Naboinformasjon Dælenenga flerbrukshall

Her finner du aktuell naboinformasjon om den nye flerbrukshallen på Dælenenga.

2023

Oppdatering uke 38

Betong og stålarbeider

De første veggene til den nye flerbrukshallen er nå synlige for alle i området og det er høy produksjon på byggeplassen. Dette betyr at grunnarbeidene i forbindelse med byggingen av Dælenenga flerbrukshall i all hovedsak er over, det gjenstår kun mindre delarbeider.

I august startet vi med plasstøping av betongveggene i underetasjene. Kommende høst og vinter vil arbeider med montering av stål og prefabrikkerte elementer påbegynne for de resterende etasjene. Disse elementene leveres hele til byggeplassen og det må derfor forventes hyppige leveranser med større lastebiler. I tillegg vil det være økt aktivitet på byggeplassen.

Vi ber brukere av området og naboer være oppmerksomme i nærheten av alle større lastebiler og maskiner. Ved passering av tunge kjøretøy er en god regel at en passerer etter å ha fått øyekontakt med sjåfør eller følgepersonell. Våre leverandører informeres om våre rutiner før de ankommer byggeplass, og vi følger opp at sjåførene opererer på ønsket måte.

Følgende aktiviteter pågår eller vil fortløpende påbegynnes på byggeplassen:

  • I uke 38-42 utføres siste del av fundamenteringen med stålkjernepeler som bores til fjell.
  • Arbeider med plasstøpt betong ble påbegynt i august og vil pågå utover høsten.
  • Arbeider med stål- og prefabrikkerte elementer starter i oktober og vil pågå til og med februar 2024.
  • I desember skal det etableres en ny vannkum i Falsens gate (mot Schleppegrellsgate).
  • Dette vil medføre endringer i kjøremønster og parkering i nærheten.

Seby AS vil i samarbeid med Oslobygg KF gjøre sitt ytterste for at ulempene blir minst mulig for alle berørte parter, men ber om forståelse for at støy og rystelser i oppføring av et så stort byggeprosjekt i dette området ikke er til å unngå.

Dette brevet er sendt ut til naboer.

Oppdatering uke 17

Gjenstående grunn- og betongarbeider

Grunnarbeidene i forbindelse med byggingen av Dælenenga flerbrukshall er godt i gang, og vi er ferdige med spuntarbeidene og stabilisering av grunn.

Gjenstående arbeider i grunn består av blant annet massetransport, pigging av fjell og fundamentering ved peling som vil foregå mot høsten 2023.

Massetransportering og leveranser til byggeplass vil i all hovedsak foregå gjennom kjøreporten i Falsens gate. Porten i Nissens gate vil fortsatt måtte bli benyttet, men i mindre grad enn tidligere.

Vibrasjonsmålere som har blitt satt ut viser at de utførte arbeidene har vært godt innenfor de angitte grenseverdiene. Støymålere og vibrasjonsmålere vil bli stående frem til pelearbeidene er avsluttet.

Følgende aktiviteter pågår eller vil fortløpende påbegynnes på byggeplassen:

  • Massehåndtering av løsmasser vil fortsette frem mot sommeren. I all hovedsak vil uttransport foregå gjennom kjøreport i Falsens gate. Dette kan medføre noe støy. Det er satt opp skiltanvisning, og all inn- og utkjøring skal følge trafikkavviklingsplanen.
  • Pigging av fjell vil pågå frem til uke 19. Disse arbeidene vil medfører støy.
  • I mai starter arbeider med fundamentering av stålkjernepeler som bores til fjell. Dette vil pågå ut august og periodevis i løpet av høsten. Denne måten å pele på avgir lite støy og mindre vibrasjoner i forhold til rammede peler.
  • Tårnkran vil etableres i løpet av sommeren 2023.
  • Det vil fra sommeren av og utover året foregå betongarbeider. Dette vil medføre hyppigere leveranser og aktivitet på byggeplassen.

Dispensasjonen fra støyforskriften i Oslo er fortsatt gjeldende for prosjektet.

Sterkt støyende arbeider som pigging vil foregå i tidsintervallene 08:00-17:00. For disse arbeidene vil det etableres faste pauser i tidsrommet 11:00-12:00.

Seby AS vil i samarbeid med Oslobygg KF gjøre sitt ytterste for at ulempene blir minst mulig for alle berørte parter, men ber om forståelse for at støy og rystelser i oppføring av et så stort byggeprosjekt i indre by ikke er til å unngå.

Dette brevet er sendt ut til naboer.

2022

Oppdatering uke 32

Oppstart grunn- og betongarbeider

Prosjektet er ferdig med å rive klubbhuset, og er nå klare til å begynne med grunn- og betongarbeider. Allerede 15.8. starter vi opp med å etablere spuntvegger for å holde massene på plass. Deretter skal grunnen stabiliseres med kalk-/sementpeler, og stålkjernepeler skal bores til fjell. De større grunnarbeidene er planlagt ferdig tidlig neste år. Betongarbeidene vil pågå ut 2023. Dette vil medføre hyppige leveranser og aktivitet på byggeplassen.

Støyende arbeider

Grunn- og betongarbeidene vil, med ulik intensitet, medføre støy og vibrasjoner. Vi vil plassere ut støymålere på byggene rundt før arbeidene igangsettes. Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo. Det vil bli utført støyende arbeider i tidsintervallet 07.00-19.00, samt sterkt støyende arbeider i tidsintervallene 08.00-17.00. For sterkt støyende arbeider vil det etableres faste pauser i tidsrommet 11.00-12.00.

Støy- og vibrasjonsmålere

Prosjektet har plassert ut rystelsesmålere og støymålere. Ved hjelp av støy- og vibrasjonsmålere som overvåker nivåene i sanntid, vil vi raskt kunne stanse arbeidene dersom målinger overskrider fastsatte og lovlige grenseverdier.

Her kan du lese mer om de planlagte arbeidene.