Samarbeid mellom hjem og skole

Hjem og skole er gjensidig avhengige av hverandre, og godt samarbeid styrker elevenes læring og utvikling. Det handler om hva skolen og foresatte kan gjøre hver for seg og sammen for å sørge for at elevene har et godt og inkluderende skolemiljø.

Skole-hjem samarbeid i grunnskolen

Elevenes faglige og sosiale utvikling forsterkes av et godt samarbeid mellom skole og hjem. Når voksne engasjerer seg i skolen blir eleven mer motivert for læring, de trives og gjør det bedre faglig. Dere foresatte er viktig støttespillere i elevenes skolehverdag og vi skal sammen åpne døren mot verden og fremtiden.

Veileder for skole-hjem samarbeid i grunnskolen (pdf)

Hvem skal du kontakte når?

 • Faglige eller sosiale spørsmål om skolehverdagen: Henvend deg alltid til kontaktlærer først.
 • Ha lav terskel for å ta kontakt, slik at vi løser situasjoner sammen.
 • Kontaktlærer hjelper deg videre hvis andre skal involveres. Eksempler på andre som kan involveres er sosiallærer, helsesykepleier, miljøarbeider etc.
 • Saker i AKS-tiden: Henvend deg alltid til baseleder på AKS, hvis du har spørsmål eller noe har hendt i AKS-tid. 
 • Er du usikker på hvem du skal henvende deg til?
 • Ta kontakt med administrasjonen. Du finner kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.

Er du bekymret for barnet ditt?

Skolen har flere eksterne samarbeidspartnere som kan være med å hjelpe til hvis noe er vanskelig:

 • Helsesykepleier
 • Pedagogisk - psykologisk tjeneste
 • Ung Arena
 • BUP
 • Barnevern
 • Oppfølgingstjenesten i ulike bydeler
 • Politi og kriminalitetsforebyggende nettverk (Salto)

I tillegg har alle bydeler Ruskonsulent, Ungdomslos, familieveileder og uteseksjon.

Ikke nøl med å ta kontakt med skolen. Sammen kan vi hjelpe elevene.

Hvordan kan du bidra til et godt samarbeid?

 • Snakk med barnet ditt om skolehverdagen, og vær nysgjerrig på faglig og sosial trivsel.
 • Snakk med kontaktlærer hvis barnet ditt utrykker å ikke ha det bra på skolen eller du er urolig for noe.
 • Vær en god rollemodell. Hvordan du snakker om skolen, skolens ansatte, andre elever og foresatte, betyr noe.
 • Følg med på informasjon skolen sender deg.
 • Delta på møtene som skolen inviterer til, som for eksempel foreldremøter, utviklingssamtaler, avslutninger og informasjonsmøter.
 • Oppdater kontaktinformasjon i skolemeldingsappen, så skolen og andre foresatte kan nå deg.
 • Bruk skolemeldingsappen til å melde fravær og kommunisere med skolen.
 • Engasjer deg i elevgruppen og felleskapet barnet ditt er en del av.
 • Sende barnet ditt på skolen til riktig tid.
 • Ha klare forventninger til skoledeltakelse. Terskelen for å gå på skolen kan bli høyere jo mer fravær eleven har. Ta kontakt med skolen for å finne ut hvordan dere sammen kan hjelpe eleven

Hvordan kan du være med å påvirke?

 • Meld deg som klassekontakt. Foreldrene velger en eller to klassekontakter for klassen i starten av skoleåret. Klassekontaktene er bindeleddet mellom foresatte og kontaktlæreren .

 • Samarbeid med klassekontaktene om å lage et godt og inkluderende felleskap mellom foresatte i klassen og på trinnet.

 • Delta i FAU. Foreldrene på skolen har et arbeidsutvalg med representanter fra hver klasse. FAU har jevnlige møter på skolen. De behandler saker på vegne av foresatte, og samarbeider med skolens ledelse og AKS. FAU skal informere foresatte om sakene som behandles .

 • Delta i skolemiljøutvalget (SMU). SMU skal sikre at skolen arbeider systematisk for et godt og inkluderende skolemiljø.

 • Delta i driftsstyret. Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole, og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Alle parter i skolen, foreldre/foresatte, ansatte og elever samt eksterne (kommunal representant), er representert.

Skole-hjem samarbeid i videregående

Elevenes faglige og sosiale utvikling forsterkes av et godt samarbeid mellom skole og hjem. Når foresatte engasjerer seg i skolen blir elevene mer motivert for læring, de trives og gjør det bedre faglig. Vi skal hjelpe ungdommene til å bli selvstendige og autonome, men det betyr ikke at de skal klare alt selv. Dere foresatte er viktige støttespillere i ungdommens skolehverdag og på veien til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Veileder for skole-hjem samarbeid i videregående opplæring.

Hvem skal du kontakte når?

 • Faglige eller sosiale spørsmål om skolehverdagen: Henvend deg alltid til kontaktlærer først.
 • Ha en lav terskel for å ta kontakt, slik at vi løser situasjoner sammen.
 • Kontaktlærer hjelper deg videre hvis andre skal involveres. Eksempler på andre som kan involveres er rådgiver eller helsesykepleier.
 • Er du usikker på hvem du skal henvende deg til? Ta kontakt med skolens administrasjon. Du finner kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.

Hvordan kan du bidra til et godt samarbeid med skolen?

 • Snakk med ungdommen din om skolehverdagen, og få kunnskap om hvordan hen har det på skolen.
 • Ha klare forventninger til skoledeltakelse. Terskelen for å gå på skolen kan bli høyere jo mer fravær eleven har. Ta kontakt med skolen for å finne ut hvordan dere sammen kan hjelpe eleven hvis fraværet øker.
 • Delta på møter og samtaler skolen innkaller til.
 • Les meldinger som kommer i skolemeldingsappen.
 • Oppdater kontaktinformasjon i skolemeldingsappen, så skolen og andre foresatte til kan ta kontakt med deg.
 • Hjelp ungdom til å fokusere på det de får til, og gi støtte til å opprettholde gode rutiner i skolehverdagen.
 • Engasjer deg i elevgruppen og felleskapet ungdommen din er en del av. Det styrker samhold og inkludering mellom ungdommene .
 • Vær en god rollemodell ved å vise at du synes at skolen, læring og utdanning er viktig.

Er du bekymret for ungdommen din?

Skolen har flere eksterne samarbeidspartnere som kan være med å hjelpe til hvis noe er vanskelig:

 • Helsesykepleier
 • Pedagogisk - psykologisk tjeneste
 • Ung Arena
 • BUP
 • Barnevern
 • Oppfølgingstjenesten i ulike bydeler
 • Politi og kriminalitetsforebyggende nettverk (Salto)

I tillegg har alle bydeler ruskonsulent, ungdomslos, familieveileder og uteseksjon.

Ikke nøl med å ta kontakt med skolen. Sammen kan vi hjelpe eleven.

Hva kan du forvente av skolen frem til eleven fyller 18 år?

 • Ett foreldremøte på Vg1 og Vg2 i starten av skoleåret.
 • En samtale om faglig og sosiale utvikling med kontaktlærer første halvår på Vg1 og Vg2.
 • Informasjon om elevens fravær.
 • Varsel om at eleven står i fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i ett eller flere fag.
 • Varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden og oppførsel.
 • Annen viktig informasjon om eleven som ikke er underlagt taushetsplikten.

Samtykke

 • Foresatte mister tilgangen til Visma, skolens system for fravær og karakterer, når ungdommen fyller 18 år. Skolen kan fortsette å ha kontakt med foresatte til elever etter at de blir myndige når det foreligger skriftlig samtykke fra eleven.
 • Skolen har skjema som elever kan fylle ut slik at vi kan fortsette å ha et godt skole-hjemsamarbeid.

Nettsider med nyttig informasjon