Til innhold

Mobbing i skolen

Blir du mobbet?

Slik skal du ikke ha det! Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har. Dersom du blir mobbet, har skolen plikt til å hjelpe deg. Alle voksne skal melde fra dersom de ser at noen blir mobbet, men noen ganger er det ikke alltid så lett å få øye på. Da er det viktig at du tør å melde fra til en voksen du stoler på. Hvis det er vanskelig, kan du kontakte mobbeombudet. 

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Ta kontakt med skolen

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. 

Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken. 

Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt blir mobbet

  • De skal ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
  • De skal ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
  • De skal undersøke saken, og eleven skal bli hørt
  • De skal lage en plan (§ 9a-3 enkeltvedtak) for hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen, uten krenkelser og mobbing. Skolen skal ikke bruke mer enn 3 uker på å lage denne planen.
  • De skal følge opp planen og se om tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Dersom barnet ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.
  • De skal avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt

Tar ikke skolen deg på alvor?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, eller du opplever at skolen ikke følger opp, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til rektor, og rektor er ansvarlig for å sende klagen videre til  Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Dersom fylkesmannen gir foresatte medhold i klagen vil de be skolen lage ny plan (nytt § 9a-3 vedtak). Fylkesmannen kan gi føringer om konkrete tiltak skolen skal iverksette.

Oslo har et eget mobbeombud som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte, og få bistand og rådgivning fra.

Dette har elevene krav på

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-3 står det at elever skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen, og bli beskyttet mot mobbing. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

Ansatte har plikt til å følge med

I Oslo er det i 2017 innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Dette innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, og de skal ha gode rutiner for dette. Aktivitetsplikten betyr at skolens ansatte skal følge med, observere og lytte til elevstemmen i det daglige, i alle faglige og sosiale aktiviteter. Skolene har et spesielt ansvar for å ivareta elever med en egen sårbarhet. Skolene må sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.

Bredt partnerskap mot mobbing

Også miljøet omkring skolen skal være mobbefritt.  Partnerskap mot mobbing i Oslo 2016–2019 er en del av byrådets nye tiltaksplan mot mobbing (PDF 2,3MB).

Trenger du hjelp eller mer informasjon?