Rapport 9/2024 Kontraktsoppfølging helse og omsorg

Kommunerevisjonen har undersøkt om kontraktsoppfølgingen til Velferdsetaten, Bydel Grünerløkka og Bydel Nordre Akers var tilfredsstillende ved kjøp av helse- og omsorgstjenester.

Problemstillinger:

  • Ivaretar Velferdsetaten sitt ansvar for oppfølging av kontrakter innen helse- og omsorgstjenester på en tilfredsstillende måte?

  • Er bydelens kontraktsoppfølging ved kjøp av helse- og omsorgstjenester tilfredsstillende?

Bakgrunn:

Oslo kommune er en relativt stor innkjøper av tjenester på helse- og omsorgsområdet. Kommunen ønsker å bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv. Det er nødvendig å gjennomføre kontraktsoppfølging for å sikre at leverandørene av helse- og omsorgstjenester etterlever kravene som kommunen har satt, og gir den enkelte bruker gode tjenester.

Ansvaret for kontraktsoppfølgingen er delt mellom Velferdsetaten og bydelene. Velferdsetaten har ansvaret for kontraktsoppfølgingen på systemnivå av inngåtte rammeavtaler. Den enkelte bydel som gjør avrop på rammeavtalene har ansvaret for kontraktsoppfølging på brukernivå.

Bydelene kjøper også tjenester på helse- og omsorgsområdet utenfor rammeavtalene. Undersøkelsen omfatter også slike kjøp. Hver enkelt bydel har ansvaret for å følge opp slike enkeltkontrakter, med unntak av kontroller av leverandørenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette har Velferdsetaten hatt ansvaret for å kontrollere siden 2018.

Formålet med Kommunerevisjonens undersøkelse har vært å informere kontrollutvalget og bystyret om kontraktsoppfølgingen i helse- og omsorgssektoren er tilfredsstillende, og eventuelt bidra til forbedring på område

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 9/2024 Kontraktsoppfølging helse og omsorg (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten(PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 48/2024:

Lenke til behandlingen