Kvalitetsutvikling og innsatsområder

Lese-, skrive- og språkopplæring

Andreinntaket til videregående skoler er klart

Alle søkere som har fått et nytt tilbud i andre inntaksrunde får en påminnelse på SMS/e-post om at inntaket er klart. All ungdom med rett til videregående opplæring har nå fått et skoletilbud.

Gode språkferdigheter er nøkkelen til læring. Opplæring i de grunnleggende språklige ferdighetene lesing, skriving og muntlighet skjer gjennom hele skoleløpet. Utdanningsetaten gir tilbud om kompetanseutvikling på dette feltet til skolene og skolens ansatte.

Utdanningsetaten ønsker gjennom de ulike tilbudene å:

 • øke elevenes læringsutbytte
 • styrke elevenes motivasjon og mestring i norsk og språkfag
 • bidra til økt kompetanse innen lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • videreutvikle skolens samlede kompetanse innenfor fagfeltet

Tilbud i Osloskolen

 • Språkbroen – en ressurs for å styrke særskilt språkopplæring i Osloskolen.
 • Norsk intensivt språkkurs (NISK)
 • Lesing og regning i AKS
 • Plan for leseprogresjon
 • Innsats for begynneropplæring i lesing og skriving (TIEY)
 • Mange grunnskoler med barnetrinn tilbyr  opplæring i fremmedspråk på 5.-7. trinn.
 • På ungdomstrinnet tilbyr skolene opplæring i tysk, fransk, spansk, kinesisk og arabisk. I tillegg tilbyr skolene norsk og engelsk fordypning.
 • På videregående nivå organiserer Utdanningsetaten tilbud om byomfattende ettermiddagsopplæring i en rekke språk: japansk, tegnspråk, italiensk, russisk, kinesisk, koreansk og polsk.

Oslo kommune deltar i nasjonale innsatser: