Oslotrender

Oslotrender beskriver viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet. Dokumentet spenner tematisk bredt og dekker alle kommunens sektorer og tjenesteområder.

Dokumentet er et viktig faktagrunnlag for den videre planleggingen av byens utvikling.

Oslotrender 2023 (PDF)

Tidligere utgaver: