Oslos arbeid med FNs bærekraftsmål

I Oslo jobber vi med bærekraftig utvikling hver dag. FNs bærekraftsmål er et viktig grunnlag for samfunns- og arealplanleggingen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Du kan lese mer om målene lenger ned på siden.

En stor by som Oslo jobber bredt med alle de 17 målene. Kommunens virksomheter jobber hver for seg og sammen for hele tiden å bidra til en bærekraftig utvikling. For noen av virksomhetene vil ett av bærekraftsmålene være særlig relevant, men andre jobber for flere av bærekraftsmålene.

For kommunen som helhet er mål nummer 17 Samarbeid for å nå målene særlig viktig. Kommunen er samarbeidspart for næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Internt jobber vi på tvers av sektorer og fag for å finne gode løsninger. For å løse fremtidens utfordringer blir det stadig viktigere med samarbeid og tverrfaglighet.

Byrådets viktigste prioriteringer er sosial utjevning, arbeid til alle og kampen mot klimaendringene. Disse oppgavene trekkes også frem av FN som de aller viktigste dimensjonene for en bærekraftig utvikling (The Future is Now, Global Sustainable Development Report 2019).

Å bekjempe klimaendringer og å redusere forskjeller er grunnleggende for å nå de andre bærekraftsmålene. Bærekraftsmål nummer 10 Mindre ulikhet og nummer 13 Stoppe klimaendringene, er i tråd med byrådets prioriteringer og målene i kommuneplanens samfunnsdel, og sentrale for arbeidet i kommunen.

Planlegging som verktøy for å nå målene

Vårt øverste styringsdokument, kommuneplanens samfunnsdel, staker ut kursen for hvor vi skal være i 2040. Visjonen i kommuneplanen er helt i tråd med FNs bærekrafts mål. Mot 2040 skal vi jobbe for å bli en grønnere, varmere og mer skapende by, med plass til alle.

Kommuneplanen inneholder en rekke målformuleringer som alle er samstemt med innholdet i FNs bærekraftsmål. De overordnede målene fra kommuneplanen konkretiseres og følges opp i strategier, temaplaner og handlingsplaner.

Kommunen har sentrale planer og satsinger knyttet til alle de 17 bærekraftsmålene. Dette kan du lese mer om i byrådsak om oppfølging av bærekraftsmålene.

Kommunens nye planer skal også bidra til å nå bærekraftsmålene. Dette er noen av planene vi jobber med:

 • Planene «Rett kompetanse og arbeid til alle», «Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge» og «Klubben vår!» skal bidra til at innbyggerne inkluderes på viktige samfunnsarenaer.
 • Lage en strategi for sirkulær økonomi. Det materielle forbruket er generelt for høyt. Kommunen vil bruke sin rolle til å tilrettelegge for et bærekraftig forbruk og sirkulære løsninger.
 • Lage en ny avfallsstrategi som skal sikre at avfallsressurser utnyttes best mulig
 • Lage en ny kulturminnemelding som blant annet ser på ulike muligheter for gjenbruk av eldre bebyggelse
 • Lage en plan for mer plantebasert kosthold

I tillegg til at bærekraftsmålene ivaretas i sentrale planer, har kommunen store satsinger som gratis aktivitetsskole og eget klimabudsjettet. Gratis aktivitetsskole er blant de viktigste grepene for å bidra til sosial utjevning. Klimabudsjettet som legges frem årlig viser systematisk hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere utslipp og hvordan vi ligger an.

Vurdering av bærekraft i planleggingen

I Oslo kommune forsøker vi å vektlegge sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Fremover skal vi utrede både miljømessige og fordelingsmessige konsekvenser forut for store beslutninger. Dette er et krevende, men helt nødvendig arbeid, dersom vi skal få en bærekraftig utvikling.

Dette handler FNs bærekreftsmål om

 1. Å utrydde fattigdom
 2. Å utrydde sult
 3. God helse og livskvalitet
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent van og gode sanitærforhold
 7. Ren energi til alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 17. Samarbeid for å nå målene

Les mer om FNs bærekraftsmål og delmål.