Barnet/ungdommen bor utenfor Oslo, men dere vil søke skoleplass i Oslo

Som foresatt kan du søke om at barnet ditt skal gå på barne- eller ungdomsskole i Oslo. Søknad om dette må du sende både til Oslo kommune, og til kommunen dere bor i.

Generelt om regler for skolebytte på tvers av kommunegrenser

I utgangspunktet skal barnet gå ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

Oslo kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Foresatte må derfor sende søknad til begge kommuner. Hvis en av kommunene gir avslag, må eleven fortsette på skole i kommunen dere bor i.

Oslo kommune kan ikke gi plass på en Osloskole til elever utenfra Oslo, om dette fører til at elever bosatt i Oslo ikke kan få plass på skolen.

Les mer om grunnskoleopplæring i to kommuner på Utdanningsdirektoratet sine sider

Hvem som kan få innvilget søknaden

Det er bare aktuelt for Oslo kommune å innvilge søknaden dersom

  • det er nok ledige plasser på skolen til at alle aktuelle Oslo-elever får plass
  • kommunen hvor eleven bor har innvilget søknad om at eleven skal gå på skole i Oslo
  • tungtveiende grunner tilsier at det er i barnets interesse å gå på nettopp den skolen det søkes om plass på, og/eller
  • det søkes for en kortere periode, f.eks. resten av et skoleår hvis det er kort tid igjen av skoleåret

Barnet har rett til å si sin mening om saken, men har ikke plikt til å uttale seg.

Slik søker du

1. Send søknad til den kommunen dere bor/skal flytte til.

Hver kommune har egne regler for hvordan søknad skal sendes, og for når de innvilger søknad. Ta kontakt med kommunen dere skal bo i/flytte til for å finne ut mer.

2. Fyll ut søknadsskjema (PDF 0,2 MB) og send det til oss.

Dere kan sende per e-post hvis søknaden ikke inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger. Hvis søknaden inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må søknaden sendes som papirbrev.

  • E-postadresse: postmottak@osloskolen.no
  • Postadresse: Utdanningsetaten i Oslo, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Når vi skal behandle søknaden, sender vi dere forespørsel om å bekrefte søknaden. Denne må dere signere elektronisk gjennom ID-porten. Vi sender forespørsel om bekreftelse til begge foreldre med foreldreansvar. Begge må samtykke for at vi skal behandle søknaden.

Klage på Oslo kommunes vedtak

Send klagen til Utdanningsetaten innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis Utdanningsetaten ikke endrer på avslaget, sendes klagen automatisk til Statsforvalten for Oslo og Viken for ny vurdering. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Vil du bytte skole innad i Oslo kommune?

Slik søker du om skolebytte i grunnskolen

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten