Regler for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Reglementet gjelder fra 1. august 2018.

Hvem omfattes av reglementet?

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringen så langt det passer. Se detaljert beskrivelse av når relgementet gjelder i § 2 i Ordensreglementet (PDF).

Skolens driftsstyre kan lage utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov, og disse finner du i så fall på skolenes egne sider.

Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel som å

 • være til stede i opplæringen
 • være til stede i opplæringen - behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering med mer
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år))
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Les mer om mobbing i Osloskolen.

Inndragning av gjenstander

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan inndras midlertidig. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene.

Hva skjer hvis reglene brytes?

 • Anmerkning
 • Skriftlig advarsel til elev
 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Bortvisning
  • Elever i barneskolen kan bortvises fra opplæringsøkt(er) eller for resten av dagen
  • Elever i ungdomsskolen kan bortvises i inntil tre dager
  • Elever i videregående skole kan bortvises i inntil fem dager
  • Elever i videregående skole kan bortvises for resten av skoleåret
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Anmeldelse av straffbare forhold
 • Erstatningsansvar

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

I ordensreglementet finner du en detaljert gjennomgang av reglene og det som kan bli konsekvensene dersom reglene brytes (PDF).