Etablering av friplass i Hovseterdalen

Fra grusbane til friidrett; på Orebakken fotballøkke i Hovseterdalen skal kommunen etablere en friplass med friidrettsdekke og diverse installasjoner. Friplassen blir omtrent 2700 m2.

Hva skal vi gjøre?

En friplass er et mindre friidrettsanlegg med flere aktivitetstilbud for alle. Den inneholder alltid en løpebane for friidrett med både 60 og 200m. Løpebanen omkranser et aktivitetsområde som kan inneholde for eksempel areal for ballspill, dans, turn, bandy, klatre-elementer, og friidrettsaktiviteter som for eksempel hoppegrop og kastefelt. Anleggstypen er utviklet av Norges friidrettsforbund og passer godt i nærmiljøet som en del av skolegårder slik som på Kampen. Bildet nedenfor er fra Haraløkka, anlagt 2020. Mer informasjon om friplasskonseptet og andre friplasser i Norge.

Det er gjennomført forprosjekt i 2019-2020, og det foreligger rammetillatelse. I forprosjektet ble lokale brukergrupper invitert til å komme med ønsker om innhold i aktivitetsområdet i midten av anlegget. Anlegget skal kobles til eksisterende ballbinge og tilrettelegges slik at halve banen skal kunne islegges om vinteren og benyttes som skøytebane.

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Hensikten med friplassen er å stimulere til aktivitet og er også tiltak for å heve standarden på eksisterende anlegg. 

Bygging av friplassen bidrar til å oppnå hovedmålet i kommunens Behovsplan for idrett og friluftsliv som er at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett, spesielt for barn og unge.

I behovsplanen kommer det fram at det er et behov for å forbedre utendørstilbudet for friidrett i Oslo gjennom etablering av friplasser. Skoler som har tilstrekkelig areal og eksisterende idrettsparker i lokalmiljøene er gode plasseringer for slike anlegg og sikrer sambruk mellom skole på dagtid og idretten, primært den egenorganiserte, på kveldstid. Med sin nærhet til skole, andre idrettsanlegg og lokalmiljøet, utpeker Hovseter friplass seg i den sammenheng som en særlig aktuell plassering. 

Det er kun én friidrettsbane i bydelen fra før på Ris skole. Ved bygging av Hovseter friplass økes dermed tilgangen med 100 prosent.

Hva skjer når?

Anlegget er planlagt utført med grunnarbeider høsten 2022 og overflatearbeider våren 2023.

Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Bymiljøetaten på telefon 23 48 20 30, epost postmottak@bym.oslo.kommune.no. Prosjektleder er Christian Grønn.