Mobbing i skolen

Blir du mobbet?

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har, og det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Alle ansatte på skolen har en plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Det er derfor viktig at du tør å si fra til en voksen du stoler på. Hvis det er vanskelig, kan du kontakte mobbeombudet.

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Ta kontakt med skolen

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn.

Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken.

Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt blir mobbet

  • De skal ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
  • De skal ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
  • De skal undersøke saken, og eleven skal bli hørt
  • De skal lage en skriftlig plan med tiltakfor hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen, uten krenkelser og mobbing.
  • De skal følge opp planen og se om tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Dersom barnet ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.
  • De skal avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt

Tar ikke skolen deg på alvor?

Statsforvalteren har et digitalt skjema du kan bruke for å klage på ditt barns skolemiljø: Meld fra om mobbing eller dårlig skolemiljø.

Statsforvalteren vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom statsforvalteren kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Statsforvalteren i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Oslo har et eget mobbeombud som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte, og få bistand og rådgivning fra.

Har du mobbet andre?

Du har også rett til å bli hørt. Av og til sårer man andre fordi man selv er såret eller sint, og det utvikler seg til å bli noe mer fordi de voksne ikke klarer å stoppe det og man selv ikke vet hvordan. Andre ganger har man vært tilstede i en mobbesituasjon uten å ha gjort noe for å stoppe det, eller man har sagt noe man mente på tull, som har krenket en annen. Det at man ikke selv synes man mobber, betyr ikke at det ikke er mobbing. Om du er i tvil om du har mobbet noen, må du snakke med en voksen du stoler på. Du har rett til å få hjelp, selv om du kanskje har gjort noe du angrer på.

Dette har elevene krav på

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles.

Ansatte har plikt til å følge med

I Oslo ble det i 2017 innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Dette innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, og de skal ha gode rutiner for dette. Aktivitetsplikten betyr at skolens ansatte skal følge med, observere og lytte til elevstemmen i det daglige, i alle faglige og sosiale aktiviteter. Skolene har et spesielt ansvar for å ivareta elever med en egen sårbarhet. Skolene må sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.

Bredt partnerskap mot mobbing

Også miljøet omkring skolen skal være mobbefritt. Partnerskap mot mobbing i Oslo 2016–2019 er en del av byrådets nye tiltaksplan mot mobbing (PDF 2,3MB).

Trenger du hjelp eller mer informasjon?