Felles heldagsprøver i norsk Vg3 og norsk Vg3 for elever med kort botid i Norge.

Elevene som går Vg3 og skal opp til eksamen denne våren. Ett av målene med heldagsprøvene er derfor å gi elevene erfaring med å jobbe selvstendig og disponere tiden slik de vil gjøre til eksamen i norsk, samt å samarbeide i et tolkningsfellesskap.

Oppgavesettet

Oppgavesettene til heldagsprøvene er utarbeidet av fagnemnder sammensatt av lærere fra ulike videregående skoler i Oslo. Oppgavesettene er utformet i mal for felles heldagsprøver i Osloskolene.

Oppgavene er utarbeidet ut fra oppgavetyper elevene vil møte på sentralt gitt eksamen til våren etter læreplanen for LK20, og skal besvares innenfor en tidsramme på fem timer som ved eksamen. Oppgavesettet for elever med kort botid i Norge har egen forberedelsedel. Skolene kan organisere forberedelsesdag i forkant av prøven som ved eksamen, eller de kan benytte egne fagtimer uken i forkant av prøven.

Utsending av oppgavesettene til skolene

Begge oppgavesettene og forberedelsedelen til prøven for elever med kort botid i Norge, sendes eksamensansvarlige ved skolen 27. februar. Dokumentene vil være passord beskyttet, og passord sendes separat til eksamensansvarlig. Skolene velger selv om de vil skrive ut prøvesettet. Om de skrives ut, skal de skrives ut i farger.

Vi ber alle merke seg at begge oppgavesettene har sperrefrist for faglærere frem til prøvedato 5. mars.

Gjennomføring

Eksamen i norsk for Vg3 denne våren skal gjennomføres i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (EPS) som ved eksamen våren 2023.

Utdanningsetaten i Oslo har ikke tilgang til å benytte dette systemet til egne prøver, og må derfor bruke egne systemer som skolene er kjent med. Prøven skal gjennomføres med sperret internett. Nærmere informasjon om hjelpemidler og nettressurser vil bli gitt sammen med oversendelse av oppgavesettene.

Alle faglærere bør ha gjennomgått de nye eksamensveiledningene sammen med sine elever før heldagsprøven:

Du finner veiledning for Norsk hovedmål her.
Du finner veiledningen for Norsk kort botid her.

Felles vurderingssamlinger

Det skal gjennomføres felles vurderingssamling for faglærerne i etterkant av prøvene. Påmelding i kursportalen åpnes i uke 6.

  • 13. mars 12.00 – 15.30; Norsk Vg3 for elever med kort botid i Norge
  • 14. mars 08.30 – 12.00; Norsk Vg3

Samlingene har som intensjon å bidra til et enhetlig tolkningsfellesskap på tvers av skolene. Det understrekes imidlertid at dette ikke er fellessensur som ved skriftlig eksamen. Den enkelte lærer er selv ansvarlig for karaktersetting på egne elevers besvarelser.

Vurderingssamlingene vil ha en økt der fagnemndene presenterer et utvalg besvarelser som drøftes i grupper på tvers av skoler og i plenum. Disse besvarelsene sendes påmeldte faglærere i forkant av vurderingssamlingen. Det deles ikke ut kopier av oppgavesett og besvarelser på vurderingssamlingene. Ved slutten av samlingen settes det av tid til at deltakerne kan ta med en til to egne besvarelser å drøfte i gruppen. Disse må være kopiert opp i minst to eksemplarer.

Påmelding til vurderingssamlingene

Skolene melder på inntil fire faglærere pr. samlingen i kursportalen. Påmelding åpnes i løpet av uke 6.

For oversendelse av besvarelser til påmeldte deltakere, og for å kunne organisere grupper på tvers av skoler, må avdelingsleder sende inn samlet deltakerliste fra skolen med faglærernes navn og kontaktinformasjon (epost) til kontaktperson i UDA innen 7. mars.

Kontaktperson er Thomas F. Peterson.