Etterstadsletta – bedre tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten arbeider med tiltak for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle og gå langs Etterstadsletta.

Hva skal vi gjøre?

For å finne gode og trygge løsninger for syklister og gående langs Etterstadgata til Bryn ble det gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) i 2021. Rapporten viser at dagens gang- og sykkelvei skaper konflikter mellom gående og syklende siden den er en mye brukt pendlerrute for syklister og en viktig turvei for beboere.

KVU-en konkluderte med at det er behov for en separering av trafikantgruppene og at gang- og sykkelveien skal oppgraderes til sykkelvei med fortau.

En del av strekningen kan oppgraderes innenfor gjeldene reguleringsplan mens den andre trenger en ny. Ettersom det er ulikt behov for planprosess er strekningen delt opp i to prosjekter – Etterstadsletta vest og Etterstadsletta øst.

Hvor skjer det?

Etterstadsletta vest-prosjektet avgrenses fra gangbroen i Biskop Jens Nilssens vei til Etterstadsletta 82. Her kan sykkelveien oppgraderes innenfor gjeldende reguleringsplan. I tillegg skal en snarvei fra Alnastien til Etterstadkroken oppgraderes.

Etterstadsletta øst-prosjektet avgrenses fra Etterstadsletta 82 til Brynsengfaret. Før oppgraderingen kan realiseres på denne strekningen må det vedtas en ny reguleringsplan.

I kartet under er de ulike prosjektområdene markert.

Hvorfor gjør vi dette?

Satsingen på sykkeltilrettelegging i Oslo har utgangspunkt i Sykkelstrategi for Oslo 2015–2025. Strategien ble vedtatt av Oslo bystyre i 2015, med en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle.

Hensikten med strategien er å bidra til realisering av miljøvennlige transportløsninger, redusere press på byens transportsystem og gatearealer, skape mer byliv og bedre folkehelsen.

Hovedtiltaket i sykkelstrategien er å bygge et sammenhengende sykkelveinett og i 2018 ble Plan for sykkelveinettet i Oslo vedtatt av Oslo bystyre. Planen legges til grunn for planleggingen av sykkeltiltak og inneholder forslag og anbefaling til sykkelveinett i Oslo.

Prosjektene Etterstadsletta vest og -øst inngår i Plan for sykkelveinettet.

Hvem er ansvarlig?

Tiltakshaver: Bymiljøetaten.

Hva skjer nå?

Etterstadsletta vest

For Etterstadsletta vest er forprosjekt for sykkeltilrettelegging ferdigstilt, og det arbeides nå med en byggeplan med beskrivelser som er nødvendige for å gjennomføre anlegg. Byggeplanarbeidet er planlagt avsluttet høsten 2024 og anleggsarbeidet settes i gang våren 2025.

Etterstadsletta øst

For Etterstadsletta øst er det utredet ulike alternativer, både oppgradering i eksisterende trase og ny trase med bro øst for eksisterende bro.

Sommeren 2023 ble det også gjennomført en ny kartlegging av naturverdier.

Rapporten «Sykkelvei over Etterstadsletta øst» (PDF) inneholder tegninger, beskrivelse og vurdering av alternativene. De forskjellige alternativene er som følger:

Alternativ 0+ med ny bro: Dette alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men alternativet krysser Alnaelva litt øst for eksisterende bro. Alternativet innebærer å rive dagens bro og bygge en ny bro.

Utendørs, trær, himmel, gress, sykkelvei, fortau, bro, gående og syklende
Illustrasjon: Norconsult.

Alternativ 0+ med påbygg eksisterende bro: Traséen følger eksisterende trasé, inkludert dagens bro. Alternativet innebærer å utvide eksisterende bro for å tilfredsstille dagens krav til bredde.

Utendørs, trær, himmel, gress, sykkelvei, fortau, bro, gående og syklende
Illustrasjon: Norconsult.

Alternativ trasé: Denne traséen grener av fra eksisterende gang- og sykkelvei nede på sletta (nord for Alnaelva), og følger i stor grad eksisterende gangvei på nordsiden av Alnaelva. Før trappen opp mot Brynsengfaret 6 vil traséen gå i bro over Alnaelva, bort til Brynsengfaret. Alternativet vil gi syklister en helt annen trasé enn i dag. Alternativet innebærer å bygge ny bro.

Utendørs, trær, himmel, gress, sykkelvei, fortau, bro, gående og syklende
Illustrasjon: Norconsult.

Alternativ fra konseptvalgutredning (KVU): Det anbefalte alternativet fra KVU’en (gjennomført i 2021) er alternativ 2B, som omfatter sykkelvei med fortau, i kombinasjon med broalternativ som følger regulert trasé over Alnaelva. Her må det bygges egen fotgjengerbro som forbinder turstien på sørsiden av Alnaelva til gang- og sykkelvei fordi den nye broen vil ligge noe høyere enn dagens trasé for å minske stigningsforhold i sving.

Utendørs, trær, bro, elv
Illustrasjon: COWI.

Gi innspill til Etterstadsletta øst-prosjektet

Alle som ønsker å gi innspill til rapporten og valg av alternativ for Etterstadsletta øst kan sende det til Bymiljøetaten innen 22. mars 2024. Alle innspill vil bli gjennomgått og vurdert før Bymiljøetaten tar den endelige beslutningen om hvilket alternativ det skal jobbes videre med i prosjektet.

Innspill merkes med «saksnummer 23/12066» og sendes på e-post til: postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Nyttige lenker og dokumenter

Kontaktinformasjon

Etterstadsletta vest

Prosjektleder
Caroline Ovaska
Telefon

Etterstadsletta øst

Prosjektleder
Åse Rasmussen
Telefon