlertidige tiltakene som er skissert over.

I risikovurderingen kommer det også frem at det anbefales å undersøke flere områder innenfor den tidligere skytebanen på Gressholmen og Rambergøya for å kunne utelukke ytterligere forurensning fra tidligere skyteaktivitet. Oslo kommune følger opp forurensningssituasjonen og setter i gang supplerende underesøkelser så raskt som mulig. Undersøkelser i verneområder kan først settes i gang straks tillatelse fra nødvendige myndigheter foreligger.

Videre undersøkelser

Som naturreservat er det egne restriksjoner knyttet til prøvetaking på Gressholmen og Rambergøya. I tillegg er det ikke anledning til å ta prøver i bukta mellom Gressholmen og Rambergøya i fuglenes hekkesesong fra 1. april til 15. juli. EBY vil derfor følge opp forurensningssituasjonen i bukta med supplerende undersøkelser fra høsten av, etter at hekkesesongen er over. Videre arbeid omfatter å:

  • ta prøver av de områdene på skytebanen som ennå ikke er undersøkt og vurdere forurensningstilstanden

  • undersøke bukta mellom Gressholmen og Rambergøya

  • oppdatere risikovurderingen med resultatene fra supplerende prøvetaking og vurdere mulige tiltaksbehov

Når de videre undersøkelsene er gjennomført, vet vi mer om graden av forurensning og utbredelse, og kan gi mer presise råd for bruken av området. Eventuelle fremtidige oppryddingstiltak må ses i lys av at Gressholmen og Rambergøya er naturreservat. I det videre arbeidet vil kommunen ha tett kontakt med bl.a. Statsforvalteren som myndighet for naturvernområdet Gressholmen-Rambergøya.

Om øyene

Store deler av Gressholmen og Rambergøya er naturreservater. Det betyr at dyreliv og vegetasjon er fredet og det er ikke lov å brekke greiner, plukke blomster o.l. eller drive med motorisert ferdsel på land og i bukta mellom Gressholmen og Rambergøya. Det er kun mindre deler av øyene som ikke inngår i naturreservatet, i hovedsak der småbåthavna i dag ligger på Gressholmen og Heggholmen. Oslo kommune eier Gressholmen og Rambergøya, mens Heggholmen eies av staten.

Les mer på Bymiljøetatens nettside om Gressholmen-Rambergøya.

Hvem har ansvar for Gressholmen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har som kommunens grunneier ansvar for å følge opp forurensningen som er funnet og mulige tiltak i dialog med offentlige myndigheter, mens Bymiljøetaten forvalter Gressholmen og Rambergøya og har ansvar for den daglige driften av øyene.

Helseetaten, ved kommuneoverlegen, er kommunens fagetat på helsespørsmål knyttet til forurensningen.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Elisabeth T. Faane
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef
Lena Nesset
Mobil

Helseetaten

Kommunikasjonssjef
Christian Ekker Larsen
Mobil

Dokumenter:

Miljødirektoratets rapport

Risikovurdering v/Rambøll

Spørsmål det er naturlig å lure på ved opphold på Gressholmen-Rambergøya

English version of web page

Kart som viser forurensede områder