Tilbud til minoritetsspråklige elever

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

  • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk.
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
  • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. februar.

Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no

Særskilt språkopplæring for privatskoler

Elever som er går på privatskoler og er folkeregistrert i Oslo kan ha rett på særskilt språkopplæring.

Se all informasjon om særskilt språkopplæring for privatskoler

Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen.
  • 3.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i mottaks-/alfabetiseringsgruppe.
  • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen, i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller ved Språksenteret på Sofienberg.

Nærskolen kartlegger nyankomne elever på 1. og 2. trinn, og Språksenteret kartlegger nyankomne elever på 3.-10. trinn.

Tilbud til nyankomne elever i alderen 16-18 år

Kuben videregående skole, avdeling Ullevål, gir tilbud om gratis norskopplæring for ungdom i alderen 16-18 år som ikke har fullført eller godkjent videregående opplæring.

  • Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge og ha bostedsadresse i Oslo. Det er Oslo voksenopplæring servicesenter som bestemmer hvem som kan få dette tilbudet.
  • Søkere må møte opp og registrere seg på Oslo voksenopplæring servicesenter.
  • Oslo voksenopplæring servicesenter kartlegger søkerne og sender resultatet av kartleggingen til Kuben. Søkere som får plass, får telefon eller sms fra Kuben om når norskopplæringen starter.

Kontaktinfo Oslo voksenopplæring servicesenter:

Åpningstider:

Mandag: 12–18

Tirsdag–torsdag: 10–15

Telefontid: 9–12

Innhold i opplæringen

Norskopplæringen følger "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere". Kurset skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter.

Undervisningen består av 20 timer norsk, 4 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer naturfag og 2 timer aktivitet i uka.

Elever deles inn i klasser etter nivå på utdanning og ferdigheter i språk (spor og nivå).

Sted

Norskopplæringen holder til på Ullevål (gamle Sogn videregående skole) i Sognsveien 80,0855 Oslo.

Mottaks- og alfabetiseringsgrupper

Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet. Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet

Tabellene nedenfor viser antall plasser ved skolene, ikke antall ledige plasser.

Mottaksgrupper barnetrinn (totalt 360 plasser)

Mottaksgrupper ungdomstrinn (totalt 205 plasser)

Alfagrupper barnetrinn (totalt 72 plasser)

Alfagrupper ungdomstrinn (totalt 30 plasser)

* Grefsen skole kan ta inn flere mottakselever ved behov. Antall plasser i alfabetiseringsgruppen reduseres tilsvarende.

Adapted language education

A summary of adapted language education can be found in the following languages: