Økonomiregister

Økonomiregisteret oppdateres fortløpende.

Du finner registreringene her:

Følgende forhold skal registreres:

1. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlige eller kommunale organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Det opplyses om godtgjøringen på årlig basis overstiger 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. Vervets art og selskapets navn oppgis. Verv i politiske parti hvor det ikke mottas godtgjøring oppgis ikke.

2. Navn på selskaper, organisasjoner eller institusjoner som yter vedkommende fordeler eller vederlag av økonomisk eller annen materiell art utover vedkommende sin hovedinntekt. Det angis særskilt og med beløp om fordeler eller vederlag fra samme kilde overstiger kr 50 000 innenfor samme kalenderår.

3. Nåværende eller fremtidig arbeidsgiver, med tilknytningsform (type stilling), herunder frittstående konsulentoppdrag e. l., samt avtale med tidligere arbeidsgiver om fortsatt lønn lån eller andre velferdsgoder. Tilsvarende gjelder for selvstendig næringsdrivende.

For representanter med heltidsverv angis særskilt og med beløp om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr. 50 000.

Alle betalte oppdrag som nevnt i andre ledd, og som representanten med heltidsverv personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i.

4. Navn, ansvarsform og eierandel på selskap som du selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som du forvalter. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.

Selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap oppgis hvis din eierandel alene eller sammen med nærstående familie (jf aksjelov § 1 – 5 (1)) er 10 % eller mer, eller hvis du deltar i investeringsbeslutninger. Indirekte eierandeler oppgis uavhengig av eierandel, -  for selskaper organisert som ansvarlige selskap (ANS eller DA) eller kommandittselskap (KS).

Eierandeler i aksjefond eller annet verdipapirfond oppgis ikke.

Dersom det foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser som kan gi grunnlag for interessekonflikter skal indirekte eierskap oppgis selv om eierandelen er under 10 %, du ikke deltar i investeringsbeslutninger, eller det gjelder aksjefond eller annet verdipapirfond.

5. Privat eid eiendom som benyttes i næringsvirksomhet (unntatt egen bolig/fritidsbolig). Eiendommens betegnelse og eierform oppgis.

6. Gaver inkludert reiser til en verdi av kr 500 eller mer, når ytelsen har tilknytning til den enkeltes verv i Oslo kommune. Giverens navn og tidspunkt for gaven oppgis. Oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra egen partiorganisasjon oppgis ikke.

Les hele reglementet her.

Registrering av opplysninger er frivillig. Bystyret anbefaler at de som omfattes av frivillig registrering av økonomiske interesser registrerer alle relevante opplysninger i registeret.

Bystyrets sekretariat foretar føring og fortløpende ajourhold.

Elektronisk skjema for nye/endrede opplysninger