Oslos arbeid med FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et viktig grunnlag for samfunns- og arealplanleggingen. I Oslo kommune jobber vi med bærekraftig utvikling hver dag.

FNs 17 bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 • Å utrydde fattigdom
 • Å utrydde sult
 • God helse og livskvalitet
 • God utdanning
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Rent vann og gode sanitærforhold
 • Ren energi til alle
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Mindre ulikhet
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
 • Livet i havet
 • Livet på land
 • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 • Samarbeid for å nå målene

En storby som Oslo jobber bredt med alle de 17 målene. Kommunens virksomheter jobber hver for seg og sammen for å bidra til en bærekraftig utvikling. For noen av virksomhetene vil ett av bærekraftsmålene være særlig relevant, mens andre jobber for flere av målene.

Kommunen har sentrale planer og satsinger knyttet til alle de 17 bærekraftsmålene og det er utarbeidet en rapport (Voluntary Local Review) som gjennomgår hvordan Oslo kommune arbeider for å oppnå bærekraftsmålene.

Bærekraftsrapport for Oslo kommune (eInnsyn).

Rapportering offentlige anskaffelser 2022 (PDF)

A sustainable city - Sustainable procurement 2021 – 2022 (PDF)

For Oslo kommunes administrasjon er mål nummer 17 - Samarbeid for å nå målene, særlig viktig. For å løse fremtidens utfordringer blir det stadig viktigere med samarbeid og tverrfaglighet. Kommunen er samarbeidspart for næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Internt jobber vi på tvers av sektorer og fag for å finne gode løsninger.

Byrådets viktigste prioriteringer er sosial utjevning, arbeid til alle og kampen mot klimaendringene. Disse målene trekkes også frem av FN som de viktigste dimensjonene for en bærekraftig utvikling (The Future is Now, Global Sustainable Development Report 2019).

Å bekjempe klimaendringer og å redusere forskjeller er grunnleggende for å nå de andre bærekraftsmålene. Bærekraftsmål nummer 10 Mindre ulikhet og nummer 13 Stoppe klimaendringene, er i tråd med byrådets prioriteringer og målene i kommuneplanens samfunnsdel, og sentrale for arbeidet i kommunen.

Planlegging som verktøy for å nå målene

Kommunens øverste styringsdokument, kommuneplanens samfunnsdel, staker ut kursen for hvor kommunen skal være i 2040. Visjonen i kommuneplanen er helt i tråd med FNs bærekraftsmål.

Les kommuneplanens samfunnsdel

Mot 2040 skal vi jobbe for å bli en grønnere, varmere og mer skapende by, med plass til alle.
Kommuneplanen inneholder en rekke målformuleringer som alle er samstemt med innholdet i FNs bærekraftsmål. De overordnede målene fra kommuneplanen konkretiseres og følges opp i strategier, temaplaner og handlingsplaner.

I tillegg til at bærekraftsmålene ivaretas i sentrale planer, har kommunen store satsinger som gratis aktivitetsskole og eget klimabudsjett. Gratis aktivitetsskole er blant de viktigste grepene for å bidra til sosial utjevning. Klimabudsjettet som legges frem årlig viser systematisk hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere utslipp og hvordan vi ligger an.

Vurdering av bærekraft i planleggingen

I Oslo kommune forsøker vi å vektlegge sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Fremover skal vi utrede både miljømessige og fordelingsmessige konsekvenser forut for store beslutninger. Dette er et krevende, men helt nødvendig arbeid, dersom vi skal få en bærekraftig utvikling.

Les mer om FNs bærekraftsmål og delmål (fn.no).