Taksering av eiendom

Noen boligeiendommer mangler boligverdi fra Skatteetaten, og takseres av kommunen. Eiendommer som ikke er boligeiendommer takseres også av kommunen.

Disse eiendommene må takseres av kommunen

  • Boligeiendommer hvor kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten
  • Fritidsboliger, ubebygde tomter og andre eiendommer som ikke er næring
  • Næringseiendommer

Les mer om boligverdi og hvordan eiendomsskatten beregnes

Hvor kan du se eiendomsskattetaksten din

Som eier vil du se hva eiendommen er taksert til på eiendomsskatteseddelen. Skatteseddelen viser også hvordan en eventuell eiendomsskatt er beregnet.

Her kan du se eiendomsskatten din.

Taksering av boliger, fritidsboliger og ubebygde boligtomter

Ansatte fra Oslo kommune foretar en utvendig befaring av eiendommen som del av takseringen.

Eiere som ønsker det, kan være tilstede når vi skal befare eiendommen. Vi har dessverre ikke anledning til å tilpasse befaringen til når det passer eier. Hvis eiendommen din skal takseres, får du et brev fra kommunen om dette.

Ubebygde tomter takseres etter innretning, bruksegenskap, regulering, påregnelig utnyttelse og beliggenhet. Veigrunn og fellesområder som er en del av en hovedeiendom takseres ikke særskilt, men vil vanligvis inngå som en del av eiendomsskattegrunnlaget til hovedeiendommen.

Retningslinjer for taksering av bolig og annen eiendom som ikke er næringseiendom

For boliger, fritidsboliger og ubebygde boligtomter beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med type eiendom og område eiendommen ligger i (sone). Her kan du lese retningslinjene for taksering av slike eiendommer (PDF)

Taksering av næringseiendom

Næringseiendom inkludert ubebygde tomter regulert til næring, takseres av kommunen. Eierne av eiendommer som skal takseres får eget brev om dette med mer informasjon. Vær oppmerksom på at eiere vil måtte sende inn noe informasjon om sine eiendommer i forbindelse med taksering.

Eiendomsskatteloven er endret fra 2019 slik at verk og bruk opphører som egen eiendomskategori. Eiendommer som i 2018 har fått utskrevet skatt som verk og bruk, må derfor takseres på nytt. Produksjonsutstyr og -installasjoner inngår fra 2019 ikke i eiendomsskattegrunnlaget, og bygning(er) og grunn i tidligere verk og bruk skal omtakseres som næringseiendom.

Fastsatt eiendomsskattetakst for eiendommen står på eiendomsskatteseddelen.

Retningslinjer for taksering av næringseiendom

Næringseiendom takseres ved at det beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i (sone). Sjablongberegnet verdi justeres ved utvendig befaring, basert på forhold ved eiendommen og dens omgivelser. Her kan du lese retningslinjene for taksering av næringseiendom(PDF).