Lese-, skrive- og språkopplæring

Gode språkferdigheter er nøkkelen til læring. Opplæring i de grunnleggende språklige ferdighetene lesing, skriving og muntlighet skjer gjennom hele skoleløpet. Utdanningsetaten gir tilbud om kompetanseutvikling på dette feltet til skolene og skolens ansatte.

Utdanningsetaten ønsker gjennom de ulike tilbudene å:

 • øke elevenes læringsutbytte
 • styrke elevenes motivasjon og mestring i norsk og språkfag
 • bidra til økt kompetanse innen lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
 • videreutvikle skolens samlede kompetanse innenfor fagfeltet

Tilbud i Osloskolen

 • Språkbroen – en ressurs for å styrke særskilt språkopplæring i Osloskolen.
 • Norsk intensivt språkkurs (NISK)
 • Lesing og regning i AKS
 • Plan for leseprogresjon
 • Innsats for begynneropplæring i lesing og skriving (TIEY)
 • Mange grunnskoler med barnetrinn tilbyr opplæring i fremmedspråk på 5.-7. trinn.
 • På ungdomstrinnet tilbyr skolene opplæring i tysk, fransk, spansk, kinesisk og arabisk. I tillegg tilbyr skolene norsk og engelsk fordypning.
 • På videregående nivå organiserer Utdanningsetaten tilbud om byomfattende ettermiddagsopplæring i en rekke språk: japansk, tegnspråk, italiensk, russisk, kinesisk, koreansk og polsk.

Skolebibliotek

Utdanningsetaten har som mål at alle elever i Osloskolen skal ha et likeverdig skolebibliotektilbud.

 • Kvalitetsutviklingsplanen for skolebibliotekene i Oslo skal gi et mer likeverdig bibliotektilbud og gi elevene like muligheter til å utvikle gode leseferdigheter, bli litteraturelskere, kunne tenke kritisk og bli gode til å søke informasjon.

  Les Kvalitetsutviklingsplanen for skolebibliotekene (PDF)
 • Skolebibliotekstandarden beskriver hvilke ansvarsområder skoleledelsen, skolebibliotekaren og lærerne har for et velfungerende bibliotek. Målet er at alle skolene skal innfri denne standarden, og at tilbudet til elevene blir likeverdig.

  Les Skolebibliotekstandarden (PDF)