Kommuneplanens arealdel

Oslo kommune reviderer kommuneplanens arealdel, som sier noe om hvordan arealene i byen skal utvikles.

I dette arbeidet vurderer kommunen rammene for framtidig byutvikling. En grønn by med grønne og varierte boligområder, et dynamisk næringsliv og minimale klimagassutslipp står sentralt i arbeidet.

Kartfortelling: gjennomgang av hovedtrekkene i planforslaget,
med kart og illustrasjoner.

Bli kjent med forslaget til Kommuneplanens arealdel

Plandokumentene

Her kan du finne alle dokumenter og vedlegg tilknyttet planen.

Verktøy utarbeidet til bruk av planen jf. bestemmelsene:

Kort om innhold i planen

Oslo fram mot 2040: Variert boligbygging og styrking av det grønne

Oslo kommune skal ha nok boliger og arbeidsplasser, og det skal legges til rette for trygge nabolag med gode kvaliteter og det grønne i byen skal styrkes. Nok boliger og kvalitet i boligbyggingen er høyt prioritert. Kommunen skal også legge til rette for et mangfoldig næringsliv og klimavennlig lokalisering av nye virksomheter.

Byrådet foreslår å videreføre den banebaserte fortettingen innenfra og ut, og en forsterket satsning på utvikling av knutepunkt og viktige stasjonsområder langs banenettet. Kommuneplanen skal bidra til en klimarobust nullutslippsby og derfor foreslås det å bygge nær kollektivpunktene, slik at det er enkelt å forflytte seg med gange, sykkel og kollektiv.

Noen fakta fra planforslaget

  • Nye utviklingsområder som ikke ligger inne i gammel plan: Karihaugen, Ulsrud og Røa øst, Nydalen øst, Lysaker og Montebello.
  • I tillegg er utviklingsområdet ved Vækerø vesentlig endret.
  • Nye utviklingsområder tilknyttet innovasjonsdistriktene: Forskningsparken, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
  • I planen ligger det også utviklingsområder som allerede er vedtatt fra tidligere. Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområde.
  • Planforslaget har et boligpotensial på inntil 120 000 nye boliger.
  • Befolkningsprognosene anslår at Oslo vil ha omtrent 781 470 innbyggere i 2040 og dermed en vekst på omtrent 50 000 nye husholdninger til samme tidspunkt.
  • Det grønne og blå er styrket bl.a. er Bånkallia og Hauketo øst lagt inn som grønnstruktur.
  • Planforslaget har bestemmelser om byggegrenser mot vassdrag og sjø.
  • Planen tilrettelegger for redusert klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringene.

Medvirkning og framdrift

Kommunen har arrangert informasjons- og medvirkningsmøter før og under høringsperioden.

Forslaget til ny arealdel var på høring i perioden 22.06–22.12.2023 og kommunen har mottatt rundt 600 innspill som skal vurderes nøye i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.Alle innspill er tilgjengelig i saksinnsyn.

Kommunen jobber videre med innspillene og vil vurdere justeringer av innholdet i planen.

Forslaget til ny arealdel vil bli sendt til politisk behandling før det blir endelig vedtatt.

Hva gjelder nå?

Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder arealdelen fra 2015, men føringer fra kommuneplanens samfunnsdel 2018 går foran i saksbehandlingen.