Klage på eksamenskarakter i grunnskolen og videregående opplæring

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager, og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den.

Skriftlig eksamen

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
  • Klagen må være skriftlig, og det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

En klagenemnd oppnevnt av Statsforvalteren vurderer om karakteren er rimelig eller urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.

Resultatet av klagen sendes til skolen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
  • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres. I videregående opplæring har klager rett til å gå opp til ny eksamen.Ved trekkfag skal det da foretas nytt trekk.

Praktisk og tverrfaglig eksamen

  • Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
  • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager.

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til de som behandler klagen. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres. I videregående opplæring har klager rett til å gå opp til ny eksamen. Ved trekkfag gjør vi et nytt trekk.

Har du tatt opp fag som privatist?

Hvis du har tatt opp fag som privatist kan det være andre regler. Les mer om hvordan du klager på privatisteksamen her.