Slik tar du fagbrev som praksiskandidat

Som praksiskandidat går du opp til fagprøven uten å ha gått i lære som lærling. Har du fem års erfaring i et lærefag kan du bli faglært på denne måten.

Om tjenesten

Hva kreves for å være praksiskandidat?

Praksiskandidater må melde seg opp til fag- eller svenneprøve i fylket de er folkeregistrert i. Jobber du i Oslo og bor i Akershus, må du henvende deg til Akershus fylkeskommune.

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og som vil ta et fagbrev eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. Du må ha jobbet med arbeidsoppgaver innenfor de viktigste delene av læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet at du har:

 • bestått teoretisk eksamen i faget
 • fem års praksis i faget

Teoretisk eksamen i faget

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven må du ha bestått privatisteksamen i faget. Dette er en skriftlig teorieksamen på norsk. Du kan melde deg opp til privatisteksamen to perioder hvert år. I enkelte fag er det krav om to eksamener, se listen under.

Krav til praksis

Du må ha jobbet fulltid i faget i fem år. Arbeidserfaringen må være knyttet til kompetansemålene i læreplanen for faget ditt.

Dersom du er i tvil om du har nok erfaring, kan du bruke skjema for utregning av praksistid (PDF 0,1MB) eller praksiskalkulatoren til Viken.

I noen fag er kravet 5 år og 7 måneder. Dette gjelder rørleggerfaget og en rekke elektrofag. Disse fagene har lengre opplæringsløp. Se alle opplæringsløp for utdanningsprogrammene på vilbli.no.

Det er også viktig at du kan det norske fagspråket i det faget du skal melde deg opp i, og at du har digital kompetanse slik det er beskrevet i grunnleggende ferdigheter i læreplanen.

Praksis fra utlandet

Dokumentert praksis fra utlandet kan godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis.

Du må selv sørge for godkjent oversetting av dokumentasjonen til norsk. Oversettingen må være gjort av en upartisk person eller firma.

Du må ha jobbet minst ett år i Norge i det aktuelle faget.

Krav til dokumentasjon

Attester

Du må skaffe attester fra arbeidsgiverne som dokumenterer arbeidsoppgaver, arbeidstid og hvor lenge du jobbet der. Det er strenge regler for hva attesten skal inneholde.

Hver enkelt attest må si:

 • hvor lenge du har jobbet, fra dato til dato
 • hvilken stillingsprosent du har hatt eller antall timer du har jobbet
 • hvilke arbeidsoppgaver du har hatt

Pass på at dine attester beskriver hva du har jobbet med. Vi kan kun godkjenne praksis som er relevant for faget ditt. Det vil si at dine arbeidsoppgaver helt eller delvis dekker kompetansemålene i læreplanen for faget ditt.

Om du har jobbet i prosentstillinger, er det viktig at du sørger for at arbeidsgiver har skrevet tydelig tidsrom (fra og til) for hver av disse prosentstillingene. Det gjør det mye lettere for oss å finne ut hvor mye tid du har jobbet deg opp.

Timelister, lønnslipper og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon. Attestene laster du opp samla som én fil i det digitale søknadsskjemaet.

Godskriving for opplæring

Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå kan godskrives som praksis.

 • Bestått fellesfag på Vg1 og Vg2 gir 6 måneder godskriving.
 • Bestått programfag på Vg1 og Vg2 gir inntil 13 måneder godskriving.
 • Bestått YFF på Vg1 og Vg2 gir inntil 5 måneder godskriving.
 • Høyere utdanning godkjennes kun for praksisperiodene under utdanning med inntil 3 måneder.

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er en vurdering fra Oslo voksenopplæring som sier noe om hva slags kompetanse du har uavhengig av skolegang. En vurdering kan gjøre at du får godskriving i kravet om fem års praksis. Du bør vurdere om du trenger realkompetansevurdering.

Etter at vurderingen er gjennomført, får du et kompetansebevis fra Oslo voksenopplæring som forteller hvilke programfag og fellesfag du har fått godkjent.

Oppmeldingsavgift

Ved oppmelding til fag-/svenneprøve må du betale en oppmeldingsavgift.

 • Oppmeldingsavgiften betales via VIPPS: 758489.
 • Du må skrive ditt navn på VIPPS-meldingsfelt
 • Første gang du melder deg opp til fag- eller svenneprøve koster det 1112 kroner.
 • Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2230 kroner for andregangsprøve. (Husk at du må vente seks måneder før du kan melde deg opp til andregangsprøve.)
 • Oppmeldingsavgiften blir ikke refundert om du trekker deg eller ikke møter.
 • Oppmeldingsavgiften vil ikke bli tilbakebetalt selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller fag- eller svenneprøven ikke avlegges. Prøveavgiften er gyldig i 1 år.
 • Prøveavgiften dekker ikke eventuelle utgifter til prøvestedet. Dette må du betale utenom.

Slik søker du

 1. Slik melder du deg opp

  Når du har nok praksistid og har bestått privatisteksamen i ditt fag, kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven eller svenneprøven.

  Meld deg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat

 2. Dokumentasjon som må legges ved oppmeldingen

  • Kvittering for betalt prøveavgift (kontonummer og sum på oppmeldingsskjemaet)
  • Attester fra arbeidsgivere. Last opp alle attester samlet i en fil.
  • Kompetansebevis for bestått teorieksamen
  • Er det gjennomført realkompteansevurdering, skal denne ligge ved.
  • Utregning av praksistid (PDF 0,1MB) eller praksiskalkulatoren til Viken (utregningen legges ved oppmelding til fag-/svenneprøven)
  • All dokumentasjonen laster du opp som én enkelt PDF-fil i søknadsskjemaet
 3. Ettersending av dokumentasjon

  Hvis du får beskjed av oss om at det mangler dokumentasjon til oppmeldingen din, kan den ettersendes per post til:

  Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 OSLO

 4. Vi går gjennom oppmeldingen din

  Du får brev fra oss dersom du ikke har nok praksis eller ikke har godkjent teori. Ta vare på brevet, det skal legges ved neste gang du melder deg opp.

 5. Vi videresender papirene til prøvenemnda

  Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda. Prøvenemnda kontakter deg og eventuelt bedriften cirka en måned før oppstart av fag-/svenneprøven.

Om fag-/svenneprøven

Praksiskandidater gjennomfører vanligvis fagprøven i bedriften der de er ansatt. I noen få, store lærefag finnes det egne prøvestasjoner. I noen fag er det obligatorisk prøvestasjon. Prøvestasjonene driftes av bransjen selv og ikke Oslo kommune.

VIGO-app

I appen får du oversikt over din oppmelding og prøve. Om oppmeldingen er til prøvenenmda og resultat av fag-/svenneprøven.

Ved innlogging kreves autentisering mot ID-porten.

Appen er tilgjengelig for nedlasting både i App Store og Google Play. Brukerveiledning: VIGO-app for fagopplæring.