Kommuneplanens arealdel

Oslo kommune reviderer kommuneplanens arealdel, som sier noe om hvordan arealene i byen skal utvikles.

I dette arbeidet vurderer kommunen rammene for framtidig byutvikling. En grønn by med grønne og varierte boligområder, et dynamisk næringsliv og minimale klimagassutslipp står sentralt i arbeidet. Forslag til ny plan er nå på høring og du kan si din mening.

Kartfortelling: gjennomgang av hovedtrekkene i planforslaget,
med kart og illustrasjoner.

Bli kjent med Kommuneplanens arealdel

Plandokumentene

Her kan du finne alle dokumenter og vedlegg tilknyttet planen.

Verktøy utarbeidet til bruk av planen jf. bestemmelsene:

Kunngjøring, Kommuneplanens arealdel 2023, 22.06.2023

Kort om innhold i planen

Oslo fram mot 2040: Variert boligbygging og styrking av det grønne

Oslo kommune skal ha nok boliger og arbeidsplasser, og det skal legges til rette for trygge nabolag med gode kvaliteter og det grønne i byen skal styrkes. Nok boliger og kvalitet i boligbyggingen er høyt prioritert. Kommunen skal også legge til rette for et mangfoldig næringsliv og klimavennlig lokalisering av nye virksomheter.

Byrådet foreslår å videreføre den banebaserte fortettingen innenfra og ut, og en forsterket satsning på utvikling av knutepunkt og viktige stasjonsområder langs banenettet. Kommuneplanen skal bidra til en klimarobust nullutslippsby og derfor foreslås det å bygge nær kollektivpunktene, slik at det er enkelt å forflytte seg med gange, sykkel og kollektiv.

Noen fakta fra planforslaget

  • Nye utviklingsområder som ikke ligger inne i gammel plan: Karihaugen, Ulsrud og Røa øst, Nydalen øst, Lysaker og Montebello.
  • I tillegg er utviklingområdet ved Vækerø vesentlig endret.
  • Nye utviklingsområder tilknyttet innovasjonsdistriktene: Forskningsparken, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
  • I planen ligger det også utviklingsområder som allerede er vedtatt fra tidligere. Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområde.
  • Planforslaget har et boligpotensial på inntil 120 000 nye boliger.
  • Befolkningsprognosene anslår at Oslo vil ha omtrent 781 470 innbyggere i 2040 og dermed en vekst på omtrent 50 000 nye husholdninger til samme tidspunkt.
  • Det grønne og blå er styrket bl.a. er Bånkallia og Hauketo øst lagt inn som grønnstruktur.
  • Planforslaget har bestemmelser om byggegrenser mot vassdrag og sjø.
  • Planen tilrettelegger for redusert klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringene.

Medvirkning – si din mening!

Det vil bli arrangert flere informasjonsmøter hvor kommuneplanens arealdel blir presentert og diskutert. Informasjon om tid, sted og tema vil bli kunngjort i pressen, på Plan- og bygningsetatens Facebook-side og her på kommunens nettsider.

Høringsperioden er fra 22.06.2023 til 22.12.2023. Alle som ønsker å gi innspill til planforslaget, kan sende dette skriftlig innen fristen.

Si din mening om planforslaget

Kommunen hadde våren 2022 medvirkning knyttet til de foreslåtte utviklingsområdene. Oppsummering av møter og innspill framgår i vedlegg 8.1 til 8.4.

Hva gjelder nå?

Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelen fra 2015, men føringer fra kommuneplanens samfunnsdel 2018 går foran i saksbehandlingen.