Sentralt ungdomsråd

Sentralt ungdomsråd er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår ungdom.

Om rådet

Rådet er oppnevnt av bystyret, og representerer ungdomsrådene i de forskjellige bydelene. Rådet følger opp de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, i tillegg til å fremme unges interesser og arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens barn og unge. Sentralt ungdomsråd (SUR) består av én representant og to vararepresentanter fra hvert av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ der ungdom får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. SUR ble opprettet som en prøveordning i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte i Oslo. Bystyret vedtok at rådet skulle få permanent status i 2008, og i 2019 ble ungdomsråd lovpålagt i alle fylker og kommuner etter endring i kommuneloven. SUR ligger under byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. UngMed har sekretariatsfunksjonen til organet, på oppdrag fra Oslo kommune.

Medlemmer av rådet

Leder: Chiara Tambuscio Kloster

Nestleder: Aurora Carolina Vidal Aguilera

Alle medlemmer 1.1.2023 - 31.1.2024

Rådsmøter

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Emilie Geist kontaktes på forhånd. Send e-post til emilie@ungorg.no.

Møtene avholdes normalt i rådhusets møteromssenter.

Møteplan første halvår 2024

  • Tirsdag 9. januar kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 13. februar kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 9. april kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 14. mai kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 4. juni kl. 16:30-20:00

Referater

Referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra sentralt ungdomsråd

Årsmeldinger

Årsmelding Sentralt ungdomsråd 2022 (PDF)

Kontakt oss

Emilie Geist og Ragni Flagstad
E-post

Kontakt

Alle henvendelser tas via sekretær.

Telefon
24 14 98 30
E-post
sur@ungorg.no
Besøksadresse:
Møllergata 3D
0179 OSLO