Særskilt språkopplæring for elever i private skoler

Elever i private skoler kan søke om særskilt språkopplæring. Dette gjelder både grunnskolen og videregående skole.

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, kan ha rett på særskilt språkopplæring. Det er skolen som kartlegger og vurderer elevens behov for særskilt språkopplæring og sender søknad til Oslo kommune. Utdanningsetaten behandler søknadene og gjør vedtak.

Dette gjelder elever som er folkeregistrert i Oslo og som går på private grunn- eller videregående skoler i Oslo som er godkjent etter privatskoleloven.

Særskilt språkopplæring består av tre deler

 1. Særskilt norskopplæring er forsterket, tilpasset opplæring i norsk.
 2. Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
 3. Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen eleven går på. Morsmålsopplæring kan gis på en annen skole.

Slik er rutinene for søknader om særskilt språkopplæring

 • Skolen informerer elever/foresatte om rettigheter til særskilt språkopplæring ved skolestart og i skolens informasjonsskriv.

 • Skolen kartlegger norskferdighetene til elever som kan ha behov for særskilt språkopplæring. Foresatte kan også melde fra til skolen dersom de mener at barnet deres har behov for dette. Skolen skal da kartlegge norskferdighetene til eleven.

 • Skolen skriver pedagogisk rapport der resultatet av kartleggingen kommer fram.

 • Dersom kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, sender skolen skriftlig forhåndsvarsel til eleven (for elever over 15 år) eller foresatte (for elever under 15 år). Eleven/foresatte får mulighet til å svare på forhåndsvarselet innen en gitt frist.

 • Dersom det kommer frem at eleven/foresatte ønsker særskilt språkopplæring, sender skolen elektronisk søknad om dette til Utdanningsetaten i Oslo via https://skjema.ude.oslo.no/

 • Utdanningsetaten behandler søknaden ut ifra kartleggingsresultater, pedagogisk rapport og karakterer (for elever på 8. og 9.trinn og i videregående skole).

 • Utdanningsetaten sender svarbrev til foresatte, med skolen som kopimottaker.

 • Eleven/foresatte kan klage på vedtaket med klagefrist på 3 uker fra de har mottatt brevet. En eventuell klage sendes til skolen/rektor, som sender den videre til Utdanningsetaten. Skolen skal også skrive en uttalelse til klagen.

 • Utdanningsetaten behandler eventuell klagesak og fatter nytt vedtak eller sender saken videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans.

 • Skolen følger opp rutiner for elever som slutter eller bytter skole.

 • Vedtak om særskilt språkopplæring gjelder for inntil ett skoleår. Skolen må sende ny søknad dersom eleven har behov for særskilt språkopplæring neste skoleår.

Rutiner

Dokumentmaler

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjemaet på https://skjema.ude.oslo.no.