Norsk intensivt språkkurs (NISK) for 1.–4. trinn

Hvorfor NISK?

Ordforråd og begrepsforståelse er grunnlaget for å lære. Det viktig å ha et funksjonelt opplæringsspråk for å få godt utbytte av undervisningen på skolen. Elever som mangler grunnleggende norskkunnskaper kan bli hengende etter sine jevnaldrende allerede ved skolestart både når det gjelder språkferdigheter og generelle skolefaglige ferdigheter. Formålet med NISK er å gi disse elevene de grunnleggende norskferdighetene de trenger for å kunne følge og få godt utbytte av undervisningen. Dette gjøres gjennom en systematisk og strukturert begrepsopplæring. Elevene lærer også strategier for å utvikle språket videre.

Illustrasjon av NISK-modellen som viser at elevenes språkferdigheter må bygges gradvis fra basale språkferdigheter, via grunnleggende hverdagsspråk og til skoleakademiske ord.
Bilde: Oslo kommune

Hvem får tilbud om NISK?

NISK tilbys ved 67 barneskoler og fem spesialskoler i Oslo. Ved disse skolene kartlegges de minoritetsspråklige elevene på 1.–4. trinn med verktøyet Norsk Som Læringsspråk (NSL) ved skolestart. NISK tilbys elever som skårer innenfor kategoriene risiko eller vanske på de første delprøvene eller på resultatet totalt.

I Osloskolen har ca. 40 prosent av elevene et annet språk enn norsk som sitt førstespråk. En tredjedel av disse mottar særskilt norskopplæring. NISK erstatter ikke særskilt norskopplæring, men kan være et ledd i denne.

Slik er kurset bygget opp

NISK gir opplæring i de basale språkferdighetene gjennom fire nivåer. De første nivåene har fokus på innlæring av grunnleggende ord og begreper som er viktige i hverdagen. En av de første strategiene elevene lærer seg er å matche grunnleggende ord innenfor hverdagskategorier. Eksempler på kategorier er kroppen, familie, hjem, klær og skolen. Matchingen foregår ved at nye begreper knyttes til begreper som er kjente for eleven. På denne måten blir begrepet lagret i en sammenheng og vil ofte huskes bedre. Etter hvert videreutvikles strategiene og tas i bruk på et høyere nivå. Det vil si en utvikling fra hverdagsord til skoleakademiske ord.

Om undervisningen

NISK varer i åtte uker og undervises på skolen barnet går på. Undervisningen foregår i små grupper med tre til seks elever.
Slik er undervisningen:

  • Kurset går over åtte uker
  • Åtte 30-minuttersøkter per uke
  • Varierte oppgaver
  • Alt materiell er visualisert
  • Små grupper med tre til seks elever
  • Undervisningen foregår på skolen barnet tilhører

Kartlegging og resultater

Elevene kartlegges med NSL både før og etter NISK. NSL er et individuelt kartleggingsverktøy for 1.– 4.trinn. Nesten alle oppgavene er visualisert, og ingen av oppgavene stiller krav til lese- og skriveferdigheter. I kartleggingen etter kurset viser de fleste elevene god fremgang. Flere av elevene har blitt mer muntlig aktive i timene og mer motiverte for lesing og skriving i etterkant av kurset.