Økonomiregister

Politikere oppdaterer selv i portalen Styrevervregisteret.

Opplysninger om økonomiske interesser, styreverv og lignende for medlemmer og varamedlemmer av bystyret, kontrollutvalget og Oslo kommunes klagenemnd registreres i KS styrevervregister.

Politikerne registrerer selv opplysninger i styrevervregisteret. I tillegg hentes opplysninger fra Enhetsregisteret, Foretaksregisteret i Brønnøysund og Skatteetatens Aksjonærregister til KS styrevervregister om den enkelte folkevalgte.

Se eller registrer opplysninger i KS styrevervregister

Veileder for registrering i KS styrevervregister

Veilederen gjelder for medlemmer og varamedlemmer av bystyret, kontrollutvalget og Oslo kommunes klagenemnd.

Forretningsutvalget har vedtatt følgende veileder for registrering i KS styrevervregister:

Forretningsutvalget anbefaler at alle forhold som kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter oppgis.

Du må selv kontrollere at opplysningene er korrekte og legge inn eventuelle tilleggsopplysninger. Hvis du ikke får lagt inn tilstrekkelig med opplysninger i de fastlagte feltene benytt feltet «Annet».

Fyll ut opplysninger som angitt av KS. Forretningsutvalget gir i tillegg disse rådene:

Styreverv

Oppgi om du er styreleder, styremedlem eller varamedlem i en organisasjon. Oppgi styreverv i private eller offentlige selskaper, samt i statlige eller kommunale organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjøring. Verv i politiske parti hvor det ikke mottas godtgjøring oppgis ikke.

Ansettelsesforhold

Oppgi din stilling/tittel og din arbeidsgiver. Ta med både nåværende og fremtidige arbeidsgivere, og arbeidsgivere du har permisjon fra.

Du kan oppgi om det er inngått en avtale om frikjøp. Oppgi eventuelt beløp.

Andre næringsinteresser

Oppgi dine næringsinteresser om du er selvstendig næringsdrivende.

Konsulentoppdrag

Oppgi alle konsulentoppdrag også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap du selv eier, eller er medeier i.

Aksjer

Navnet på selskap oppgis. Du oppfordres til å registrere alle aksjer som du selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som du forvalter. Selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap oppgis kun hvis du eller dine nærstående (jf. aksjeloven § 1 – 5 (1), eier mer enn 10 pst. av selskapet, eller du deltar i investeringsbeslutninger.

Eierandeler i aksjefond eller verdipapirfond oppgis ikke.

Utbytte av selskapsinteresser oppgis ikke.

I tillegg til generelle råd som er nevnt ovenfor bør aksjer registreres dersom det foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser som kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter.

Fast eiendom

Registrer eiendom som benyttes i næringsvirksomhet. Eiendommens betegnelse og eierform oppgis.

Egen bolig eller fritidsbolig oppgis ikke.

Selskaper, organisasjoner eller institusjoner som yter fordeler eller vederlag av økonomisk eller annen materiell art.

Du oppfordres til å registrere fordeler eller vederlag av økonomisk eller annen materiell art utover det det spørres om i KS styrevervregister. Registreringen gjøres under fanen «Annet».

Gaver

Gaver har ikke en egen fane i KS styrevervregister. Du oppfordres til å registrere gaver under fanen «Annet». Gaver inkludert reiser til en verdi av kr 500 eller mer registreres, når ytelsen har en tilknytning til den enkeltes verv i Oslo kommune. Giverens navn og tidspunkt for gaven oppgis. Oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra egen partiorganisasjon oppgis ikke.