Konsekvensutredning for Grefsen- og Trollvannskleiva

Konsekvensutredningen lages i forbindelse med ny detaljregulering for området.

Alpinanlegget i Grefsen- og Trollvannskleiva har et stort behov for modernisering. Vi skal lage en detaljregulering for dette området, som legger til rette for å oppgradere og utvikle alpinanlegget. Her kan du lese mer om prosjektet.

Som en del av arbeidet skal det gjennomføres konsekvensutredning. Gjennom en konsekvensutredning vurderer vi positive og negative sider en utbygging får for samfunn og miljø.

Hvilke temaer som skal utredes, og hvilke metoder som skal benyttes, er i denne detaljreguleringen spesifisert av Plan- og bygningsetaten. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har bedt om at det konsekvensutredes to planalternativer med ulike plasseringer av heistraséer. Disse alternativene er kalt planalternativ 1 og planalternativ 2.

Resultatene fra utredningen brukes til å finne den beste mulige løsningen for alpinanlegget.

De valgte planalternativene

Forskjellen på de to planalternativene er plassering av toppunket til heisen i Grefsenkleiva. Dette medfører:

  • terrengfyllinger på ulike steder. I begge planalternativene må terrenget bygges opp ved heisens toppunkt.
  • ulike løsninger for transportløyper mellom Grefsenkleiva og Trollvannskleiva.

Startpunkt nederst i Grefsenkleiva er lik i begge planalternativer.

Bymiljøetaten legger til grunn at planalternativene skal være uten behov for transportbånd. I dag er det transportbånd på toppområdet mellom Grefsenkleiva og Trollvannskleiva.

Det er drifts- og sikkerhetsutfordringer knyttet til transportbånd. I snøvær er transportbåndet ofte ut av drift. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for et oppgradert og utvidet sammenhengende alpinanlegg. Det legges derfor opp til at terrengfyllinger gir nødvendig fall mellom de to kleivene for begge planalternativene.

Planalternativ 1

Ved kunngjøring av planoppstart ble det vist et forslag til utforming av skianlegget. Dette er utgangspunkt for planalternativ 1, men det er gjort justeringer for å være mer skånsom når det gjelder gammelskogen langs Grefsenkleiva. Planalternativ 1 hever terrenget og lager et nytt toppunkt til heisen i Grefsenkleiva. Terrengfyllingen er plassert mot gammelskogen i øst. Toppunktet er plassert slik at det er fall både mot Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Deler av heistraséen legges i gammelskogen, og krysser stien til Haralds hytte.

Det planlegges fireseters stolheis sammenhengende fra nederst i Grefsenkleiva til toppen.

Nytt toppunkt for stolheisen er plassert nedenfor transportløypa mellom Grefsen- og Trollvannskleiva slik at stolheisen ikke trenger å krysse transportløypa. Da behøver hverken alpinister, gående eller syklende å ferdes under stolheisen. Stolheisen kan da etableres med mindre høyde over bakken enn i situasjoner hvor stolheisen er lagt over der mennesker beveger seg på bakkeplan.

For å lage et nytt toppunkt må terrenget heves. Dette krever ca. 12 000 m³ masser.

Planalternativ 2

Naturvernforbundet kom med innspill i forbindelse med kunngjøring om oppstart av detaljregulering. De ønsker å bevare gammelskogen som den er. Naturvernforbundets uttalelse og skisser er utgangspunkt for planalternativ 2.

Toppunktet til heisen er flyttet nordøstover til én kote høyere enn Naturvernforbundets forslag. Dette er gjort for å oppnå et sammenhengende alpinanlegg med fall uten bruk av transportbånd. Forslaget til Naturvernforbundet uten denne justeringen ville ha ført til enda større fyllinger og/eller behov for transportbånd.

I planalternativ 2 ligger toppunktet for stolheisen i Grefsenkleiva mer mot sørvest enn i planalternativ 1. Her er terrenget lavere, og for å oppnå fall mot Trollvannskleiva uten behov for transportbånd, må terrenget fylles mer enn i planalternativ 1.

For å få fall mot begge kleivene, må det bygges to separate transportløyper. Transportløypa i øst følger dagens transportløype. Den faller fra Trollvannskleiva til Grefsenkleiva. Alpinister, gående og syklende må krysse under stolheisen. Dette krever at stolheisen må ligge minimum 3,5 meter over snødekket. Videre forutsetter dette at toppunktet i planalternativ 2 må ligge høyt.

Ny transportløype i vest legges på fylling på eksisterende tursti, og faller fra Grefsenkleiva til Trollvannskleiva.

Oppfylling av toppområdet fører til at planalternativ 2 har behov for mer masser enn alternativ 1, i alt ca. 100 000 m³.

Status for konsekvensutredning

Vi jobber med å ferdigstille konsekvensutredningen som vil være vedlagt forslag til detaljregulering ved offentlig ettersyn.