Reglement for økonomisk og administrativ støtte til partigruppene i bystyret

Vedtatt av bystyret i møte 16. desember 2020, sak 356. Trer i kraft 16. desember 2020.

Justerte satser for 2023

Se mer informasjon under under punkt 3. og 10.

  • Grunnbeløp: kr 911 076.
  • Representanttilskudd: kr 328 327.
  • Opposisjonstillegg per representant: kr 96 811.

1. Grunnlag

Reglement for støtte til partigruppene i bystyret er vedtatt av bystyret med grunnlag i kommuneloven § 10-10.

2. Om partigruppene i bystyret

Partigruppene i bystyret er egne rettssubjekter. Partigruppene har arbeidsgiveransvar for sine ansatte og er selvstendige regnskapsobjekter med egne organisasjonsnumre.

3. Økonomisk støtte

Den økonomiske støtten til partigruppene består av grunnbeløp, representanttilskudd og opposisjonstilskudd.

a) Grunnbeløp: kr 911 076.

b) Representanttilskudd: kr 328 327 per representant.

c) Opposisjonstilskudd: kr 96 811 per representant.

Støtten overføres i januar og juli hvert år med 50 prosent av beløpet hver gang. I valgår utbetales støtten for november og desember i november.

Den økonomiske støtten partigruppene i bystyret mottar skal brukes til gruppens arbeid i bystyret.

4. Regnskapsplikt

Partigruppene i bystyret skal føre særskilt regnskap over bruken av den økonomiske støtten. Dette gjelder også for uavhengige enkeltrepresentanter. Regnskapet skal føres etter god regnskapsskikk.

5. Revisjon

Partigruppene i bystyret skal bruke kommunerevisjonen til å revidere regnskapet. Revisor skal revidere regnskapet, og kontrollere at den økonomiske støtten brukes i samsvar med reglementet.

Partigruppene skal på oppfordring legge frem den dokumentasjonen som revisor ber om.

Regnskapet med revisjonspåtegning skal godkjennes av gruppelederen innen 1. april. Kopi av revisjonsberetningen og skriftlig erklæring undertegnet av gruppelederen om at regnskapet er behandlet og godkjent i samsvar med reglementet skal sendes ordføreren innen 1. mai.

Forretningsutvalget kan bestemme at ytterligere utbetaling av støtte innstilles dersom

  • revisjonsberetningen og erklæring ikke foreligger hos ordføreren innen utløpet av fristen 1. mai
  • reglene for øvrig ikke er overholdt.

6. Virkninger av at en partigruppe ikke blir representert i bystyre

Dersom et kommunestyrevalg fører til at en partigruppe ikke lenger blir representert i bystyret, skal ubrukt støtte tilbakebetales til Oslo kommune.

Etter valgdagen kan støtten bare brukes til å oppfylle forpliktelser som er inngått før valgdagen. Det kan kreves revisorerklæring på at støtten er brukt i samsvar med reglementet.

Regnskapet skal være avsluttet og revidert innen tre måneder etter valgdagen.

Utstyr som er anskaffet for støtten skal leveres til Bystyrets sekretariat.

Dersom utmelding, eksklusjon eller andre årsaker fører til at en partigruppe ikke lenger blir representert i bystyret gjelder annet til fjerde ledd tilsvarende.

7. Virkninger av at representanter bytter parti eller blir uavhengige

Dersom en representant bryter med sin partigruppe i bystyret og blir opptatt i en annen partigruppe, følger representanttilskuddet og ev. opposisjonstilskudd over til annen partigruppe, med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Dersom en eller flere representanter bryter med sin partigruppe i bystyret og danner en ny gruppe, får den nye gruppen utbetalt grunnbeløp, representanttilskudd og ev. opposisjonstilskudd etter samme vilkår som øvrige partigrupper, med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

8. Kontorplasser og kontorutstyr

Partigruppene i bystyret disponerer møterom og kontorplasser i Rådhuset for personer som lønnes av partigruppene. Forretningsutvalget beslutter fordelingen av kontorplasser og møterom.

Bystyrets sekretariat anskaffer nødvendig inventar og utstyr til kontorplassene og møterommene partigruppene disponerer. Inventar og utstyr anskaffet av Bystyrets sekretariat er sekretariatets eiendom.

Inventar og utstyr som anskaffes av partigruppene skal registreres i et eget inventarregister.

9. Administrativ støtte

Bystyrets sekretariat kan bistå partigruppene i bystyret med:

a) Lønnstjenester

b) Brukerstøtte

c) Rådgivning om administrative forhold

10. Regulering av tilskuddsbeløpene

Tilskuddsbeløpene i dette reglementet reguleres årlig tilsvarende den prisdeflatoren som benyttes i kommunens driftsbudsjett.

Bystyrets sekretariat foretar den årlige reguleringen av tilskuddsbeløpene og står for utbetalingen av tilskuddene.

11. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft på vedtakstidspunktet.