Medlemmer i utvalget for flerkulturelle minoriteter

Medlemmer og varamedlemmer i utvalget for flerkulturelle minoriteter, 2024–2027.

Bystyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder.

 • Leder: Ann-Elise Finbog

Nestleder: Mai Vo

 • Kafia Hashi Mohamud

Vara: Dahab Hadgu

 • Sadia Iqbal

Vara: Hakim Nyumah

 • Afshan Rafiq

Vara: Helin Sado

 • Katja Busuttil

Vara: Amanuel Raga Yadate

 • Nosizwe Lise Baqwa

Vara: Sahra Jaber

 • Mai Vo

Vara: Natalia Solodka

 • Ann Elise Finbog

Vara: Nana Dua-Mensah

 • Sumeet Singh Patpatia

Vara: Mobin Anwar

 • Djulja Spatalaj

Vara: Synnøve Marie Hansen

 • Salvatore Massaiu

Vara: Said Mahamood Ali

 • Tina Mariama Sarr

Vara: Leif Zerach Knutsen

 • Fredrick Otieno Makosir

Vara: Karen Contreras Lisperguer